1. Λυκαβηττού 2, Κολωνάκι
2. Ακαδημίας 28, Κολωνάκι
210 36 41 214 - 210 36 46 874
   EN

main image

Δεκέμβριος 2023

Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών περί Ακύρωσης Διαταγής Πληρωμής λόγω Έλλειψης Νόμιμης Επικύρωσης Εγγράφων


Ακύρωση διαταγής πληρωμής

Δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ. 12424/2023 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία ακυρώθηκε διαταγή πληρωμής δυνάμει της οποίας επισπεύδετο πλειστηριασμός σε ακίνητο της οφειλέτριας εντολέως μας. Με την απόφαση, έγινε δεκτός λόγος ανακοπής που αφορούσε στη διαδικαστική πλημμέλεια της έλλειψης έγγραφης απόδειξης της απαίτησης και, συγκεκριμένα, στην έλλειψη νόμιμης επικύρωσης των αποσπασμάτων των εμπορικών βιβλίων. 

Ειδικότερα, για να αποτελεί η φωτοτυπία αποσπάσματος των βιβλίων της τράπεζας κυρωμένο αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου θα πρέπει να υπάρχει α) στο φωτοτυπούμενο έγγραφο (απόσπασμα) που έχει εξαχθεί με εκτύπωση από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, βεβαίωση του υπαλλήλου της τράπεζας που έκανε την εκτύπωση για τη γνησιότητα της εκτυπώσεως και η βεβαίωση αυτή να έχει αποτυπωθεί στη φωτοτυπία και β) η φωτοτυπία να φέρει βεβαίωση, προερχόμενη από αρμόδια αρχή ή δικηγόρο, ότι αυτή (φωτοτυπία) είναι ακριβής. Εν προκειμένω, όμως, οι καρτέλες των κινήσεων που προσκομίστηκαν προς έκδοση της ανακοπτόμενης διαταγής πληρωμής, ως ακριβή αντίγραφα εκ του πρωτοτύπου, σύμφωνα με τη σχετική βεβαίωση από τον δικηγόρο της αντιδίκου, δεν έφεραν σφραγίδα και υπογραφή του υπαλλήλου της εταιρείας διαχείρισης (Servicer) που να βεβαιώνει τη γνησιότητα της εκτύπωσης. 

Η απόφαση έκρινε, έτσι, ότι: «[…] Αναφορικά, ωστόσο, με τους: […] λογαριασμoύς […] πρόκειται περί εκτυπώσεων από τα μηχανογραφικώς τηρούμενα βιβλία της τράπεζας στα οποία αναγράφεται η φράση «Ακριβές αντίγραφο από το εις χείρας μου πρωτότυπο, το οποίο επικυρώνω, Αθήνα, 27-5-2022, Ο πληρεξούσιος δικηγόρος» και ακολουθεί η υπογραφή του πληρεξούσιου δικηγόρου της καθ’ ης χωρίς να φέρουν βεβαίωση του υπαλλήλου της καθ’ ης για τη γνησιότητα της εκτύπωσης των αποσπασμάτων από τα εμπορικά βιβλία. Σύμφωνα, όμως, με όσα προαναφέρθηκαν για να έχει αποδεικτική δύναμη η εκτύπωση του αποσπάσματος από τα εμπορικά βιβλία της τράπεζας θα έπρεπε να φέρει βεβαίωση του υπαλλήλου της καθ’ ης για τη γνησιότητα της εκτύπωσης του αποσπάσματος από τα εμπορικά της βιβλία, οπότε στην περίπτωση αυτή θα αποτελούσε το πρωτότυπο έγγραφο, ώστε να μπορεί να επικυρωθεί από δικηγόρο (ή άλλη αρμόδια αρχή). Στα εν λόγω αντίγραφα των λογαριασμών που προσκόμισε η καθ’ ης και τα οποία αποτελούσαν εκτύπωση αποσπασμάτων από τα μηχανογραφικώς τηρούμενα εμπορικά της βιβλία, δεν υπήρχε ούτε η βεβαίωση της γνησιότητας της εκτύπωσης από υπάλληλο ούτε η υπογραφή του. Για τον λόγο αυτόν τα αντίγραφα των αποσπασμάτων: […] από τα εμπορικά βιβλία της καθ’ ης που αυτή προσκόμισε για να αποδείξει την απαίτηση της κατά της ανακόπτουσας  δεν έχουν συνταχθεί με τους νόμιμους τύπους και άρα δεν πληρούν τη βασική τυπική προϋπόθεση της έκδοσης διαταγής πληρωμής που είναι, όπως προαναφέρθηκε, η απόδειξη της απαίτησης με δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να γίνει δεκτός ο σχετικός λόγος ανακοπής και ως ουσιαστικά βάσιμος».

(Για περισσότερα σε σχέση με λόγους ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής βλ. εδώ)

Διαβάστε περισσότερα
 
back to top