1. Λυκαβηττού 2, Κολωνάκι
2. Ακαδημίας 28, Κολωνάκι
210 36 41 214 - 210 36 46 874
   EN

main image

Εξυγιαντική Μεταβίβαση Ακινήτων στο πλαίσιο του ν. 4738/2020 - Φοροαπαλλαγές και Διαμόρφωση Σχέσεων


εξυγίανση

Legal Insight

Μάιος 2024

Άντα Τσόγια, LL.M. (mult.)

Περίληψη: Η συλλογική προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης αποτελεί το χρησιμότερο εργαλείο ρύθμισης οφειλών για τις βιώσιμες επιχειρήσεις, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα σύναψης και εφαρμογής ευέλικτων από άποψη περιεχομένου συμφωνιών. Ήδη, σε προηγούμενα άρθρα μας αναφορικά με το θεσμικό πλαίσιο της διαδικασίας εξυγίανσης εστιάσαμε στις δύο βασικές αρχές που διέπουν τη διαδικασία και οριοθετούν τις δυνατότητες ρύθμισης, ήτοι την αρχή της ίσης μεταχείρισης των πιστωτών που βρίσκονται στην ίδια θέση (βλ. εδώ και εδώ) και την αρχή της συλλογικής ικανοποίησης των πιστωτών με την έννοια της μη χειροτέρευσης της θέσης τους (βλ. εδώ), καθώς και στις δυνατότητες της επιχείρησης για ρύθμιση των οφειλών της προς τους Δημόσιους Φορείς (δες εδώ). Στο παρόν θα μας απασχολήσει, ιδίως, το ζήτημα της συμπερίληψης στη συμφωνία εξυγίανσης όρου περί αποπληρωμής ορισμένης οφειλής μέσω μεταβίβασης ακινήτων της επιχείρησης, τα προβλεπόμενα φορολογικά πλεονεκτήματα για την επιχείρηση, καθώς και το πώς η ανωτέρω επιλογή επιδρά στη διαμόρφωση των σχέσεων μεταξύ των καταλαμβανόμενων από την ισχύ της συμφωνίας μερών.  

1. Εισαγωγή

Η διαδικασία εξυγίανσης, σύμφωνα με τον ν. 4738/2020, αποτελεί συλλογική προπτωχευτική διαδικασία, που αποσκοπεί στη διατήρηση, αξιοποίηση, αναδιάρθρωση και ανόρθωση της επιχείρησης με την επικύρωση της σχετικής συμφωνίας, χωρίς να παραβλάπτεται η συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών. Σύμφωνα με τις οικείες νομοθετικές διατάξεις, η προς εξυγίανση επιχείρηση μπορεί να συμφωνήσει με τους πιστωτές της σε οποιαδήποτε ρύθμιση του ενεργητικού και του παθητικού της, ανάλογα με την στρατηγική διάσωσης που επιλέγει να ακολουθήσει. Στο ενδεικτικό περιεχόμενο συμφωνίας εξυγίανσης, που ο ως άνω νόμος προβλέπει στο άρθ. 39, περιλαμβάνεται και η δυνατότητα ρύθμισης μέσω εκποίησης επί μέρους περιουσιακών στοιχείων. Στην περίπτωση αυτή, σύμφωνα με τα άρθ. 170 και 171 του ως άνω νόμου, προβλέπονται σημαντικές φορολογικές, ιδίως, διευκολύνσεις προς όφελος της επιχείρησης με σκοπό την άρση σειράς εμποδίων και αντικινήτρων στην αναδιάρθρωση του ενεργητικού και του παθητικού ή στη ρευστοποίηση του ενεργητικού της προς εξυγίανση επιχείρησης. 

