1. Λυκαβηττού 2, Κολωνάκι
2. Ακαδημίας 28, Κολωνάκι
210 36 41 214 - 210 36 46 874
   EN

main image

Πλειστηριασμοί

 

Η αναγκαστική εκτέλεση αποτελεί το ύστατο όπλο στη φαρέτρα του δανειστή, ο οποίος επιδιώκει την ικανοποίηση της απαίτησής του, και αποσκοπεί, όπως λέγεται, στην κατά κυριολεξία απονομή του δικαίου. Στις περιπτώσεις των χρηματικών απαιτήσεων, όταν ο οφειλέτης δεν συμμορφώνεται προς την υποχρέωσή του, ο δανειστής προχωρά, κατόπιν έκδοσης σχετικής δικαστικής απόφασης ή διαταγής πληρωμής, στην κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη του (κινητών ή/και ακινήτων) και στη ρευστοποίηση αυτών μέσω της διαδικασίας του δημόσιου αναγκαστικού – και, υποχρεωτικώς, ηλεκτρονικού πλέον – πλειστηριασμού. Στη θέση του επισπεύδοντος δανειστή βρίσκονται, στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων, τα πιστωτικά ιδρύματα ή οι εταιρείες διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων απαιτήσεων (servicers), οι οποίες δεν κατάφεραν (ή δεν επιχείρησαν) να βρουν μια εξωδικαστική συμβιβαστική λύση με τον οφειλέτη.

Προς προστασία του οφειλέτη, ο νομοθέτης παρέχει σε αυτόν τη δυνατότητα να αμυνθεί στα διάφορα στάδια της εκτελεστικής διαδικασίας εντός ενός αυστηρά καθορισμένου χρονικού πλαισίου και για συγκεκριμένους λόγους. Άρα μπορεί να αμυνθεί αμέσως μετά την κατάσχεση ασκώντας τη σχετική ανακοπή (δες εδώ), αλλά και μετά τον πλειστηριασμό ασκώντας την ειδική ανακοπή κατά της κατακυρωτικής έκθεσης (δες εδώ). Στην τελευταία δε περίπτωση θα πρέπει να προχωρήσει και σε ανακοπή κατά της επιταγής προς εκτέλεση με την οποία επιτάσσεται να παραδώσει το ακίνητό του και να προχωρήσει άμεσα σε υποβολή αίτησης λήψης ασφαλιστικών μέτρων ώστε να «παγώσει» τη διαδικασία εκτέλεσης.

Οι συνεργάτες της εταιρείας μας ασχολούνται με το αντικείμενο της αναγκαστικής εκτέλεσης και των πλειστηριασμών πάνω από 15 έτη. Έχοντας γνώση της κάθε επιμέρους λεπτομέρειας της εκτελεστικής διαδικασίας αλλά και της κάθε πρόσφατης νομοθετικής αλλαγής και νομολογιακής εξέλιξης, είναι σε θέση να προστατεύσουν τα περιουσιακά στοιχεία των καθών η εκτελεστική διαδικασία - οφειλετών, υποστηρίζοντας τα νόμιμα δικαιώματά τους ενώπιον των δικαστικών αιθουσών.

Η αναγκαστική εκτέλεση, εξάλλου, συνιστά ένα δυσχερή κλάδο του δικονομικού δικαίου. Κάθε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης έχει τις ιδιαιτερότητές της∙ φέρει τις δικές της προϋποθέσεις και τα δικά της έννομα αποτελέσματα. Σημαντικό είναι ο δικηγόρος που θα αναλάβει την άμυνα κατά της εκτέλεσης να έχει αφενός το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο και τη γνώση της πρόσφατης αλλά και παλαιάς νομολογίας των δικαστηρίων μας, αφετέρου αντίληψη περί της πρακτικής των τελευταίων ετών. Χωρίς το πρώτο θα εμφιλοχωρήσουν ελαττώματα στη διαδικασία της εκτέλεσης που ενδέχεται να ακυρώσουν όλη την προσπάθεια∙ χωρίς το δεύτερο θα καταστεί λιγότερο πιθανό το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.

