1. Λυκαβηττού 2, Κολωνάκι
2. Ακαδημίας 28, Κολωνάκι
210 36 41 214 - 210 36 46 874
   EN

main image

Διαδικασία Συμμετοχής σε Ηλεκτρονικό Πλειστηριασμό (eauction)


διαδικασία συμμετοχής σε πλειστηριασμό

Legal Insight

Νοέμβριος 2023

Δάφνη Σφυρή, ΜΔΕ

Περίληψη: Τα τελευταία έτη παρατηρείται μία αύξηση ενδιαφέροντος στην απόκτηση ακινήτου από πλειστηριασμό, τόσο από φυσικά, όσο και από νομικά πρόσωπα. Το παρόν άρθρο πραγματεύεται, όλως συνοπτικώς, τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ο υποψήφιος υπερθεματιστής κατά τη συμμετοχή του σε ηλεκτρονικό πλειστηριασμό από τον έλεγχο ενός ακινήτου έως και την τελική (τυχόν) κατακύρωσή του.

1. Έλεγχος ακινήτου πριν τον πλειστηριασμό

Όπως έχει ήδη αναφερθεί και σε προηγούμενα άρθρα (βλ. εδώ κι εδώ), η απόκτηση ενός ακινήτου από πλειστηριασμό εγκυμονεί αρκετούς και σοβαρούς κινδύνους. Εκ του λόγου αυτού, απαιτείται η διενέργεια εκτεταμένου νομικού και πολεοδομικού/τεχνικού ελέγχου από εξειδικευμένο νομικό και μηχανικό:

α) Διενέργεια νομικού ελέγχου από νομικό στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο και Κτηματολόγιο, προκειμένου να αποκτηθεί πλήρη εικόνα σχετικά με την νομική κατάσταση του ακινήτου (νομιμότητα τίτλων κτήσης, ύπαρξη τυχόν διεκδικήσεων επί του ακινήτου, κτλ).

β) Διενέργεια ελέγχου στο αρμόδιο Πολεοδομικό Γραφείο από μηχανικό και επισκόπηση έκθεσης εκτίμησης (η οποία είναι αναρτημένη στο eauction). Και τούτο διότι, τυχόν πρόστιμα για αυθαιρεσίες του ακινήτου θα βαρύνουν και τον νέο ιδιοκτήτη.

γ) Υποβολή αίτησης με τεκμηρίωση του εννόμου συμφέροντος ενώπιον του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών (εφόσον το ακίνητο βρίσκεται στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Αθηνών), προκειμένου να αποκτηθεί πλήρης εικόνα σχετικά με τυχόν ασκηθέντα ένδικα βοηθήματα εκ μέρους του οφειλέτη στο πλαίσιο της εκτελεστικής διαδικασίας (ανακοπή κατά της επιταγής προς πληρωμή, της κατασχετήριας έκθεσης, κτλ).

δ) Νομική αξιολόγηση της πιθανότητας ευδοκίμησης των τυχόν ασκηθέντων ένδικων βοηθημάτων εκ μέρους του οφειλέτη.

ε) Υποβολή αιτήματος λήψης εισαγγελικής παραγγελίας και παραλαβή τυχόν μισθωτηρίων από την κατά τόπο αρμόδια Δ.Ο.Υ., ώστε να εκτιμηθεί τυχόν δέσμευση του υπερθεματιστή από υπάρχουσες συμφωνίες μίσθωσης του επίμαχου ακινήτου. 

στ) Έλεγχος προδικασίας πλειστηριασμού για τον εντοπισμό τυχόν ακυροτήτων/πλημμελειών που μπορεί να οδηγήσουν στην ακύρωση αυτού. 

2. Προδικασία συμμετοχής σε πλειστηριασμό

- Α’ Βήμα: Εγγραφή υποψήφιου πλειοδότη – Πιστοποίηση σε ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ.