2. Αναδιάρθρωση οφειλών μέσω εκποίησης περιουσιακών στοιχείων

Στο πλαίσιο της ιδιωτικής αυτονομίας των μερών τα συμβαλλόμενα μέρη (η οφειλέτρια επιχείρηση και οι πιστωτές της) μπορούν να διαμορφώσουν ελεύθερα, κατόπιν διαπραγματεύσεων, το περιεχόμενο της συμφωνίας εξυγίανσης. Μοναδικό όριο που τίθεται στα μέρη είναι ο ίδιος ο σκοπός του θεσμού της εξυγίανσης, στο πλαίσιο του οποίου η σχετική συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνει μέτρα αποσκοπούντα στην διατήρηση, αξιοποίηση, αναδιάρθρωση και ανόρθωση της επιχείρησης, φροντίζοντας πάντοτε να μην παραβλάπτεται η συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών, ώστε να δύναται να επικυρωθεί από το αρμόδιο δικαστήριο. 

Σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν. 4738/2020, το οποίο αναφέρει ενδεικτικά τις σχετικές πιθανές διαμορφώσεις: «1. Η συμφωνία εξυγίανσης δύναται να έχει ως αντικείμενο οποιαδήποτε ρύθμιση του ενεργητικού και του παθητικού του οφειλέτη και ιδίως: […] ε) Την εκποίηση επί μέρους περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη. […]». Η περίπτωση αυτή φαίνεται να αφορά περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης μη συνδεόμενα άμεσα με την παραγωγική της δραστηριότητα, προκειμένου να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας της (λ.χ. πώληση βοηθητικών ακινήτων). Σημειώνεται ότι δυνατή είναι και η συμφωνία μεταβίβασης ολόκληρου του ενεργητικού της επιχείρησης ή μέρους ή επιμέρους στοιχείων του ενεργητικού και ενδεχομένως, εάν προβλέπεται ρητά στη συμφωνία, μέρος των χρεών της προς εξυγίανση επιχείρησης, ενώ οι λοιπές υποχρεώσεις, κατά περίπτωση, εξοφλούνται από το τίμημα της πώλησης της επιχείρησης ή του μέρους αυτής, διαγράφονται ή, στην περίπτωση μεταβίβασης μέρους της επιχείρησης, παραμένουν ως υποχρεώσεις του οφειλέτη ή κεφαλαιοποιούνται (άρθ. 39 παρ. 1 εδ. στ΄ σε συνδ. με άρθ. 64 ν. 4738/2020).

3. Φορολογικά πλεονεκτήματα – Διευκολύνσεις

α) Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος: Το κυριότερο φορολογικό πλεονέκτημα σύμφωνα με την παρ. 3. του άρθ. 170 ν. 4738/2020 είναι το εξής: «Το κέρδος από τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη κατ’ εφαρμογή συμφωνίας εξυγίανσης, σύμφωνα με το Κεφάλαιο Β΄ του Μέρους Δευτέρου του Πρώτου Βιβλίου του παρόντος νόμου ή της εκκαθάρισης του Κεφαλαίου Β΄ του Πέμπτου Μέρους του Δευτέρου Βιβλίου του παρόντος νόμου απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων». 

Σημειώνεται ότι η εγκύκλιος Ε2032/2024 για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2023 αναφέρει σχετικά στο υπό στοιχ. ΙΙ.36. ότι: «Στον κωδικό 496 καταχωρείται το κέρδος από τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων κατ’ εφαρμογή συμφωνίας εξυγίανσης ή της εκκαθάρισης του ν. 4738/2020 (σχετ. η παρ. 3 του άρθρου 170 του ν. 4738/2020). Σε περίπτωση διανομής του ως άνω ποσού έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 47 του Κ.Φ.Ε.». Σε περίπτωση, δηλαδή, που λάβει χώρα διανομή του ποσού που αντιστοιχεί στο κέρδος της επιχείρησης από την μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων της κατ’ εφαρμογή της συμφωνίας εξυγίανσης (το οποίο απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος σύμφωνα με τα ανωτέρω), αυτό φορολογείται ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από την ύπαρξη φορολογικών ζημιών. Η, δε, εγκύκλιος Ε.2028/2024 Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Ε3 (Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2023 αναφέρει στο υπό στοιχ. 54 ότι «Στους κωδικούς 144, 244, 344 και 444 «Μείον: Αφορολόγητα έσοδα», μεταφέρονται τα δεδομένα που καταχωρούνται, κατά περίπτωση, στην ανάπτυξη του σχετικού Υποπίνακα που έχει δημιουργηθεί, στον οποίον περιλαμβάνονται ποσά, που καταβάλλονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας και ορίζονται ως αφορολόγητα και πιο συγκεκριμένα: […] •το ποσό το οποίο ωφελείται επιχείρηση από τη διαγραφή ή ρύθμιση μέρους ή του συνόλου των χρεών της κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 170 ν. 4738/2020 (Α'207), το οποίο δεν αποτελεί φορολογητέο εισόδημα και στην περίπτωση που το φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα τηρεί απλογραφικά βιβλία παρακολουθείται εξωλογιστικά (σχετ. Ε.2164/2020 εγκύκλιος) (επιλογή 007)[…]».

