1. Λυκαβηττού 2, Κολωνάκι
2. Ακαδημίας 28, Κολωνάκι
210 36 41 214 - 210 36 46 874
   EN

main image

Ιανουάριος 2024

Αποφάσεις Πρωτοδικείου Αθηνών Περί Αναστολής Πλειστηριασμών βάσει άρθρου 1000 ΚΠολΔ


Αποφάσεις Πρωτοδικείου Αθηνών Περί Αναστολής Πλειστηριασμών βάσει άρθρου 1000 ΚΠολΔ

Εκδόθηκαν οι υπ’ αριθμ. 130/2024 και 131/2024 αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων), με τις οποίες ανεστάλησαν, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρ. 1000 ΚΠολΔ, οι πλειστηριασμοί εμπορικών ακινήτων εντολέως μας – κατασκευαστικής εταιρείας, που επισπεύδονταν από εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων.

Το δικαστήριο χορήγησε την αιτούμενη αναστολή πιθανολογώντας ότι, εντός των επόμενων έξι (6) μηνών – που αποτελούν και το ανώτατο επιτρεπόμενο διάστημα αναστολής –, η οφειλέτρια εταιρεία θα ικανοποιήσει την επισπεύδουσα. Κατά συνέπεια, το δικαστήριο ανέστειλε τους επίμαχους πλειστηριασμούς, υπό τον όρο καταβολής των εξόδων επίσπευσης και του ¼ του οφειλόμενου στην επισπεύδουσα την εκτέλεση κεφαλαίου. Σημειωτέον ότι οι σχετικές κατασχέσεις επιβλήθηκαν, κατόπιν περιορισμού των απαιτήσεων της επισπεύδουσας, για ποσό μικρότερο από αυτό της φερόμενης απαίτησης. Ως εκ τούτου το 1/4 της καταβολής για την αναστολή κρίθηκε ότι δεν προσδιορίζεται βάσει της φερόμενης συνολικής οφειλής αλλά βάσει του ποσού για το οποίο επισπεύδεται η κατάσχεση. Μάλιστα αν σε αυτό το ποσό έχουν στο μεταξύ καταλογιστεί καταβολές, το ποσό που τελικώς θα καταβληθεί για να δοθεί η αναστολή θα είναι ακόμα μικρότερο.

Η πιθανολόγηση του δικαστηρίου περί ικανοποίησης της επισπεύδουσας στηρίχθηκε στις προχωρημένες διαπραγματεύσεις της οφειλέτριας με έτερο πιστωτικό ίδρυμα, με στόχο την αναχρηματοδότηση των οφειλών της, μεταξύ άλλων και προς την αντίδικο. Κατά τις κρίσιμες σκέψεις των ως άνω αποφάσεων: «Περαιτέρω, πιθανολογείται ότι η αιτούσα θα είναι σε θέση να καταβάλει το σύνολο της οφειλής, για το οποίο επισπεύδεται η εκτελεστική διαδικασία, εντός εξαμήνου, καθόσον προσδοκάται ότι θα αποδώσουν οι προσπάθειες αναχρηματοδότησης των οφειλών της από την τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «…», από την οποία έχει ήδη λάβει προέγκριση προς το σκοπό εξόφλησης όλων των οφειλών της προς τραπεζικά ιδρύματα και εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων.

Κρίσιμο άρα είναι εν προκειμένω και το εξής: η πιθανολόγηση κάλυψης της οφειλής για να δοθεί η αναστολή δεν αναφέρεται στην συνολική οφειλή αλλά στην απαίτηση για την οποία έχει λάβει χώρα η κατάσχεση. Επομένως, παρατηρούμε ότι το ποσό για το οποίο έχει λάβει χώρα η κατάσχεση (που στις περισσότερες περιπτώσεις είναι κατά πολύ μικρότερο της φερόμενης οφειλής για αποφυγή εξόδων εκ μέρους του επισπεύδοντος), έχει σημασία όχι μόνο για τον υπολογισμό του 1/4 της καταβολής στο πλαίσιο της αναστολής του ά. 1000 ΚΠολΔ αλλά και για την πιθανολόγηση εξόφλησης/ρύθμισης της απαίτησης.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι σκέψεις του δικαστηρίου αναφορικά με την έλλειψη κινδύνου βλάβης της επισπεύδουσας από την αναβολή των επίμαχων πλειστηριασμών: «[…] Εξάλλου, από την αναβολή αυτή δεν πιθανολογείται ότι υφίσταται κίνδυνος βλάβης της καθ’ ης η αίτηση, ιδίως λαμβανομένου υπόψη ότι η τιμή πρώτης προσφοράς των εκπλειστηριαζόμενων ακινήτων έχει οριστεί για το ποσό του …€, που υπερκαλύπτει τη χρηματική απαίτηση για την οποία επισπεύδει σε βάρος της αιτούσας την εκτελεστική διαδικασία, ενώ παράλληλα θα έχει λάβει και το ¼ του κεφαλαίου της απαίτησης για την οποία επισπεύδει την εκτέλεση (… η καταβολή του ¼ οφειλόμενου κεφαλαίου αφορά το κεφάλαιο της απαίτησης και κατά το ποσό που επιβλήθηκε η κατάσχεση …), αφού άλλως, σε περίπτωση μη εκπλήρωσης του σχετικού όρου, ο πλειστηριασμός θα δύναται να διενεργηθεί κατά την ημερομηνία που έχει οριστεί».

(για περισσότερα δείτε εδώ)

Διαβάστε περισσότερα
 
back to top