1. Λυκαβηττού 2, Κολωνάκι
2. Ακαδημίας 28, Κολωνάκι
210 36 41 214 - 210 36 46 874
   EN

main image

Η κατάσχεση εις χείρας τρίτου δυνάμει «σύμβασης – πλαισίου» (το παράδειγμα της επιγραμμικής πλατφόρμας ηλεκτρονικών πωλήσεων)


Η κατάσχεση εις χείρας τρίτου δυνάμει «σύμβασης – πλαισίου» (το παράδειγμα της επιγραμμικής πλατφόρμας ηλεκτρονικών πωλήσεων)

Legal Insight    

Οκτώβριος 2023

Ελεάννα Καρανικόλα, Δικηγόρος

Περίληψη: Μια επιχείρηση συνεργάζεται με μια marketplace πλατφόρμα για να κάνει online πωλήσεις. Η επιχείρηση αυτή ωστόσο έχει οφειλές σε τρίτους, οι οποίοι αποφασίζουν να κατάσχουν ό,τι λαμβάνει κάθε μήνα από την marketplace πλατφόρμα. Ποιες οι δυνατότητες των δανειστών και πώς τελικά λειτουργεί αυτού του είδους η εκτελεστική διαδικασία; Στο παρόν άρθρο εξετάζονται ορισμένα ζητήματα σε σχέση με την κατάσχεση εις χείρας τρίτου στο πλαίσιο της έννομης σχέση του οφειλέτη με την πλατφόρμα παροχής επιγραμμικών υπηρεσιών. 

1. Εισαγωγικά

Η κατάσχεση απαιτήσεων του καθ’ ου η εκτέλεση οφειλέτη εις χείρας ενός τρίτου πρόσωπου, αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό όπλο στην φαρέτρα των δανειστών, με αποτέλεσμα να έχει εξελιχθεί σε ένα από τα βασικότερα μέσα αναγκαστικής εκτελέσεως, καθώς μπορεί να εξασφαλίσει στον επισπεύδοντα την κατάσχεση δανειστή την άμεση και αποτελεσματική ικανοποίηση των χρηματικών του απαιτήσεων. Ο νομοθέτης, με τις ειδικότερες διατάξεις των άρθρων 982 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, καθόρισε την διαδικασία της κατάσχεσης εις χείρας τρίτου, ορίζοντας το αντικείμενο της κατασχέσεως, τη διαδικασία και τον τρόπο επιβολής της, καθώς επίσης και το μέσο άμυνας του επισπεύδοντος δανειστή κατά της ανακριβούς ή εσφαλμένης δήλωσης του τρίτου. Ειδικότερα, η πρακτική σημασία του εν λόγω μέτρου εκτελέσεως, έγκειται στο γεγονός ότι, μεγάλο ποσοστό των σύγχρονων οικονομικών συναλλαγών δημιουργεί χρηματικές απαιτήσεις, οι οποίες ενόσω δεν έχουν ικανοποιηθεί, αποτελούν τμήμα των περιουσιακών στοιχείων των κοινωνών του δικαίου. Κρίσιμο στοιχείο της επιτυχούς έκβασης του εν θέματι τρόπου κατασχέσεως αποτελεί η ορθή επιλογή του τρίτου προσώπου, εις χείρας του οποίου θα επιλέξει ο επισπεύδων δανειστής να επιβάλλει την κατάσχεση, προκειμένου να επιτύχει την είσπραξη της απαίτησής του.

Προς τούτο, και με σκοπό την αύξηση των πιθανοτήτων της ικανοποίησης της απαίτησής τους (πέραν της επιβολής του συγκεκριμένου τρόπου κατασχέσεως εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων, τα οποία αποτελούν τον μεγαλύτερο αποδέκτη των εν λόγω κατασχέσεων) οι δανειστές, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη δομή της σύγχρονης οικονομικής και συναλλακτικής ζωής, στρέφονται πλέον και κατά διαδικτυακών πλατφορμών επιγραμμικών υπηρεσιών, με τις οποίες συνεργάζονται οι οφειλέτες τους, συνεκτιμώντας ότι πλέον ένας μεγάλος όγκος συναλλαγών διενεργείται διαδικτυακά. Ως εκ τούτου, ολοένα και περισσότεροι δανειστές επιλέγουν να επιβάλλουν κατάσχεση εις χείρας των συγκεκριμένων επιγραμμικών πλατφορμών, προκειμένου να μεγεθύνουν κατά αυτόν τον τρόπο τις πιθανότητες είσπραξης των απαιτήσεών τους. 