Δικαιολογητικός λόγος θέσπισης της ως άνω νομοθετικής διάταξης, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του ως άνω νόμου, είναι η κατάργηση των υφιστάμενων αντικινήτρων στις μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο συμφωνιών εξυγίανσης. Σκοπός του νομοθέτη είναι την ωφέλεια να απολαμβάνει αποκλειστικά η προς εξυγίανση επιχείρηση και όχι οι κατά περίπτωση μέτοχοι αυτής. Γι αυτό και σε περίπτωση διανομής του αποκτηθέντος από την μεταβίβαση κέρδους, το ποσό αυτό φορολογείται κατ’ αρθ. 47 παρ. 1 εδ. β΄ ΚΦΕ. 

β) Απαλλαγή από τέλη χαρτοσήμου και έμμεσους φόρους ή τέλη: Σύμφωνα με την παρ 4. Του άρθ. 170 ν. 4738/2020: «Με την επιφύλαξη της παρ. 6, κάθε σύμβαση που συνάπτεται και κάθε πράξη που ενεργείται στο πλαίσιο […] της συμφωνίας εξυγίανσης του Κεφαλαίου Β΄ του Μέρους Δευτέρου του Πρώτου Βιβλίου […], οι συνεπεία αυτής επί μέρους μεταβιβάσεις, οι μεταγραφές και κάθε άλλη πράξη για την πραγμάτωσή τους, απαλλάσσονται από τέλη χαρτοσήμου και κάθε άλλον έμμεσο φόρο ή τέλος (πλην ΦΠΑ για τον οποίο εφαρμόζεται ο Κώδικας ΦΠΑ και ο Φ.Μ.Α.). Οι απαλλαγές αυτές επέρχονται αυτοδικαίως, χωρίς να απαιτείται η υποβολή οποιασδήποτε σχετικής δήλωσης στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Στις περιπτώσεις αυτές δεν απαιτείται, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, να μνημονεύονται ούτε να προσαρτώνται πιστοποιητικά της φορολογικής διοίκησης οποιασδήποτε μορφής ή χρήσης, ούτε οποιασδήποτε άλλης δημόσιας υπηρεσίας, οργανισμού ή εταιρείας ή των Ο.Τ.Α. κάθε βαθμού, ούτε βεβαιώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις τρίτων προβλεπόμενες σε οποιαδήποτε διάταξη νόμου […]». Ως προς τον Φόρο Μεταβίβασης Ακινήτων (Φ.Μ.Α.) από τον οποίο δεν απαλλάσσεται η σχετική σύμβαση σημειώνεται ότι δεν συντρέχει λόγος  απαλλαγής, δεδομένου ότι σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο αποτελεί φορολογική υποχρέωση του αποκτώντος. 