Για τη συμμετοχή ενός υποψηφίου πλειοδότη σε ηλεκτρονικό πλειστηριασμό απαιτείται η εγγραφή του στην υπηρεσία στην ιστοσελίδα εισόδου των υπηρεσιών www.eauction.gr. Στην ως άνω ιστοσελίδα μπορεί να συνδεθεί με τους κωδικούς που χρησιμοποιεί στο TAXISNet, ενώ, στη συνέχεια, ακολουθεί και ειδική διαδικασία ενεργοποίησης του λογαριασμού. 

- Β’ Βήμα: Επιλογή Πλειστηριασμού (Ακινήτου)

Μετά την επιτυχή εγγραφή και είσοδο στην ως άνω υπηρεσία και μέχρι ώρα 15:00 δύο εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία διενέργειας του πλειστηριασμού, ο υποψήφιος πλειοδότης επιλέγει το ακίνητο που εκτίθεται σε πλειστηριασμό και στον οποίο επιθυμεί να συμμετάσχει, ενώ, παράλληλα, καταθέτει και το 30% της τιμής της πρώτης προσφοράς στον υπάλληλο του πλειστηριασμού ως εγγυοδοσία. Ας σημειωθεί, ότι ο υποψήφιος πλειοδότης μπορεί να καταθέσει το ως άνω αναφερθέν 30% της τιμής της πρώτης προσφοράς είτε σε ειδικό ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό που διατηρείται σε Ελληνικό Τραπεζικό Ίδρυμα από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού είτε με εγγυητική επιστολή τράπεζας, διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) μήνα είτε με επιταγή που έχει εκδοθεί από τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα. Δεν επιτρέπεται, όμως, η κατάθεση της εγγύησης σε μετρητά. Σε περίπτωση που αυξήθηκε η τιμή της πρώτης προσφοράς μετά από κατάθεση ανακοπής εκ μέρους του οφειλέτη, ως προβλέπεται στο άρθρο 954ΚΠολΔ (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων), ο υποψήφιος υπερθεματιστής οφείλει να καταβάλλει στον υπάλληλο του πλειστηριασμού ως εγγυοδοσία το 30% επί της νέας διορθωμένης τιμής πρώτης προσφοράς. Τούτη, δε, η απόφαση επί της ανακοπής του άρθρου 954ΚΠολΔ δημοσιεύεται έως τις 12:00μμ της όγδοης πριν από τον πλειστηριασμό ημέρας στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (eΕΦΚΑ). 

Στην ίδια ως άνω προθεσμία, ο υποψήφιος πλειοδότης έχει την υποχρέωση να προσκομίσει στον Υπάλληλο Πλειστηριασμού τα παρακάτω δικαιολογητικά: α. Πληρεξούσιο, β. Νομιμοποιητικά Έγγραφα για τα νομικά πρόσωπα (π.χ. Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης, Καταστατικό, Πρακτικό ΔΣ ή συνέλευσης εταίρων) και γ. το Αποδεικτικό Καταβολής της Εγγύησης Συμμετοχής στον πλειστηριασμό.

Παρατίθεται, επίσης, το εξής παράδειγμα αναφορικά με την τήρηση της ως άνω προθεσμίας: Εάν ο πλειστηριασμός έχει προγραμματιστεί για 27/3/2024, τότε η προθεσμία «επιλογής πλειστηριασμού», κατάθεσης της εγγυοδοσίας και αποστολής των ως άνω δικαιολογητικών λήγει στις 21η/3/2024 και ώρα 15:00 (και όχι 22η/03/2024 και ώρα 15:00), δεδομένου ότι η 25η/3/2024 είναι αργία. 