Ειδικότερα, ως «επιγραμμικές πλατφόρμες» χαρακτηρίζονται οι διαδικτυακές πλατφόρμες που παρέχουν επιγραμμικές υπηρεσίες διαμεσολάβησης μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών, δηλαδή οι πλατφόρμες που μεσολαβούν για την παροχή πρόσβασης σε συγκεκριμένο περιεχόμενο στους χρήστες του διαδικτύου. Κατά πλειοψηφία, οι συγκεκριμένες ηλεκτρονικές πλατφόρμες αποτελούν αγορές ηλεκτρονικού εμπορίου, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επιγραμμικές υπηρεσίες διανομής εφαρμογών και συνεργατικές αγορές, στο πλαίσιο των οποίων δραστηριοποιούνται διάφοροι επιχειρηματικοί χρήστες. Ενδεικτικά, τέτοιου είδους πλατφόρμες εντοπίζονται τόσο σε διεθνή κλίμακα, όπως η Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta, Microsoft, οι οποίες μετρούν εκατομμύρια χρήστες και χαρακτηρίστηκαν πρόσφατα ως «Gatekeepers», όσο και στην εγχώρια αγορά, όπως για παράδειγμα οι εταιρείες Skroutz.gr και Efood.

2. Προϋποθέσεις και διαδικασία επιβολής κατάσχεσης εις χείρας τρίτου

Η κατάσχεση εις χείρας τρίτου επιβάλλεται από τον επισπεύδοντα  δανειστή, ο οποίος ενώ έχει εξοπλιστεί με εκτελεστό τίτλο, δυνάμει του οποίου μπορεί να εξοφληθεί η απαίτησή του κατά του καθ’ ου η εκτέλεση οφειλέτη (κατά πλειοψηφία ο εκτελεστός τίτλος αποτελεί δικαστική απόφαση ή διαταγή πληρωμής), αποφασίζει να στραφεί εναντίον τρίτου προσώπου, το οποίο είτε οφείλει χρηματική απαίτηση κατά του οφειλέτη, είτε κατέχει κινητά πράγματα που εμφανίζονται να ανήκουν στην κυριότητα του οφειλέτη, είτε είναι υποχρεωμένος να μεταβιβάσει τα κινητά αυτά κατά κυριότητα στον οφειλέτη. Επισημαίνεται ότι, η κατάσχεση εις χείρας τρίτου αποτελεί μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης, με συνέπεια να εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις της αναγκαστικής εκτελέσεως, πάντοτε υπό το πρίσμα της ιδιαίτερης φύσης της κατασχέσεως εις χείρας τρίτου, τις οποίες θα αναπτύξουμε συνοπτικά:

Α.  Γενικές προϋποθέσεις αναγκαστικής εκτελέσεως:

Βασικό προαπαιτούμενο της εγκυρότητας της διαδικασίας αποτελεί η έκδοση εκτελεστού τίτλου κατά του καθ’ ου η εκτέλεση οφειλέτη. Ειδικότερα, ο επισπεύδων δανειστής οφείλει να εξοπλιστεί με εκτελεστό τίτλο (όπως αυτοί απαριθμούνται στις διατάξεις των άρθρων 904 – 905 ΚΠολΔ), ο οποίος θα βρίσκεται σε ισχύ, υπό την έννοια ότι δεν θα έχει εμφιλοχωρήσει η ευδοκίμηση αιτήσεως αναστολής, ιδίως σε σχέση με προσωρινώς εκτελεστή απόφαση ή διαταγή πληρωμής. Εν συνεχεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 918 ΚΠολΔ, ο εν λόγω εκτελεστός τίτλος θα πρέπει να περιαφεί με τον εκτελεστήριο τύπο και να εκδοθεί απόγραφο, δυνάμει του οποίου  θα καταστεί δυνατή η είσπραξη της απαίτησης κατά του καθ’ ου η κατάσχεση οφειλέτη, εφόσον βέβαια η αξίωση του επισπεύδοντος δανειστή είναι βέβαιη και εκκαθαρισμένη (βλ. άρθρα 915- 916 ΚΠολΔ). Συνακόλουθα, πρέπει να λάβει χώρα η επίδοση στον οφειλέτη αντιγράφου του απογράφου του εκτελεστού τίτλου με επιταγή προς εκτέλεση (βλ. άρθρο 924 ΚΠολΔ) καθώς επίσης και να παρέλθει η προθεσμία των τριών (3) εργάσιμων ημερών από την προς αυτόν επίδοση (βλ. άρθρο 926 ΚΠολΔ), προκειμένου να έχει τη δυνατότητα ο δανειστής να επιβάλει κατάσχεση εις χείρας του τρίτου. 