Αναφέρεται ότι, σύμφωνα με την Γνωμοδότηση ΝΣΚ 14/2022 Χορήγηση πιστοποιητικών του άρθρου 54Α του ν.4174/2013 (ισχύον άρθ. 60 ν. 5104/2024 – ΚΦΔ), σε υπό εξυγίανση εταιρεία, η συμβολαιογραφική πράξη, με την οποία διορθώνεται το συμβόλαιο κτήσης ακινήτων εταιρείας, η οποία υπήχθη στις διατάξεις του νόμου περί εξυγίανσης επιχειρήσεων, προκειμένου αυτά να μεταβιβαστούν με επόμενη συμβολαιογραφική πράξη, ως στοιχεία του ενεργητικού της, σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας εξυγίανσης, αποτελεί πράξη υλοποίησης της εν λόγω συμφωνίας και εμπίπτει στους όρους αυτής, οπότε υπάγεται και στην σχετική απαλλαγή (αφορά το προϊσχύσαν νομοθετικό καθεστώς – άρθ. 99 επ. ν. 3588/2007, όπου όμως δεν παρουσιάζει διαφοροποίηση από το ισχύον ως προς το εν λόγω ζήτημα).

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι αυτοδίκαιη απαλλαγή από κάθε φόρο, τέλος ή δικαίωμα του Δημοσίου ή τρίτων, καθώς και τελών χαρτοσήμου με εξαίρεση τον Φ.Π.Α. προβλέπεται στο άρθ. 170 παρ. 6 ν. 4738/2020 και για τις συμβάσεις και πράξεις που ενεργούνται στην περίπτωση μεταβίβασης περιουσίας ή επιχείρησης (άρθ. 64 ν. 4738/2020) και για τις συνεπεία αυτών επιμέρους μεταβιβάσεων, μεταγραφών και κάθε άλλης πράξης για την πραγμάτωσή τους.

γ) Απαλλαγή από το φόρο δωρεάς ή εισοδήματος: Σε κάθε περίπτωση η εξυγιανθείσα επιχείρηση επωφελείται και σε αυτή την περίπτωση, όπου μέρος ή το σύνολο του χρέους της διαγράφεται ως αποτέλεσμα αναδιάρθρωσης των οφειλών της κατόπιν ρύθμισής τους μέσω πώλησης ακινήτων της. Πράγματι, η ωφέλεια που αποκτά ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα από τη σχετική διαγραφή απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος (άρθ. 170 παρ. 1 ν.4738/2020). 

δ) Περιορισμός αμοιβών συμβολαιογράφων, δικηγόρων, δικαστικών επιμελητών και υποθηκοφυλάκων στο 30% (άρθ. 171 παρ. 1 ν. 4738/2020).

ε) Όχι αναδοχή χρέους σε περίπτωση μεταβίβασης ομάδας περιουσίας: Περαιτέρω σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παρ. παρ. 4 του άρθρου 171 του ν. 4738/2020 ειδικά στην περίπτωση μεταβίβασης ομάδας περιουσίας δυνάμει της συμφωνίας εξυγίανσης (άρθ. 64 ν. 4738/2020), δεν εφαρμόζεται το άρθρο 479 ΑΚ περί αναδοχής χρέους. Αυτό έχει ως συνέπεια να μην ευθύνεται για τα χρέη της περιουσίας που μεταβιβάζεται απέναντι στους δανειστές της προς εξυγίανση επιχείρησης παράλληλα με την τελευταία (μεταβιβάζουσα) και ο αποκτών την ομάδα περιουσίας, σε αντίθεση με ό,τι θα συνέβαινε εφόσον η σχετική απόκτηση ομάδας περιουσίας λάμβανε χώρα εκτός του θεσμικού πλαισίου της εξυγίανσης.   

4. Λοιπά Ζητήματα – Διαμόρφωση σχέσεων

Σε περίπτωση εξυγιαντικών μέτρων που συνίσταται στην εκποίηση της περιουσίας του οφειλέτη, σύμφωνα με τα ανωτέρω, επισημαίνονται περαιτέρω και τα εξής:

• Δεν προβλέπεται από τον νόμο συγκεκριμένη διαδικασία εκποίησης του εκάστοτε περιουσιακού στοιχείου. Συνεπώς, εναπόκειται στην οφειλέτιδα επιχείρηση να προχωρήσει σε ενέργειες αναζήτησης του υποψήφιου αγοραστή, ο οποίος ενδέχεται να είναι και κάποιος από τους πιστωτές, καθώς και να συμφωνήσει το εκάστοτε τίμημα, το οποίο μπορεί να εκτείνεται έως και τη διαγραφή του χρέους από τον αγοραστή – πιστωτή. Το σύνολο των επιμέρους σχετικών ζητημάτων μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο συμφωνίας των μερών. 

