1. Λυκαβηττού 2, Κολωνάκι
2. Ακαδημίας 28, Κολωνάκι
210 36 41 214 - 210 36 46 874
   EN

main image

Γιώργος Κεφαλάς, ΜΔΕ (mult.), M.Sc.

 

Επικοινωνία
g.kefalas@psarakislegal.com

Τομεις εξειδίκευσης

Εμπορικό-Εταιρικό Δίκαιο, Τραπεζικό Δίκαιο, Κληρονομικό Δίκαιο, Δίκαιο Αφερεγγυότητας-Εξυγίανσης

Γλώσσες

Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά

Εκπαίδευση

Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νομική σχολή (LL.B.) 2014

Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΜΔΕ Διεθνών Νομικών Σπουδών, 2015

(Υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών για προπτυχιακές σπουδές - ΙΚΥ)

Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νομική Σχολή – Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στο Αστικό Δίκαιο (LL.M. 2016)

Πανεπιστήμιο Πειραιά – Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στο Χρηματοοικονομικό και Νομικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου (M.Sc. 2017)

(Υπότροφος του Ιδρύματος "Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης" για σπουδές στο Χρηματοοικονομικό Δίκαιο)
(Υποτροφία Αριστείας του Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΠΑ.ΠΕΙ.) για σπουδές στο Χρηματοοικονομικό Δίκαιο)

Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νομική Σχολή, Ενιαίο ΠΜΣ Νομικής Σχολής με κατεύθυνση «Εταιρείες και Χρηματοδότηση» (LL.M. 2018)

(Υπότροφος της Νομικής Σχολής Αθηνών για το ΠΜΣ με κατεύθυνση «Εταιρείες και Χρηματοδότηση»)

Ο Γιώργος Κεφαλάς είναι εταίρος της δικηγορικής εταιρείας.

 

Άρθρα Συνεργάτη

List Icon   Οι «παράπλευρες» ωφέλειες του οφειλέτη από τον εξωδικαστικό μηχανισμό του ν. 4738/2020 ως προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης


List Icon   Προσφυγή κατά της Απαλλαγής του Πτωχού – Ορισμένες Σκέψεις με Βάση τις Πρώτες Αποφάσεις των Δικαστηρίων


List Icon   Η τύχη της μίσθωσης ακινήτου μετά τον πλειστηριασμό – Οι δυνατότητες του υπερθεματιστή


List Icon   Η Κατάσχεση Άυλων Τίτλων (μετοχών, ομολογιών κλπ) για την Ικανοποίηση της Απαίτησης του Δανειστή


List Icon   Η ρύθμιση των οφειλών στο Δημόσιο και τους Φ.Κ.Α. μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού του Ν. 4738/2020 μετά και τις αλλαγές του Ν. 5072/2023.


List Icon   Η Άμυνα των Εταίρων σε Περίπτωση Κακοδιαχείρισης στην Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ)


List Icon   Οι Πρόσφατες Αλλαγές στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών του ν. 4738/2020


List Icon   Το περιεχόμενο της Συμφωνίας Εξυγίανσης: Δυνατότητες ρύθμισης με τους Δημόσιους Φορείς


List Icon   Η Αναστολή Εκτέλεσης στην Περίπτωση Υποβολής Αίτησης στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό


List Icon   Τα Mυστικά του Nέου Eξωδικαστικού Mηχανισμού Ρύθμισης των Oφειλών Mέσα από 14 Eρωταπαντήσεις


List Icon   Ακύρωση της Κατάσχεσης λόγω Καταχρηστικότητας


List Icon   Το Δικαίωμα Ενημέρωσης του Μετόχου στην Α.Ε.


List Icon   Δυνατότητα Ρυθμίσεων και Διαγραφών Απαιτήσεων στην Εξυγίανση – Η Αρχή της Ίσης Μεταχείρισης των Πιστωτών


List Icon   Το Δικαίωμα προς Διενέργεια Έκτακτου Ελέγχου στην Α.Ε.


List Icon   Η ακύρωση διαταγής πληρωμής τράπεζας κατόπιν άσκησης ανακοπής από δανειολήπτη


List Icon   Ο Υπολογισμός της Αξίας της Συμμετοχής του Εξερχόμενου ή Αποκλειόμενου Εταίρου από Προσωπική Εταιρεία


List Icon   Κριτήρια Ρύθμισης Οφειλών στο Πλαίσιο του Νέου Εξωδικαστικού Μηχανισμού του Ν. 4738/2020


List Icon   Ρύθμιση Οφειλών προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης στο Πλαίσιο του Νέου Εξωδικαστικού Μηχανισμού


List Icon   Διαφορές του νέου εξωδικαστικού μηχανισμού σε σχέση με τον παλιό εξωδικαστικό μηχανισμό του ν. 4469/2017


List Icon   Το δικαίωμα εξόδου του εταίρου στις προσωπικές εταιρείες


List Icon   Ο Νέος Εξωδικαστικός Μηχανισμός του Ν. 4738/2020


List Icon   Η προϋπόθεση της Πρόθεσης Βλάβης των Δανειστών στην Καταδολίευση


List Icon   Ρύθμιση Οφειλών Επιχειρήσεων ιδίως στο πλαίσιο της Διαδικασίας Εξυγίανσης – Μη Χειροτέρευση της Θέσης των Πιστωτών


List Icon   Το Φορολογικό Πλαίσιο των Εταιρικών Μετασχηματισμών μετά τον ν. 4601/2019


List Icon   Το Νέο Θεσμικό Πλαίσιο των Εταιρικών Μετασχηματισμών


List Icon   Ακυρότητα διαθήκης λόγω έλλειψης συνείδησης πραττομένων ή ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής του διαθέτη


List Icon   Ακύρωση της Κατάσχεσης λόγω Καταχρηστικότητας


List Icon   Δυνατότητες Αποποίησης της Κληρονομιάς μετά την κατά τον νόμο Αποδοχή της


List Icon   Ακυρότητα Διαθήκης λόγω Αντίθεσης στα Χρηστά Ήθη


List Icon   Αποποίηση κληρονομιάς από ανήλικο που κατοικεί στην αλλοδαπή


List Icon   Η ρύθμιση οφειλών ελεύθερων επαγγελματιών προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία


List Icon   Η άμυνα του εναγομένου στην πολιτική δίκη της καταδολίευσης δανειστών - ειδικότερα η προϋπόθεση της πρόθεσης βλάβης των δανειστών


List Icon   Ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών


List Icon   Απαλλαγή εγγυητή κατόπιν σύναψης ''πρόσθετων πράξεων'' μεταξύ πρωτοφειλέτη και πιστωτικού ιδρύματος


List Icon   Οι τελευταίες εξελίξεις της νομολογίας στις υποθέσεις δανείων σε ελβετικά φράγκα


List Icon   Το εφαρμοστέο δίκαιο και η διεθνής δικαιοδοσία σε θέματα κληρονομικής διαδοχής μετά την θέση σε ισχύ του Κανονισμού 650/2012. 
back to top