Εν συνεχεία, ο υπεύθυνος Υπάλληλος Πλειστηριασμού, δηλ. ο Συμβολαιογράφος, έχει την υποχρέωση να ελέγξει την εγκυρότητα της αίτησης συμμετοχής, καθώς και να ενημερώσει τον υποψήφιο πλειοδότη για το "καλώς έχειν" της αίτησής του μέχρι τις 17:00, δύο εργάσιμες ημέρες πριν τον πλειστηριασμό. Στην πράξη, όμως, οι Υπάλληλοι Πλειστηριασμού, ορισμένες φορές, δεν συμμορφώνονται με την ως άνω υποχρέωση ενημέρωσης εντός της ως άνω προθεσμίας λόγω φόρτου εργασίας, χωρίς τούτο να προκαλεί αυτόματα ακυρότητα στη διαδικασία. Τέλος, ο συμβολαιογράφος υποβάλλει στα ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ. κατάλογο των υποψήφιων πλειοδοτών που δικαιούνται να λάβουν μέρος, ενώ στην περίπτωση που δεν έχουν τηρηθεί οι ως άνω υποχρεώσεις εκ μέρους του υποψηφίου πλειοδότη, τούτο έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του ενδιαφερόμενου από τον υποβαλλόμενο στα ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ. κατάλογο.

3. Υποβολή αίτησης/Συμμετοχή στον πλειστηριασμό

α) Τιμή προσφοράς – Ανοικτός πλειοδοτικός πλειστηριασμός

Μετά την ολοκλήρωση των δύο ως άνω σταδίων, ο υποψήφιος πλειοδότης λαμβάνει μέρος και συμμετέχει κατά την ημερομηνία διενέργειας του πλειστηριασμού υποβάλλοντας σχετική προσφορά. Η τιμή της προσφοράς θα πρέπει να είναι θετικός ρητός, δεκαδικός αριθμός με το πολύ δύο δεκαδικά ψηφία δεξιά της υποδιαστολής και τουλάχιστον κατά 1€ μεγαλύτερη από την τιμή της πρώτης προσφοράς (και στη συνέχεια της τρέχουσας τιμής), ενώ δεν θα πρέπει να υπάρξουν κενά στην αρχή ή στο τέλος του αριθμού. 

Συνηθίζεται, δε, από υποψήφιους πλειοδότες να ενεργοποιούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για λόγους ασφαλείας την «προστασία υπερβολικά υψηλής προσφοράς», η οποία διασφαλίζει ότι η προσφορά που θα υποβληθεί δεν θα είναι μεγαλύτερη από το διπλάσιο της τρέχουσας τιμής της προηγούμενης προσφοράς. Τούτη η δυνατότητα μπορεί ανά πάσα στιγμή να απενεργοποιηθεί από τον υποψήφιο πλειοδότη και στην ουσία διασφαλίζει ότι ο υποψήφιος πλειοδότης δεν θα καταχωρίσει εκ παραδρομής υπερβολικά υψηλή τιμή προσφοράς. Έχουν, δε, απασχολήσει την ελληνική νομολογία περιπτώσεις, όπου ο υποψήφιος πλειοδότης πληκτρολόγησε εκ παραδρομής ένα επιπλέον αριθμητικό ψηφίο «0» και υπεβλήθηκε δεκαπλάσια τιμή προσφοράς (!) (Βλ. χαρακτηριστικά την υπ’ αρ. 7017/2018 απόφαση του ΜΠΑ, όπου απέρριψε την ανακοπή υπερθεματίστριας ως νόμω αβάσιμη, η οποία έκρινε τα εξής: «Ότι από προφανή παραδρομή-λάθος {…} καταχωρήθηκε ως προσφορά της, αντί του ποσού των 309.033 ευρώ που ήταν αυτό που υπέβαλε ως τελευταία πραγματική και ανταποκρινόμενη στη βούλησή της προσφορά, το εσφαλμένο ποσό των 3.090.303 ευρώ, διότι προστέθηκε το ψηφίο μηδέν (ο) μεταξύ των τελευταίων ψηφίων της προσφοράς της (του αριθμού 33)»). Με άλλα λόγια, ο πλειστηριασμός, λόγω του δημόσιου χαρακτήρα του, δεν μπορεί να προσβληθεί, για ελαττώματα βουλήσεως. Συνακόλουθα, δεν μπορεί να ακυρωθεί η κατακύρωση λόγω πλάνης, απάτης ή απειλής στο πρόσωπο του υπερθεματιστή. Μάλιστα, για τον ίδιο ως άνω λόγο συνηθίζεται, επίσης, από συμμετέχοντες σε ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς/υποψήφιους πλειοδότες να χρησιμοποιούν ειδικά προγράμματα καταγραφής οθόνης (screen recording), ώστε να προσκομισθεί η καταγραφή ως αποδεικτικό μέσο σε περίπτωση που τυχόν τέτοια αναντιστοιχία υποβληθείσας και ανταποκρινόμενης στη βούλησή τους προσφορά αποδίδεται σε τεχνικό λάθος του συστήματος διενέργειας του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.