Παράλληλα η εταιρεία μας συνδράμει τους πλειοδότες στη διαδικασία της συμμετοχής στον αναγκαστικό πλειστηριασμό μέχρι να κατακυρωθεί το ακίνητο σε αυτούς. Ειδικότερα, αναλαμβάνουμε τη διεκπεραίωση των κάτωθι ενεργειών:

1. Διενέργεια ελέγχου στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο/Κτηματολόγιο/Πολεοδομικό γραφείο προκειμένου να αποκτήσουμε πλήρη εικόνα σχετικά με την κατάσταση του ακινήτου (λ.χ. έλεγχος τίτλων κτήσης κυριότητας, έλεγχος βιβλίων διεκδικήσεων και ιδίως αναζήτηση της κατασχετήριας έκθεσης για εντοπισμό τυχόν πλημμελειών αυτής, κατόψεις κτλ). 

2. Υποβολή αιτήσεων εννόμου συμφέροντος προκειμένου να λάβουμε γνώση των εννόμων βοηθημάτων που τυχόν έχουν ασκηθεί στο πλαίσιο της εκτελεστικής διαδικασίας (ανακοπή κατά της κατασχετήριας έκθεσης κοκ). Η υποβολή της σχετικής αίτησης είναι απαραίτητη δεδομένου ότι ο υποψήφιος πλειοδότης είναι τρίτος στις τυχόν εκκρεμείς δίκες μεταξύ του καθ’ ου η εκτέλεση και του επισπεύδοντος δανειστή και, ως τρίτος, μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στις σχετικές δικογραφίες μόνο κατόπιν άδειας του Προέδρου του αρμόδιου δικαστηρίου.

3. Επεξεργασία και εκτίμηση ευδοκίμησης των τυχόν ασκηθέντων ένδικων βοηθημάτων.

4. Υποβολή αιτήματος λήψης εισαγγελικής παραγγελίας και παραλαβή τυχόν μισθωτηρίων από ΑΑΔΕ ώστε να εκτιμηθεί τυχόν δέσμευση του υπερθεματιστή από υπάρχουσες συμφωνίες μίσθωσης. 

5. Έλεγχος προδικασίας πλειστηριασμού για τυχόν ακυρότητες/πλημμέλειες. 

6. Συνδρομή στην ίδια τη διαδικασία του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.

Στη δεξιά στήλη παρατίθενται πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις σε υποθέσεις που χειριστήκαμε αλλά και σχετική αρθρογραφία, η οποία εμπλουτίζεται συνεχώς. 


 

Τελευταία Νέα

List Icon    Προσωρινή Διαταγή Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών περί Αναστολής Απόδοσης Ακινήτου μετά από Πλειστηριασμό


List Icon    Απόφαση Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών περί Ακύρωσης Διαταγής Πληρωμής ύψους περίπου 3,5 Εκατομμυρίων Ευρώ


List Icon    Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών περί Ακύρωσης Διαταγής Πληρωμής που διέτασσε την Καταβολή του Οφειλόμενου Ποσού στην Εταιρεία Ειδικού Σκοπού (Fund)


List Icon    Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών περί Ακύρωσης Πλειστηριασμού Ακινήτου, Περίληψης Κατακυρωτικής Έκθεσης και Επιταγής προς Απόδοση


Διαβάστε περισσότερα...Σχετικά Κείμενα

List Icon   Servicers vs Τράπεζες: τι άλλαξε τελικά με τη διαχείριση των κόκκινων δανείων από τους Servicers


List Icon    Πλειστηριασμός και σειρά κατάταξης των δανειστών του οφειλέτη


List Icon   Η τύχη της μίσθωσης ακινήτου μετά τον πλειστηριασμό – Οι δυνατότητες του υπερθεματιστή


List Icon   Η προσβολή του πίνακα κατάταξης από τον καθ’ ου η εκτέλεση οφειλέτη – Αρ. 979 παρ. 2 ΚΠολΔ


Διαβάστε περισσότερα... 
back to top