1. Λυκαβηττού 2, Κολωνάκι
2. Ακαδημίας 28, Κολωνάκι
210 36 41 214 - 210 36 46 874
   EN

main image

Aνάκληση Προσημειώσεων Υποθήκης Εγγεγραμμένων από Πιστωτικό Ίδρυμα επί Εννέα Ακινήτων Πιστούχου Εταιρείας

anaklhsh-proshmeiwsewn-ypothykis

Κρίσιμα σημεία:

• Η υπόθεση αφορούσε σε αντιδικία ανάμεσα σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία και τραπεζικό ίδρυμα, το οποίο, προς εξασφάλιση της απαίτησής του που απέρρεε από καταρτισθείσα μεταξύ αυτών σύμβαση πίστωσης με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό, ενέγραψε προσημείωση υποθήκης επί εννέα ακινήτων ιδιοκτησίας της πιστούχου εταιρείας, δυνάμει διαταγής πληρωμής που εξέδωσε εις βάρος της τελευταίας, παρά το γεγονός ότι ήταν ήδη υπερεξασφαλισμένο με προγενέστερη προσημείωση υποθήκης που είχε εγγράψει, δυνάμει απόφασης ασφαλιστικών μέτρων, σε άλλα δεκαέξι ακίνητά της.

• Η ορθή υποστήριξη της εν λόγω υπόθεσης είχε ως αποτέλεσμα την ολική ανάκληση της επίμαχης δεύτερης χρονικά εγγεγραμμένης προσημείωσης υποθήκης που ενεγράφη δυνάμει διαταγής πληρωμής, για το ποσό των 435.000 ευρώ επί των επιπλέον εννέα ακινήτων της πιστούχου εταιρείας. 

Ιστορικό

• Μεταξύ της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας και του τραπεζικού ιδρύματος συνήφθη το 2007 σύμβαση πιστώσεως με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό μέχρι του ποσού των 700.000€. Προς εξασφάλιση της απαίτησής της, το τραπεζικό ίδρυμα ενέγραψε αρχικά το 2007 προσημείωση υποθήκης, δυνάμει απόφασης ασφαλιστικών μέτρων, επί δεκαέξι ακινήτων ιδιοκτησίας της εταιρείας. 

• Στη συνέχεια, όμως, και παρά το γεγονός ότι η αξία των ανωτέρω ακινήτων υπερκάλυπτε τη φερόμενη απαίτηση του τραπεζικού ιδρύματος, το τελευταίο δεν δίστασε, το 2018, να εγγράψει νέα προσημείωση υποθήκης επί εννέα επιπρόσθετων ακινήτων ιδιοκτησίας της πιστούχου εταιρείας, δυνάμει διαταγής πληρωμής που εκδόθηκε το 2017 κατόπιν σχετικής αίτησής του. 

Στρατηγική

Κομβικά σημεία για την επιτυχή έκβαση της υπόθεσης και την ολική ανάκληση της επίμαχης προσημείωσης υποθήκης ήταν τα ακόλουθα:

• Η προσφυγή της πιστούχου εταιρείας, καθώς και των εγγυητών, ενώπιον των αρμόδιου δικαστηρίου με άσκηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, στο πλαίσιο της οποίας ζήτησαν την ολική ανάκληση  της δεύτερης εγγεγραμμένης προσημείωσης υποθήκης.

• Η επίκληση και τεκμηρίωση επάλληλων νομικών συλλογισμών, καθώς και η συγκέντρωση και προσκόμιση ενώπιον του δικαστηρίου κρίσιμου αποδεικτικού υλικού, προς επίτευξη του ανωτέρω στόχου. 

• Η ανάδειξη της βασιμότητας των λόγων ανακοπής που άσκησε η πιστούχος εταιρεία και οι εγγυητές, προς ακύρωση της διαταγής πληρωμής, δυνάμει της οποίας ενεγράφη η επίμαχη δεύτερη προσημείωση υποθήκης, ληφθέντος υπόψη του γεγονότος ότι μία εγγεγραμμένη προσημείωση υποθήκης πρέπει να ανακαλείται σε περίπτωση πιθανολόγησης οποιουδήποτε λόγου ακυρότητας της διαταγής πληρωμής βάσει της οποίας ενεγράφη.  Αυτό επετεύχθη όχι μόνον με την αναλυτική παράθεση των προβαλλόμενων λόγων ανακοπής κατά της επίμαχης διαταγής πληρωμής, αλλά και με την υποστήριξη αυτών σε επίπεδο πρόσφατης νομολογίας.