Παράλληλα, κατά τη συμμετοχή στον πλειστηριασμό, ο υποψήφιος πλειοδότης δύναται να παρατηρήσει το ιστορικό των προσφορών, ήτοι το ποσό της τιμής προσφοράς και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς όλων των υπόλοιπων υποψήφιων πλειοδοτών, καθώς και να διακρίνει τη σειρά στην οποία βρίσκεται κατά την υποβολή προσφοράς. Αυτή ακριβώς η «ζωντανή» πλειοδοτική αναμέτρηση διασφαλίζει, τόσο τη διαφάνεια της διαδικασίας, όσο και τον υγιή ανταγωνισμό και την προστασία του οφειλέτη, δεδομένου ότι η διαρκής ενημέρωση των πλειοδοτών για την εκάστοτε μεγαλύτερη υποβληθείσα προσφορά επιτρέπει την υποβολή μεγαλύτερης προσφοράς. Αντίθετα, το σύστημα των κλειστών προσφορών που ίσχυε υπό το προγενέστερο καθεστώς, δεν συνέβαλε στην επίτευξη του υψηλότερου δυνατού πλειστηριάσματος, καθώς ο υποψήφιος πλειοδότης δεν μπορούσε να γνωρίζει τυχόν υψηλότερη προσφορά από έτερο πλειοδότη. Θα πρέπει, όμως, να τονισθεί  ότι ο υποψήφιος πλειοδότης δεν μπορεί να ενημερωθεί αναφορικά με τα στοιχεία ταυτοποίησης των λοιπών υποψηφίων πλειοδοτών (για παράδειγμα, ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο), ως ίσχυε, άλλωστε, και στο κλειστό σύστημα προσφορών.

- Χρόνος διενέργειας πλειστηριασμού

Σύμφωνα με το άρθρο 959 παρ. 8 ΚΠολΔ: «Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί διενεργούνται μόνο εργάσιμη ημέρα Τετάρτη ή Πέμπτη ή Παρασκευή, από τις 10:00’ έως τις 12:00’ και από τις 14:00’ έως τις 16:00’», ενώ δεν μπορούν να διενεργηθούν πλειστηριασμοί από 1η έως και 31η Αυγούστου, καθώς και την προηγούμενη και την επομένη εβδομάδα της ημέρας των εκλογών για την ανάδειξη βουλευτών, αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Οργάνων Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η απαγόρευση αυτή ισχύει και για τις επαναληπτικές εκλογές και μόνο για τις Περιφέρειες που διεξάγονται τέτοιες.

Προβλέπεται, επίσης, στο ίδιο ως άνω άρθρο: Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς κατά το τελευταίο λεπτό του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, ήτοι από ώρα 11:59:00 έως 11:59:59 ή από ώρα 15:59:00 έως 15:59:59 δίδεται αυτόματη παράταση πέντε (5) λεπτών. Συνεπώς, για να μην δοθεί παράταση στον πλειστηριασμό θα πρέπει η προσφορά από τον υποψήφιο πλειοδότη να υποβληθεί μέχρι 11:58:59 ή μέχρι 15:58:59. Για κάθε προσφορά που υποβάλλεται κατά το τελευταίο λεπτό της παράτασης, δίδεται νέα αυτόματη παράταση πέντε (5) λεπτών, εφόσον υποβληθεί μεγαλύτερη προσφορά. Οι παρατάσεις μπορούν να συνεχισθούν για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο της μίας (1) ώρας από την ορισθείσα ώρα λήξης του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, οπότε ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής προσφορών. Συνεπώς, ο μέγιστος συνολικός αριθμός παρατάσεων, ο οποίος μπορεί να δοθεί είναι 12.

