1. Λυκαβηττού 2, Κολωνάκι
2. Ακαδημίας 28, Κολωνάκι
210 36 41 214 - 210 36 46 874
   EN

main image

Ιούνιος 2020

Απόφαση Πρωτοδικείου Αθηνών περί Παραπομπής σε Διαιτησία του ΤΕΕ


Απόφαση Πρωτοδικείου Αθηνών περί Παραπομπής σε Διαιτησία του ΤΕΕ

Με την υπ’ αριθ. 7183/2020 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που εκδόθηκε επί αγωγής οικοπεδούχων κατά εντολέως μας εργολήπτριας εταιρίας, κρίθηκε ως προς τους δύο πρώτους ενάγοντες, οι οποίοι είχαν συμβληθεί με την εντολέα μας στο εργολαβικό συμβόλαιο, ότι δεσμεύονταν από την συμπεριλαμβανομένη σε αυτό ρήτρα διαιτησίας. Κατά συνέπεια, το Δικαστήριο παρέπεμψε την διαφορά στην Διαιτησία του ΤΕΕ. Ειδικότερα, το Δικαστήριο έκρινε άκυρο το πρώτο σκέλος της εν λόγω ρήτρας, με την οποία συμφωνήθηκε διαζευκτικά προς την υπαγωγή στη Διαιτησία η εκδίκαση της διαφοράς με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, χωρίς, όμως, η ακυρότητα αυτή να επηρεάζει το δεύτερο σκέλος της ρήτρας υπαγωγής στη Διαιτησία του ΤΕΕ.  

Στην κρίση αυτή κατέληξε το Δικαστήριο δεχόμενο, ότι στην επίδικη περίπτωση επρόκειτο για ζητήματα σχετικά με τεχνικά θέματα της αποπεράτωσης του έργου (ανέγερση και αποπεράτωση της ένδικης πολυκατοικίας), που εντάσσονταν στο πεδίο εφαρμογής της ρήτρας, και απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς των εναγόντων περί καταχρηστικής επίκλησης εκ μέρους της εντολέως μας της μεταξύ αυτών συναφθείσας ρήτρας διαιτησίας καθώς και περί μη εφαρμογής της εν λόγω ρήτρας στις μεταξύ τους διαφωνίες, που θα ανέκυπταν μετά, αλλά μόνο μέχρι την αποπεράτωση του έργου. 

Εξάλλου, ως προς τον τρίτο ενάγοντα, αγοραστή ενός εκ των οριζόντιων ιδιοκτησιών της ένδικης πολυκατοικίας, ο οποίος δεν είχε συμβληθεί με την εντολέα μας στο εργολαβικό συμβόλαιο, αλλά αγόρασε μεταγενέστερα μία εκ των υπό κατασκευή οριζοντίων ιδιοκτησιών από τους οικοπεδούχους, κρίθηκε, ότι βάσει συμβατικού όρου παρέλαβε πλασματικά την οριζόντια ιδιοκτησία, δεδομένου, ότι δεν προσήλθε να παραλάβει αυτήν εντός της συμφωνηθείσας προθεσμίας, παρά την προσήκουσα πρόσκληση εκ μέρους της εντολέως μας καθιστάμενος, κατ’ αυτόν τον τρόπο, υπερήμερος δανειστής. Πέραν, δε, τούτου, κρίθηκε, ότι δεν υπήρχε υπαιτιότητα και συνεπώς υπερημερία εκ μέρους της εντολέως μας, διότι η καθυστερημένη παράδοση οφειλόταν στην μεταγενέστερη της σύμβασης ανάθεση στην εντολέα μας της διαδικασίας τακτοποίησης των ημιϋπαίθριων χώρων των ιδιοκτησιών της πολυκατοικίας, σύμφωνα με τους ν. 4014/2011 και 4178/2013. 

Διαβάστε περισσότερα
 
back to top