Η τεκμηρίωση ισχυρισμού περί του μη ληξιπροθέσμου και απαιτητού της επίδικης απαίτησης του τραπεζικού ιδρύματος εις βάρος της πιστούχου εταιρείας, γεγονός που κατέτεινε στην ανάκληση της επίμαχης δεύτερης χρονικά προσημείωσης υποθήκης.

• Η τεκμηρίωση περί της έλλειψης επικείμενου κινδύνου ματαίωσης ικανοποίησης της φερόμενης απαίτησης του τραπεζικού ιδρύματος, σε περίπτωση ανάκλησης της επίμαχης προσημείωσης υποθήκης.  Αυτό επετεύχθη με την προσκόμιση στο δικαστήριο κρίσιμων συγκριτικών στοιχείων, καθώς και με την απόδειξη της αξίας των ακινήτων επί των οποίων ενεγράφη η πρώτη προσημείωση υποθήκης, η οποία κατέτεινε στο συμπέρασμα ότι τούτη υπερκάλυπτε το σύνολο της φερόμενης απαίτησης του πιστωτικού ιδρύματος, με αποτέλεσμα η δεύτερη προσημείωση υποθήκης να καθίσταται μη αναγκαία και καθόλα καταχρηστική. Το αποδεικτικό υλικό που συγκεντρώθηκε δε, οδήγησε το δικαστήριο, στην πιθανολόγηση ότι πράγματι το πιστωτικό ίδρυμα εξασφαλιζόταν απόλυτα από τα βεβαρημένα ακίνητα της πρώτης προσημείωσης υποθήκης, με αποτέλεσμα να μην συντρέχει επικείμενος κίνδυνος για την εγγραφή νέας προσημείωσης υποθήκης και έτσι, να ανακαλέσει τούτη ολικώς. 

Αποτέλεσμα

Η πιστούχος εταιρεία και οι εγγυητές κατέθεσαν στις 9 Ιουνίου ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου τη σχετική αίτησή τους, η οποία συζητήθηκε στις 3 Ιουλίου. Ο δικαστής πιθανολόγησε την κάλυψη της απαίτησης του τραπεζικού ιδρύματος από τα βεβαρημένα ακίνητα της πρώτης προσημείωσης και έτσι έκανε δεκτή στο σύνολο της την ασκηθείσα αίτησή μας εκδίδοντας στις 13 Αυγούστου τη σχετική απόφαση, δυνάμει της οποίας ανακάλεσε ολικώς τη δεύτερη προσημείωση υποθήκης.

Συμπέρασμα 

Πολλές φορές η αντιδικία είναι μονόδρομος για την επίτευξη των στόχων του εντολέα. Η στοχευμένη δε, δικαστική ενέργεια και η άμεση, ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη υποστήριξη αυτής είναι αυτή που οδηγεί τελικά στην επιτυχή έκβαση της υπόθεσής του. Στην υπό κρίση περίπτωση, παρά το γεγονός ότι το τραπεζικό ίδρυμα κατάφερε να εγγράψει νέα προσημείωση υποθήκης για το ποσό των 435.000 ευρώ σε εννέα επιπλέον ακίνητα της πιστούχου εταιρείας, η άμεση προσφυγή στο δικαστήριο, η μεθοδική επεξεργασία των δεδομένων της υπόθεσης, η επίκληση και πλήρης τεκμηρίωση επάλληλων δικανικών συλλογισμών, καθώς και η συγκέντρωση και προσκόμιση κρίσιμου και καθοριστικού για την κρίση του δικαστηρίου αποδεικτικού υλικού, οδήγησε τελικώς στην ολική ανάκληση της δεύτερης προσημείωσης υποθήκης και στην απελευθέρωση εννέα ακινήτων της εντολέα μας - πιστούχου εταιρείας.

Διαβάστε περισσότερα
 
back to top