β) Πρόσωπα που μπορούν να λάβουν μέρος σε πλειστηριασμό

Ρητά διευκρινίζεται στο άρθρο 965 παρ. 1 ΚΠολδ ότι δεν μπορούν να πλειοδοτήσουν στον επίμαχο πλειστηριασμό ο οφειλέτης - κύριος του ακινήτου, ο υπάλληλος του πλειστηριασμού και οι υπάλληλοί του, ενώ σύμφωνα με την παρ. ε’ του άρθρου 1 του ν. 4354/2015 δεν μπορούν να πλειοδοτήσουν στον πλειστηριασμό ούτε οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, σε σχέση με ακίνητη περιουσία που συνδέεται με τα δάνεια και τις πιστώσεις που αυτές διαχειρίζονται. 

Διευκρινίζεται, επίσης, ότι στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό είναι επιτρεπτή η απευθείας πλειοδοσία στο όνομα τρίτου δυνάμει εντολής ή άλλης έννομης σχέσης. Ως, όμως, προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 1003 § 2 ΚΠολΔ, όποιος υπερθεματίζει για λογαριασμό τρίτου, οφείλει να υποβάλει ηλεκτρονικά (βλ. 959 § 5 εδ. α΄) ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Διαφορετικά, το ακίνητο κατακυρώνεται από τον πληρεξούσιο.

4. Μετά την κατακύρωση/ματαίωση του πλειστηριασμού

Ο πλειστηριασμός περατώνεται με την κατακύρωση του ακινήτου ή για την οποιοδήποτε λόγο ματαίωση αυτού.

i. Εφόσον ο υποψήφιος πλειοδότης δεν καταφέρει να πλειοδοτήσει επί του ακινήτου (και ως εκ τούτου αναδειχθεί άλλο πρόσωπο υπερθεματιστής) είτε η διενέργεια του πλειστηριασμού ματαιωθεί, η καταβληθείσα εκ μέρους του υποψηφίου πλειοδότη εγγυοδοσία, η οποία αντιστοιχεί στο 30% της τιμής της πρώτης προσφοράς, επιστρέφεται αμέσως (στην πράξη εντός ολίγων εργασίμων ημερών) ύστερα από αίτημά του που υποβάλλεται προς τον υπάλληλο του πλειστηριασμού - συμβολαιογράφο.

ii. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος πλειοδότης καταφέρει να πλειοδοτήσει, τότε ο τελευταίος πρέπει να προβεί στις κάτωθι ενέργειες, σε συνεργασία με τον υπάλληλο του πλειστηριασμού - συμβολαιογράφο και τον νομικό του σύμβουλο: 

α) Εντός 5 ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής του πλειστηριασμού υποβάλλεται η δήλωση φόρου από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού. Η ως άνω δήλωση πρέπει να ελεγχθεί προσεχτικά και, εν συνεχεία, να γίνει αποδεκτή από τον υπερθεματιστή.

β) Εντός 3 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης, θα πρέπει να καταβληθεί ο σχετικός φόρος από τον υπερθεματιστή.