Β. Διαδικασία επιβολής κατασχέσεως εις χείρας τρίτου:

Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 983 ΚΠολΔ, η κατάσχεση εις χείρας τρίτου, επιβάλλεται δια της επίδοσης κατασχετηρίου εγγράφου στον τρίτο και δια της επίδοσης του εν λόγω κατασχετηρίου στον καθ’ ου η κατάσχεση οφειλέτη. Επισημαίνεται ότι, η μη τήρηση της προθεσμίας γνωστοποίησης της επιβολής κατασχέσεως εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των οκτώ (8) ημερών από την ημερομηνία της επίδοσης του κατασχετήριο στον τρίτο, επιφέρει την ποινή της απόλυτης ακυρότητας της διαδικασίας. Με την τελευταία αυτή επίδοση, η κατάσχεση εις χείρας τρίτου ολοκληρώνεται και θεωρείται έγκυρη. Όσον αφορά το κατασχετήριο έγγραφο, αυτό πρέπει να περιέχει α) την ακριβή περιγραφή του εκτελεστού τίτλου και της απαίτησης που στηρίζουν την κατάσχεση στα χέρια τρίτου, β) το ποσό για το οποίο επιβάλλεται η κατάσχεση, γ) την επιταγή προς τον τρίτο να μην καταβάλει στον καθ’ ου η εκτέλεση ο οφειλέτη και δ) να διορίζει αντίκλητο, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 983 ΚΠολΔ. 

Μετά την διενέργεια των ανωτέρω βημάτων, ο τρίτος καλείται μέσα σε οκτώ (8) ημέρες αφότου του επιδοθεί το κατασχετήριο να δηλώσει εγγράφως στην γραμματεία του ειρηνοδικείου του τόπου της κατοικίας του, αν υπάρχει η απαίτηση που κατασχέθηκε (ή αν υπάρχει ακατάσχετη απαίτηση σε περίπτωση που η κατάσχεση επιβλήθηκε εις χείρας πιστωτικού ιδρύματος), αν έχει στα χέρια του το κατασχεμένο πράγμα και αν επιβλήθηκε στα χέρια του άλλη κατάσχεση από κάποιον άλλον δανειστή και για ποιο ποσό. Στο μεσοδιάστημα και μέχρι την είσπραξη της απαίτησης ή την με άλλον τρόπο άρση της επιβληθείσας κατάσχεσης, ο τρίτος μετατρέπεται σε μεσεγγυούχο της απαίτησης ή του κινητού πράγματος, ενώ παράλληλα του επιβάλλεται απαγόρευση διάθεσης αυτών ή, εφόσον πρόκειται για χρηματική απαίτηση, απαγόρευση εξόφλησης ή συμψηφισμού. Συνάμα, όσον αφορά τον καθ’ ου η εκτέλεση, ο νόμος προβλέπει και για εκείνον ως συνέπεια την απαγόρευση της διάθεσης της κατασχεμένης απαιτήσεως ή του κινητού πράγματος.  

Σημειώνεται ότι, δυνάμει της επιβληθείσας κατάσχεσης και εφόσον ο δανειστής συμπεριλάβει στο κατασχετήριο όλες τις μελλοντικές απαιτήσεις που θα γεννηθούν ανάμεσα στα συμβαλλόμενα μέρη, θα αποδίδονται σε αυτόν όλες οι μελλοντικές απαιτήσεις που θα προκύψουν από την συγκεκριμένη έννομη σχέση, χωρίς να χρειάζεται να επιβάλει κάθε φορά νέα κατάσχεση επί της εκάστοτε εκτελεστικής σύμβασης. Επίσης,  σε αυτή τη περίπτωση, εάν τα συμβαλλόμενα μέρη αποφασίσουν, συνεπεία της κατασχέσεως, να  καταγγείλουν την υπάρχουσα έννομη σχέση και να καταρτίσουν νέα σύμβαση, θα αποτελεί περίπτωση καταστρατηγήσεως του θεσμού της κατάσχεσης εις χείρας τρίτου. 