Ενδεικτικά αναφέρεται απόφαση 779/2015 ΠΠρΑθ: «[…] Επίσης, στις συμφωνίες εξυγίανσης ορίζονται α εξής: α) σε περίπτωση πώλησης ακινήτων της εταιρίας, το 50% του εισπραχθέντος τιμήματος θα εισφέρεται προς εξόφληση των οφειλών των εμπραγμάτως εξασφαλισμένων δανειστών, ενώ στην περίπτωση, που στο συγκεκριμένο ακίνητο υπάρχουν εμπράγματες εξασφαλίσεις διμερών δανείων, το ποσό αυτό θα εισφέρεται προς εξόφληση μόνο της πρώτης εμπραγμάτως εξασφαλισμένης δανείστριας. Το εναπομένον ποσό θα διανέμεται ως εξής: αα) 50% θα εισφέρεται προς ξόφληση των δόσεων των εργαζομένων, ββ) 25% θα εισφέρεται προς εξόφληση των δόσεων των ασφαλιστικών ταμείων, και γγ) 25% θα εισφέρεται προς εξόφληση των δόσεων προς το Ελληνικό Δημόσιο. Το τίμημα πώλησης θα είναι ο μέσος όρος της αξίας εκτίμησης του εκάστοτε ακινήτου από δυο ανεξάρτητους εκτιμητές και όχι μικρότερο από την αντικειμενική του αξία[...]»). 

• Χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας: Σύμφωνα με το άρθ. 60 παρ. 6 περ. γ΄ ν. 4738/2020: «Οι ρυθμιζόμενες οφειλές προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης καθίστανται ενήμερες υπό τον όρο τήρησης της συμφωνίας εξυγίανσης και οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να χορηγούν τις αντίστοιχες βεβαιώσεις ενημερότητας, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στην συμφωνία εξυγίανσης». Η Διοίκηση υποχρεούται να ενεργήσει, συμμορφούμενη με την επικυρωτική απόφαση και να εφαρμόσει τους όρους της επικυρωθείσας συμφωνίας, η οποία υπερισχύει του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για την χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής (ΓνΝΣΚ 55/2016 τμ. Α'). Συνεπώς, εφόσον προβλέπεται στην συμφωνία εξυγίανσης ότι για τις μεταβιβάσεις των ακινήτων της εταιρείας η αρμόδια υπηρεσία υποχρεούται να χορηγήσει στην οφειλέτιδα εταιρεία την απαιτούμενη ενημερότητα προς το Δημόσιο και τους Φ.Κ.Α., η Διοίκηση οφείλει να την χορηγήσει συμμορφούμενη με τους όρους της επικυρωθείσας συμφωνάς εξυγίανσης, ακόμη κι αν λ.χ. προβλέπεται η χορήγησή της με μικρότερο του νομοθετικώς προβλεπόμενου ή ακόμη και μηδενικό ποσοστό παρακράτησης. Το ίδιο ισχύει και για την υποχρέωση χορήγησης πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. (ΓνΝΣΚ 14/2022 τμ. Β΄). Σε κάθε περίπτωση, κατά την κατάστρωση του σχετικού όρου, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η τήρηση των αρχών της μη χειροτέρευσης και της ίσης μεταχείρισης, ώστε να είναι δυνατή η δικαστική επικύρωση της συμφωνίας.

• Άρση βαρών και κατασχέσεων: Η συμφωνία μπορεί να περιέχει περαιτέρω όρο υποχρέωσης άρσης των υφιστάμενων βαρών επί των προς πώληση ακινήτων και άρσης των επιβληθεισών κατασχέσεων ακόμη και κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων (βλ. ΓνΝΣΚ 55/2016 τμ. Α'). Επισημαίνεται και πάλι ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η τήρηση των αρχών της μη χειροτέρευσης και της ίσης μεταχείρισης κατά την κατάστρωση των σχετικών όρων της συμφωνίας. 