γ) Εντός 10 εργασίμων ημερών καταβάλλεται από τον υπερθεματιστή το υπόλοιπο ποσό του πλειστηριάσματος και το τέλος χρήσης, αφότου αφαιρεθεί το ποσό που έχει καταβληθεί ως εγγυοδοσία. Το ποσό αυτό καταβάλλεται είτε στον ως άνω αναφερθέντα ειδικό τραπεζικό επαγγελματικό λογαριασμό του υπαλλήλου του πλειστηριασμού ή με επιταγή έκδοσης τράπεζας την τρίτη εργάσιμη ημέρα από τον πλειστηριασμό. Σε περίπτωση που ο υπερθεματιστής δεν καταβάλλει εμπροθέσμως το υπόλοιπο του πλειστηριάσματος, καθώς και το τέλος χρήσης, ο υπάλληλος του πλειστηριασμού θα αποστείλει εξώδικη όχληση εντός 2 εργασίμων ημερών (αν και στην πράξη καθυστερεί αρκετά περισσότερο να σταλεί η όχληση). Εάν δεν καταβληθεί το πλειστηρίασμα μέσα στις επόμενες από την όχληση 5 εργάσιμες ημέρες, η κατακύρωση θα ανατραπεί και η εγγυοδοσία που έχει κατατεθεί θα καταπέσει. Με απλά λόγια, η μη καταβολή του πλειστηριάσματος ή η εκπρόθεσμη ή ελλιπής κατάθεσή του δεν έχει αμέσως ως αποτέλεσμα την ακυρότητα του πλειστηριασμού αλλά καθιστά τον υπερθεματιστή υπερήμερο χωρίς όχληση, μετά την 10η εργάσιμη ημέρα από την κατακύρωση. Μετά την πάροδο, όμως, 15 εργάσιμων ημερών από την ημέρα διενέργειας του πλειστηριασμού και της τήρησης της ως άνω διαδικασίας εκ μέρους του υπαλλήλου του πλειστηριασμού, η κατακύρωση θα ανατραπεί.

δ) Λήψη αντιγράφου της κατακυρωτικής έκθεσης από τον υπάλληλο πλειστηριασμού, καθώς και της περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης.

ε) Καταχώρηση της περίληψης της κατακυρωτικής έκθεσης στο αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο, ώστε να επέλθει η μεταβίβαση του εμπράγματου δικαιώματος επί του ακινήτου.

στ) Εντός 60 ημερών από την καταχώριση της περίληψης στο αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο, εκκινεί η προθεσμία για την κατάθεση ανακοπής προς ακύρωση του πλειστηριασμού εκ μέρους του οφειλέτη.

iii. Σε περίπτωση ματαίωσης του πλειστηριασμού ελλείψει πλειοδοτών (κήρυξή του ως άγονος), τότε εφαρμόζεται το άρθρο 966 ΚΠολΔ, το οποίο προβλέπει τα εξής:

α) Ο επισπεύδων τον πλειστηριασμό δανειστής μπορεί να αιτηθεί να κατακυρωθεί σε εκείνον το ακίνητο στην τιμή πρώτης προσφοράς.

β) Σε περίπτωση μη υποβολής της αίτησης του επισπεύδοντος για την κατακύρωση σε αυτόν του πλειστηριαζόμενου πράγματος, τότε θα διενεργηθεί δεύτερος επαναληπτικός πλειστηριασμός σε νέα ημερομηνία που θα οριστεί από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού μέσα σε σαράντα (40) ημέρες και με την ίδια τιμή πρώτης προσφοράς. Εάν και δεν ορίζεται ρητά στο νόμο, η ως άνω προθεσμία εκκινά από την κατάθεση δήλωσης περί επαναλήψεως του πλειστηριασμού.

γ) Εάν κηρυχθεί άγονος και ο 2ος πλειστηριασμός, στον 3ο πλειστηριασμό η τιμή πρώτης προσφοράς μειώνεται αυτόματα κατά 20%.

δ) Εάν κηρυχθεί άγονος και ο 3ος πλειστηριασμός, στον 4ο πλειστηριασμό η τιμή πρώτης προσφοράς μειώνεται αυτόματα κατά ένα επιπλέον 15%, ήτοι συνολικά κατά 35%.

ε) Σε περίπτωση που και ο 4ος πλειστηριασμός κηρυχθεί άγονος, τότε κατόπιν κατάθεσης ανακοπής 933 ΚΠολΔ όποιου έχει έννομο συμφέρον, μπορεί το Δικαστήριο είτε να άρει την κατάσχεση είτε να διατάξει τη διενέργεια νέου πλειστηριασμού με τιμή προσφοράς ίσης με το 65% της αρχικώς ορισθείσας είτε ακόμη και με χαμηλότερη τιμή.

iv. Ο πλειστηριασμός μπορεί να μην πραγματοποιηθεί (τεθεί σε αναστολή ή ματαιωθεί), όχι μόνο επειδή κηρύχθηκε άγονος, αλλά και για τους εξής αναφερόμενους λόγους: 

- Εξόφληση απαίτησης εκ μέρους του οφειλέτη.