3. Έννομη σχέση τρίτου και καθ’ ου η εκτέλεση οφειλέτη: 

Όπως καθίσταται εμφανές, ο θεσμός της κατάσχεσης εις χείρας τρίτου, προϋποθέτει την συμμετοχή ενός τρίτου προσώπου στην διαδικασία της εκτελέσεως, ο οποίος αποτελεί και τον βασικό παράγοντα της. Τρίτος, εις χείρας του οποίου δεσμεύονται χρηματικές απαιτήσεις του καθ’ ου η εκτέλεση ή κινητά πράγματα που ανήκουν στον τελευταίο κατά κυριότητα, είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιου ή ιδιωτικού δίκαιου, το οποίο δυνάμει ορισμένης έννομης σχέσης, οφείλει στον καθ’ ου η εκτέλεση ορισμένη παροχή, η οποία είναι κατασχετή. Εν τοις πράγμασι, ως τρίτος, στο πλαίσιο της κατάσχεσης εις χείρα τρίτου, λογίζεται εκείνος που υπέχει θέση οφειλέτη έναντι του οφειλέτη, κατά του οποίου στρέφεται η κατάσχεση, από τον επισπεύδοντα δανειστή. Τονίζεται ότι, το τρίτο πρόσωπο, υπέχει νομική αυτοτέλεια έναντι του οφειλέτη, καθώς αποτελεί κάτοχο ξένης περιουσίας (και συγκεκριμένα του αντικειμένου της κατάσχεσης) δυνάμει ιδίας εξουσίας και δεν μπορεί να αποτελεί ένα απλό εισπρακτικό όργανο, το οποίο κατέχει στο όνομα και για λογαριασμό του οφειλέτη.

Σκοπός την εν λόγω κατασκευής είναι η δημιουργία μιας τριγωνικής σχέσης μεταξύ του επισπεύδοντος δανειστή – καθ’ ου η εκτέλεση οφειλέτη – τρίτου, στοχεύοντας στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ικανοποίηση του πρώτου. Η έννομη σχέση, δυνάμει της συμβάλλονται ως μέρη ο καθ’ ου η εκτέλεση οφειλέτης και ο τρίτος, δύναται να έχει την νομοτυπική μορφή οποιασδήποτε σύμβασης, αρκεί από αυτήν να απορρέει χρηματική απαίτηση του καθ’ ου η εκτέλεση οφειλέτη έναντι του τρίτου – αντισυμβαλλόμενου του, χωρίς αυτή να εξαρτάται από οποιαδήποτε αντιπαροχή του ίδιου. 

Ενδεικτικά, αυτός ο συμβατικός δεσμός μπορεί να είναι μία σύμβαση μίσθωσης, εκ της οποίας δύναται να κατασχεθεί η απαίτηση του καθ’ ου η εκτέλεση για μισθώματα που του οφείλονται, είτε  μια σύμβαση πώλησης, δυνάμει της οποίας ο τρίτος οφείλει αντιπαροχή, ήτοι ορισμένο χρηματικό ποσό ως τίμημα στον καθ’ ου  εκτέλεση οφειλέτη, εφόσον ο τελευταίος έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που τον βαραίνουν από την εκτέλεση της σύμβασης, αλλά και οποιαδήποτε σύμβαση, εκ της οποίας ο τρίτος οφείλει κάποια χρηματική απαίτηση ή κάποιο κινητό πράγμα στον καθ’ ου η εκτέλεση (λ.χ. σύμβαση εντολής, σύμβαση χρησιδανείου κ.α.). Βέβαια, οι περισσότεροι δανειστές, είθισται να προβαίνουν στην κατάσχεση των απαιτήσεων που διατηρούν οι οφειλέτες τους έναντι των πιστωτικών ιδρυμάτων, ιδίως αυτές που πηγάζουν από την τήρηση κάθε είδους τραπεζικών λογαριασμών (όψεως, τρεχούμενων, ταμιευτηρίου, προθεσμιακών καταθέσεων κλπ.), δυνάμει της σύμβασης ανώμαλης παρακαταθήκης που τους συνδέει. Η κατάσχεση των τραπεζικών καταθέσεων, εφόσον οι τελευταίες δεν είναι ακατάσχετες (βλ. άρθρο 982 παρ.2 ΚΠολΔ), προκρίνεται ως η πλέον προσφορότερη λύση για την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη είσπραξη των απαιτήσεων των δανειστών, με αποτέλεσμα το μεγαλύτερο ποσοστό των δανειστών, να καταφεύγουν στην επιβολή κατάσχεσης εις χείρας των περισσοτέρων συστημικών πιστωτικών ιδρυμάτων, προκειμένου να εξασφαλίσουν την ολοσχερή εξόφληση της απαίτησης τους. 