• Λήψη απόφασης εκποίησης από το όργανο διοίκησης της επιχείρησης: Στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει σχετική ρητή διάταξη νόμου, που να παρέχει σχετική αρμοδιότητα στους μετόχους, εταίρους ή τα συλλογικά τους όργανα, κατά περίπτωση, δεν απαιτείται η συναίνεσή τους και αρκεί η δέσμευση του οφειλέτη από το όργανο διοίκησής του. Αυτό ισχύει ακόμα και αν υφίσταται αντίθετη πρόβλεψη στο καταστατικό του οφειλέτη, εφόσον προκύπτει ότι οι μέτοχοι ή οι εταίροι δεν θα περιέλθουν σε χειρότερη θέση λόγω της συμφωνίας εξυγίανσης από την θέση στην οποία θα περιέλθουν σε περίπτωση πτώχευσης (λ.χ. όταν στο σενάριο της πτώχευσης δεν θα απέμενε καμία αξία για τους μετόχους). Αυτό θα πιστοποιείται στην έκθεση του εμπειρογνώμονα (άρθ. 35 ν. 4738/2020).

• Στην περίπτωση που με την συμφωνία εξυγίανσης αναλαμβάνεται ως υποχρέωση η μεταβίβαση ακινήτου απαιτείται να περιβληθεί και η συμφωνία εξυγίανσης τον συμβολαιογραφικό τύπο. Αν η συμφωνία η εξυγίανσης συναφθεί με ιδιωτικό έγγραφο, ο τύπος μπορεί να αναπληρωθεί με τις δηλώσεις των συμβαλλομένων ενώπιον του δικαστηρίου (άρθ. 42 ν. 4738/2020), ενώ ο συμβολαιογραφικός τύπος θα τηρηθεί μόνο για τις οριστικές πράξεις μεταβίβασης του ακινήτου (1033 AK). 

• Σε περίπτωση που η συμφωνία εξυγίανσης προβλέπει τη μεταβίβαση περιουσίας και υποχρεώσεων επιχείρησης σε εκτέλεση συμφωνίας εξυγίανσης, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4738/2020, χωρίς να προσδιορίζεται το ποσό αποπληρωμής των απαιτήσεων του Δημοσίου ή/και ο χρόνος αποπληρωμής, στην έκθεση του εμπειρογνώμονα πρέπει να διατυπώνεται ρητή δήλωσή του ότι δεν μπορεί να βεβαιώσει τη μη χειροτέρευση της θέσης του Δημοσίου για την εφαρμογή του τεκμηρίου συναίνεσης της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4738/2020 και ως εκ τούτου, δεν ισχύει το τεκμήριο συναίνεσης του Δημοσίου στη συμφωνία εξυγίανσης (άρθ. 11 παρ. 4 της ΥΑ 26400 ΕΞ 2021 (Β' 865/5-3-2021).

5. Αντί επιλόγου 

Η οργάνωση και υλοποίηση της εξυγιαντικής διαδικασίας αποτελεί στρατηγική επιλογή της εκάστοτε επιχείρησης που δύναται να υλοποιηθεί με διαφορετικούς τρόπους λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες οικονομικές συνθήκες εκάστης περίπτωσης. Η δυνατότητα εκποίησης της περιουσίας της επιχείρησης φαίνεται να αποτελεί σημαντικό και αναγκαίο εξυγιαντικό μέτρο, ιδίως, σε περιπτώσεις επιχειρήσεων με ελλιπή ρευστότητα. Στο πλαίσιο αυτό, η νομοθετική στήριξη των προς αναδιάρθρωση επιχειρήσεων με σκοπό την εξασφάλιση της βιωσιμότητάς τους, δεδομένης της συμβολής τους στην οικονομία της χώρας, είναι σαφής και επιβεβαιώνεται, μεταξύ άλλων, και από την επιλογή του νομοθέτη να άρει σειρά εμποδίων και αντικινήτρων στη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων, ιδίως μέσω θέσπισης φοροαπαλλακτικών διατάξεων. 

Διαβάστε περισσότερα
 
back to top