- Συμφωνημένη ματαίωση του πλειστηριασμού ένεκα π.χ. ρύθμισης της οφειλής ή εφάπαξ καταβολής σημαντικού μέρους της οφειλής.

- Αναστολή της εκτελεστικής διαδικασίας ένεκα έκδοσης δικαστικής απόφασης ή οριστικής υποβολής αίτησης υπαγωγής στον Ν. 4738/2020 (εξωδικαστικός μηχανισμός - βλ. εδώ).

- Δικαστική αναστολή του πλειστηριασμού κατ’ άρθρο 1000 ΚΠοΛΔ. (βλ. για το ζήτημα αυτό εδώ).

- Επιλογή ανάκλησης εντολής εκ μέρους του επισπεύδοντος, μέχρι και λίγα λεπτά πριν την ολοκλήρωση του πλειστηριασμού, για λόγους που αφορούν στον ίδιο.

5. Αντί επιλόγου: Η περίπτωση της ακύρωσης του πλειστηριασμού

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι, εάν για οποιονδήποτε λόγο ο πλειστηριασμός του ακινήτου ακυρωθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, τότε καθίσταται νομικά ελαττωματική η μεταβίβαση του πλειστηριασθέντος ακινήτου προς τον υπερθεματιστή και συνακόλουθα, θεωρείται ότι ο καθ’ ου η εκτέλεση - αρχικός κύριος τούτου ουδέποτε απώλεσε αυτό κατά κυριότητα. Αντίστοιχα, ο υπερθεματιστής, ο οποίος σε εκπλήρωση των υποχρεώσεών του από τον πλειστηριασμό κατέβαλε το πλειστηρίασμα, δικαιούται να προβεί στις κάτωθι ενέργειες:

- Πρώτον, σύμφωνα με το άρθρο άρθρο 1018 εδ. γ΄ ΚΠολΔ μπορεί να επισπεύσει πλειστηριασμό επί του επίμαχου ακινήτου, με βάση την απόφαση που ακύρωσε την εκτέλεση και την πιστοποίηση του υπαλλήλου του πλειστηριασμού ότι το πλειστηρίασμα έχει καταβληθεί και διανεμηθεί. Σε κάθε περίπτωση, εάν διενεργηθεί νέος πλειστηριασμός (από τρίτο πρόσωπο/δανειστή) επί του επίμαχου ακινήτου, η απαίτηση του υπερθεματιστή του ακυρωθέντος πλειστηριασμού να αναλάβει το πλειστηρίασμα, το οποίο κατέβαλε στον ακυρωθέντα πλειστηριασμό και διανεμήθηκε, κατατάσσεται προνομιακώς αμέσως μετά τα έξοδα της εκτελέσεως του νέου πλειστηριασμού και πριν από τις προνομιακώς εξασφαλισμένες απαιτήσεις.

- Δεύτερον, με βάση την απορρέουσα από το άρθ. 904 ΑΚ αρχή, ότι τα καταβληθέντα προς εκπλήρωση άκυρης σύμβασης αναζητούνται, μπορεί να απαιτήσει την απόδοση του πλειστηριάσματος με αγωγή απευθυνόμενη όχι κατά του οφειλέτη, αλλά πρωτίστως κατά της τράπεζας που επίσπευσε τον πλειστηριασμό και των λοιπών πιστωτών που τυχόν εισέπραξαν μέρος του πλειστηριάσματος κατά τη διανομή του (βλ. για το ζήτημα αυτό και την υπ’ αριθ. 5/2018 απόφασή της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, όπου έλυσε την επίμαχη διχογνωμία).

Διαβάστε περισσότερα
 
back to top