Τι γίνεται όμως όταν η επιβληθείσα κατάσχεση εις χείρας των πιστωτικών ιδρυμάτων αποβεί άκαρπη και ο καθ’ ου η εκτέλεση οφειλέτης δεν διαθέτει άλλα περιουσιακά στοιχεία; 

Σε αυτή την περίπτωση, ο επισπεύδων δανειστής καλείται να αναζητήσει εναλλακτικούς τρόπους είσπραξης της απαίτησης του, συνεκτιμώντας τα ειδικά χαρακτηριστικά του εκάστοτε οφειλέτη του. Αναλυτικότερα, εάν οφειλέτης του αποτελεί ατομική επιχείρηση ή εταιρεία, ο δανειστής οφείλει να λάβει υπ’ όψιν το είδος της επιχειρηματικής δραστηριότητας που ασκεί προκειμένου να  στραφεί προς άλλες συνεργασίες του εκ τις οποίες μπορεί βάσιμα να πιθανολογήσει ότι θα υπάρχουν ανεξόφλητες χρηματικές απαιτήσεις στο πλαίσιο της συναλλακτικής τους σχέσης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, αποτελεί η συνεχώς αυξανόμενη συνεργασία πολυάριθμων επιχειρήσεων με διαδικτυακές πλατφόρμες, οι οποίες παρέχουν επιγραμμικές υπηρεσίες στους αντισυμβαλλόμενους τους, όπως αναφέραμε ανωτέρω. 

Οι επιγραμμικές αυτές πλατφόρμες συμβάλλονται με τους επιχειρηματικούς χρήστες μέσω της κατάρτισης ορισμένης «σύμβασης – πλαισίου». Η σύμβαση αυτή προσιδιάζει στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, καθώς καθορίζεται επακριβώς το γενικό πλαίσιο της μεταξύ τους μελλοντικής συνεργασίας, ενώ δε, ανάμεσα στους συμβαλλομένους, δημιουργείται ένας διαρκής ενοχικός δεσμός.  Συγκεκριμένα,  η «σύμβαση - πλαίσιο», προσδιορίζει τις αμοιβαίες υποχρεώσεις των μερών καθώς και τους όρους που θα ισχύουν στις κατ’ ιδίαν συμβάσεις που θα καταρτίσουν στο μέλλον προκειμένου να υλοποιήσουν τη συνεργασία τους, με την έννοια ότι, προπαρασκευάζει και συμπληρώνει τις επιμέρους εκτελεστικές συμβάσεις που συνάπτονται στη συνέχεια. Λόγου χάρη, χαρακτηριστικό παράδειγμα του συγκεκριμένου τρόπου επιχειρείν, αποτελεί η διαδικτυακή πλατφόρμα Skroutz.gr, η οποία καταρτίζει με όλες τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις σύμβαση με πανομοιότυπο περιεχόμενο, κοινώς μία «σύμβαση – πλαίσιο», οι όροι της οποίας θα εφαρμοστούν υποχρεωτικά σε κάθε επιμέρους μεταξύ τους σύμβαση, στο πλαίσιο της συναλλακτικής τους σχέσης. Ωστόσο, η εν λόγω «σύμβαση-πλαίσιο» δεν υποχρεώνει τα συμβαλλόμενα μέρη να συνάψουν τις επιμέρους ειδικότερες συμβάσεις, διότι, συνήθως, επιλέγεται ως συμβατικός δεσμός στην περίπτωση που τα μέρη δεν είναι σε θέση να προβλέψουν από την αρχή με ακρίβεια ποιες ή πόσες θα είναι οι επιμέρους μελλοντικές συμβάσεις, αφού το ειδικότερο περιεχόμενο και ο αριθμός τους είναι συνάρτηση των αναγκών που προκύπτουν κατά την εξέλιξη της συνεργασίας. Σε όσες, πάντως, συμβάσεις συνάπτονται προς πραγμάτωση του οικονομικού σκοπού των μερών, θα ισχύουν αυτόματα οι όροι που έχουν συμφωνηθεί στη «σύμβαση-πλαίσιο». 

