1. Λυκαβηττού 2, Κολωνάκι
2. Ακαδημίας 28, Κολωνάκι
210 36 41 214 - 210 36 46 874
   EN

main image

Φορολογικό Δίκαιο

 

Έχοντας εξειδικευτεί τα τελευταία χρόνια στο φορολογικό δίκαιο είμαστε πλέον σε θέση να παρέχουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στον συγκεκριμένο τομέα του δικαίου, ο οποίος σήμερα λόγω της αύξησης του δημοσιονομικού ρόλου του κράτους και της επέκτασης του κρατικού οικονομικού και κοινωνικού παρεμβατισμού γνωρίζει σημαντική ανάπτυξη και απασχολεί ολοένα και περισσότερο τους ιδιώτες – φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις- κατά την χάραξη της οικονομικής ανάπτυξης της δραστηριότητάς τους.

Οι διαρκώς εξελισσόμενες πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες της χώρας, προσδιορίζουν αποφασιστικά τις αντίστοιχες αλλαγές του θεσμικού πλαισίου φορολόγησης των πολιτών ενώ οι η ιδιομορφία του ελληνικού φορολογικού δικαίου, το οποίο χαρακτηρίζει η τάση για εξαντλητική νομοθετική ρύθμιση των φορολογικών θεμάτων, οδηγεί σε ένα συνεχώς αυξανόμενο «πληθωρισμό» των φορολογικών διατάξεων, νομοθετική αστάθεια και αβεβαιότητα για τον φορολογούμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) κατά την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου από την διοίκηση, με αποτέλεσμα η νομική συνδρομή τόσο σε προληπτικό – συμβουλευτικό επίπεδο όσο και σε ρυθμιστικό – κατασταλτικό να καθίσταται απολύτως αναγκαία. Η αποτελεσματικότητα μας ερείδεται στην εκπαίδευση των συνεργατών μας στο φορολογικό δίκαιο σε μεταπτυχιακό επίπεδο και στη διαρκή ενημέρωσή μας για τις τρέχουσες εξελίξεις.

Στους τομείς ενασχόλησής μας περιλαμβάνονται όλοι οι επιμέρους κλάδοι του φορολογικού δικαίου (φορολογία του εισοδήματος, φορολογία της περιουσίας και της κατοχής αυτής, φορολογία κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών, φορολογία της δαπάνης όπως δασμοί, ΦΠΑ, ειδικοί φόροι κατανάλωσης, φόρος μεταβίβασης ακινήτων και πλοίων, ζητήματα ΚΒΣ –νυν ΕΛΠ-) και οι παρεχόμενες υπηρεσίες μας ενδεικτικά αφορούν στα κάτωθι:

  • Ποινική αντιμετώπιση φορολογικών παραβάσεων και εγκλημάτων φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής (στο φόρο εισοδήματος, ΦΠΑ, εικονικά και πλαστά φορολογικά στοιχεία, μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο κτλ.
  • Άμυνα απέναντι σε φορολογικούς ελέγχους και παράνομες πρακτικές των Φορολογικών Αρχών.
  • Αντιμετώπιση ελέγχων που έχουν ως βάση τους την "προσαύξηση" της περιουσίας των ελεγχόμενων και τεκμηρίωση ποσών που ανευρέθηκαν κατά το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών.
  • Φορολογικός σχεδιασμός και οργάνωση επιχειρήσεων, φορολογικά κίνητρα σχετικά με την ανάπτυξη της οικονομικής και παραγωγικής δραστηριότητας επιχειρήσεων.
  • Γνωμοδοτήσεις επί φορολογικών ζητημάτων ιδιωτών (φυσικών και νομικών προσώπων).
  • Εκπροσώπηση και υποστήριξη ιδιωτών, νομικών ή φυσικών προσώπων, ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων ή των φορολογικών και εν γένει διοικητικών αρχών σχετικά με διαφορές που δημιουργούνται από πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων της φορολογικής Διοίκησης (διοικητικές προσφυγές, ανακοπές κατά πράξεων διοικητικής εκτέλεσης, κτλ.).
  • Εκπροσώπηση στις θεσμοθετημένες διοικητικές επιτροπές περί εξωδικαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών (Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών κοκ).
 
 
back to top