Λυκαβηττού 2, Κολωνάκι, 210 36 41 214 - 210 36 46 874

main image

Τραπεζικό Δίκαιο

 

Στον τομέα του τραπεζικού δικαίου οι υπηρεσίες που παρέχουμε επικεντρώνονται στην αντιμετώπιση πιστωτικών κρίσεων επιχειρήσεων και διαχείριση υψηλών οφειλών. Έχοντας ιδιαίτερη γνώση του τραπεζικού δικαίου αλλά και του δικαίου της τραπεζικής εποπτείας σε συνδυασμό με το δίκαιο προστασίας καταναλωτή, αντιμετωπίζουμε τυχόν καταχρηστικές πρακτικές των πιστωτικών ιδρυμάτων και επαναφέρουμε υπέρμετρα επαχθείς και καταχρηστικές συμβάσεις στην δίκαιη και νόμιμη κατάσταση. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι είμαστε μία από τις ελάχιστες εταιρείες με πάνω από 10 συνεργάτες που ουδέποτε έχουμε αναλάβει εντολή εκπροσώπησης από πιστωτικό ίδρυμα, έχοντας πάντα ως πρωταρχικό στόχο την υπεράσπιση του δανειολήπτη/δανειολήπτριας επιχείρησης.


Η εταιρεία διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην επεξεργασία και αντιμετώπιση ζητημάτων τραπεζικού δικαίου. Το τελευταίο περιέχει ειδικές ρυθμίσεις οι οποίες δεν είναι συνήθως γνωστές στον δανειολήπτη-επιχειρηματία/καταναλωτή, με αποτέλεσμα αφενός να στερείται της δυνατότητας άσκησης των νόμιμων δικαιωμάτων του, αφετέρου να επιβαρύνεται κατά την εκτέλεση των πιστωτικών συμβάσεων με παράνομες και αντισυμβατικές, ενίοτε, χρεώσεις. Τα ζητήματα που ανακύπτουν κάθε φορά στο ευρύτατο αντικείμενο του τραπεζικού δικαίου είναι πολυάριθμα και χρήζουν εξειδίκευσης και αναλυτικής γνώσης του συγκεκριμένου αυτού τμήματος του δικαίου. Για τον λόγο αυτό, οι συνεργάτες της δικηγορικής εταιρείας συντάσσουν και δημοσιεύουν σε τακτά χρονικά διαστήματα ενημερωτικά σημειώματα πάνω σε τρέχοντα αλλά και κλασικά ζητήματα του τραπεζικού δικαίου. Στην δεξιά στήλη, μπορεί ο αναγνώστης να αναζητήσει και διαβάσει τα επιμέρους σημειώματα. 


Παράλληλα, στο πλαίσιο της αναγκαστικής είσπραξης, είναι γνωστό ότι μετά την καταγγελία των πιστωτικών συμβάσεων, τα πιστωτικά ιδρύματα συνήθως υποβάλλουν αιτήσεις για έκδοση Διαταγών Πληρωμής, τις οποίες κατόπιν και εφόσον εκδοθούν, εκτελούν με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας για την αναγκαστική εκτέλεση (αναγκαστική κατάσχεση κινητών και ακινήτων, δέσμευση/συντηρητική κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών κ.ο.κ.). Η Δικηγορική Εταιρεία εξειδικεύεται στην άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση τέτοιων περιπτώσεων, ασκώντας με επιτυχία τα προβλεπόμενα ένδικα βοηθήματα με τα οποία αναδεικνύονται αφενός όλοι οι τυχόν παράνομοι και καταχρηστικοί όροι των τραπεζικών συμβάσεων, αφετέρου όλες οι τυχόν πλημμέλειες στη διαδικασία έκδοσης και εκτέλεσης της διαταγής πληρωμής. 


Εξάλλου, ακόμα και στην περίπτωση που δεν έχει προχωρήσει το πιστωτικό ίδρυμα σε πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης και σε εν γένει επιθετικές ενέργειες, η νομική συμπαράσταση είναι απαραίτητη στο πλαίσιο αφενός μιας διαπραγμάτευσης των όρων αποπληρωμής και περαιτέρω λειτουργίας της δανειακής σύμβασης, αφετέρου τυχόν εφαρμογής του Κώδικα Δεοντολογίας του ν. 4224/2013 (βλ. και κατευθυντήριες γραμμές της Τράπεζας της Ελλάδος βάσει της ΠΕΕ 42/30.05.2014 για το σχεδιασμό και αξιολόγηση βιώσιμων τύπων ρύθμισης). Η τεκμηριωμένη και συγκεκριμένη επισήμανση των «αδύνατων» κάθε φορά σημείων της θέσης του πιστωτικού ιδρύματος προφανώς ισχυροποιεί την πρόταση του δανειολήπτη και δρα υποστηρικτικά στην έγκριση των υποβληθέντων αιτημάτων από τις επιμέρους επιτροπές των τραπεζών.

 

Τελευταία Νέα

List Icon    Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών περί Αναστολής Εκτελεστότητας Διαταγής Πληρωμής Εκκρεμούσης Εφέσεως


List Icon    Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών περί Ακύρωσης Δηλώσεων Αναγκαστικής Κατάσχεσης Επισπευσθεισών από Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων (Servicers)


List Icon    Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών περί Ακύρωσης Δήλωσης Συνέχισης Πλειστηριασμού εκ μέρους Εταιρείας Διαχείρισης Απαιτήσεων (Servicer)


List Icon    Προσωρινή Διαταγή Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών περί Απαγόρευσης Μεταβολής Συμβάσεων Ομολογιακού Δανείου


Διαβάστε περισσότερα...Σχετικά Κείμενα

List Icon   Συμμετοχή σε Πλειστηριασμό – Τα 5 συνηθέστερα ερωτήματα


List Icon   Η ακύρωση διαταγής πληρωμής τράπεζας κατόπιν άσκησης ανακοπής από δανειολήπτη


List Icon   Η αυτόματη μείωση της τιμής πρώτης προσφοράς στους πλειστηριασμούς ακινήτων: οι προβλέψεις του νομοσχεδίου και η ανάγκη προστασίας του οφειλέτη


List Icon   Οι Λόγοι Ακυρότητας της Κατασχετήριας Έκθεσης και του Πλειστηριασμού Ακινήτου – Άμυνα απέναντι σε Πλημμελείς Πράξεις Εκτέλεσης


Διαβάστε περισσότερα...Case Studies

List Icon   Aνάκληση Προσημειώσεων Υποθήκης Εγγεγραμμένων από Πιστωτικό Ίδρυμα επί Εννέα Ακινήτων Πιστούχου Εταιρείας


List Icon   Συμφωνητικό Ρύθμισης Οφειλών με Πιστωτικό Ίδρυμα - Αίτηση Αναστολής κατά Πλειστηριασμού και Αίτηση Ανατροπής Κατάσχεσης


List Icon   Συμφωνητικό Ρύθμισης Οφειλών με Πιστωτικό Ίδρυμα


List Icon   Ρύθμιση Οφειλών με Τράπεζα στο Πλαίσιο του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών


Διαβάστε περισσότερα...

 
back to top