Περαιτέρω, στο πλαίσιο της εν λόγω συνεργασίας μεταξύ της διαδικτυακής πλατφόρμας και του εκάστοτε επιχειρηματικού χρήστη, δημιουργούνται αμοιβαίες απαιτήσεις, οι οποίες δύναται να αποτελέσουν αντικείμενο κατασχέσεως εις χείρας της συνεργαζόμενης διαδικτυακής πλατφόρμας, από τον εκάστοτε δανειστή του καθ’ ου η εκτέλεση επιχειρηματικού χρήστη. Σημειώνεται επίσης ότι, εφόσον ο δανειστής συμπεριλάβει στο κατασχετήριο όλες τις μελλοντικές απαιτήσεις που θα γεννηθούν ανάμεσα στα συμβαλλόμενα μέρη, θα αποδίδονται σε αυτόν όλες οι μελλοντικές απαιτήσεις που θα προκύψουν από την συγκεκριμένη έννομη σχέση, χωρίς να χρειάζεται να επιβάλει κάθε φορά νέα κατάσχεση επί της εκάστοτε εκτελεστικής σύμβασης. Σε αυτή τη περίπτωση, εάν τα συμβαλλόμενα μέρη αποφασίσουν, συνεπεία της κατασχέσεως, να  καταγγείλουν την υπάρχουσα έννομη σχέση και να καταρτίσουν νέα σύμβαση, θα αποτελεί περίπτωση καταστρατηγήσεως του θεσμού της κατάσχεσης εις χείρας τρίτου.

Με απλά λόγια, όταν ένα εμπορικό κατάστημα συνεργάζεται με μια πλατφόρμα τύπου Skroutz.gr, η αρχική σύμβαση συνεργασίας δεν καταλήγει πάντα σε πωλήσεις. Αν όντως προκύψουν πωλήσεις, θα υφίσταται (ανάλογα και τη μεταξύ τους σχέση) πιθανόν μια απαίτηση του καταστήματος/επιχείρησης έναντι της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, εφόσον είναι η τελευταία που τιμολογεί και όχι το κατάστημα. Την απαίτηση αυτή, καθώς και κάθε μελλοντική απαίτηση που θα προκύψει από τη μεταξύ τους συνεργασία, μπορούν οι δανειστές του καταστήματος/επιχείρησης να την κατάσχουν ώστε να ικανοποιήσουν τυχόν δική τους απαίτηση. Συνεπώς, η ραγδαία και συνεχής αύξηση της παρουσίας των συγκεκριμένων διαδικτυακών πλατφορμών, τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο, παρέχει στον δανειστή μία επιπλέον ευκαιρία να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του, δημιουργώντας, παράλληλα, ασφυκτική πίεση στον οφειλέτη του, ο οποίος βάλλεται σε πολλαπλά μέτωπα.

4. Αντί επιλόγου:

Συνοψίζοντας, η κατάσχεση εις χείρας τρίτου, αποτελεί μια διέξοδο στον εκάστοτε δανειστή, ο οποίος ενώ έχει αποκτήσει εκτελεστό τίτλο εναντίον του οφειλέτη του, επιλέγει να μην στραφεί απευθείας κατά του ίδιου, είτε επειδή έχει βάσιμες υποψίες ότι η αναγκαστική κατάσχεση των περιουσιακών του στοιχείων θα αποβεί άκαρπη, είτε επειδή στοχεύει στην ταχύτερη είσπραξη της απαιτήσεώς του. Αντ’ αυτού, ο δανειστής, έχει την επιλογή να κατάσχει χρηματικές απαιτήσεις ή κινητά πράγματα του καθ’ ου η εκτέλεση οφειλέτη του, τα οποία βρίσκονται στα χέρια τρίτου προσώπου, επιλέγοντας μια διαδικασία αναγκαστικής εκτελέσεως, η οποία διακρίνεται για την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητά της. Ήδη σήμερα, η κατηγορία του «τρίτου», έχει διευρυνθεί αισθητά, καθώς ολοένα και περισσότεροι δανειστές, εκμεταλλευόμενοι την αυξανόμενη παρουσία των επιγραμμικών πλατφορμών στην συναλλακτική ζωή, αποφασίζουν να τους συμπεριλάβουν στην εκτελεστική διαδικασία, μεγεθύνοντας τις πιθανότητες ολοσχερούς εξόφλησης των απαιτήσεών τους.

Διαβάστε περισσότερα
 
back to top