1. Λυκαβηττού 2, Κολωνάκι
2. Ακαδημίας 28, Κολωνάκι
210 36 41 214 - 210 36 46 874
   EN

main image

Μάιος 2023

Απόφαση Ειρηνοδικείου Κρωπίας Περί Παροχής Δεύτερης Ευκαιρίας για Οφειλές Ύψους περίπου 1 εκατομμυρίου Ευρώ


Παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας

Εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 43/2023 απόφαση – πράξη Εισηγητή πτώχευσης του Ειρηνοδικείου Κρωπίας, η οποία έκανε δεκτή την αίτηση του εντολέα μας, περί καταχώρισής του στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας, στο πλαίσιο των διατάξεων περί πτώχευσης μικρού αντικειμένου του Ν. 4738/2020.  

Σημειωτέον, ότι δυνάμει του άρθρου 178 του Ν.4738/2020 «Εφόσον, σύμφωνα με τα στοιχεία στα οποία παρέχεται πρόσβαση μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου Φερεγγυότητας, πιθανολογείται ότι τα μη βεβαρυμμένα στοιχεία της περιουσίας του οφειλέτη δεν επαρκούν για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας και τα ετήσια εισοδήματα του οφειλέτη, πέραν των ευλόγων δαπανών διαβίωσης, δεν υπερβαίνουν τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης της παρ. 5 του άρθρου 92, δεν διορίζεται σύνδικος και ο εισηγητής διατάσσει την καταχώρηση του ονόματος ή της επωνυμίας του οφειλέτη στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας του άρθρου 213 και επέρχονται οι συνέπειες της καταχώρησης της παρ. 4 του άρθρου 77 […]».

Στην υπό κρίση υπόθεση, ο εντολέας μας είχε συγκεντρώσει ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους 1.050.000,00 ευρώ έναντι τόσο τραπεζικών ιδρυμάτων, όσο και Δημοσίου και ΕΦΚΑ, για τις οποίες επήλθε παύση πληρωμών. Η ως άνω απόφαση, λοιπόν, έκανε δεκτούς τους ισχυρισμούς του εντολέα μας, περί της ανυπαρξίας μη βεβαρυμμένων περιουσιακών στοιχείων του, διαθέσιμων για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας πτώχευσης, καθώς και περί των μηδενικών εισοδημάτων αυτού και έκρινε ότι δεν συντρέχει περίπτωση διορισμού συνδίκου, παρά μόνο καταχώρησης του ονόματός του αιτούντος οφειλέτη στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας, την οποία και διέταξε, προκειμένου να επέλθουν οι συνέπειες της κατά το άρθρο 77 παρ. 4 του Ν. 4738/2020 μεταξύ των οποίων, και η μεταγενέστερη απαλλαγή του (ήτοι μετά το πέρας 36 μηνών, από την ημερομηνία καταχώρισης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας) από τα χρέη που δεν μπορεί να εκπληρώσει, ώστε να του δοθεί δεύτερη ευκαιρία.

Αναφορικά δε, με το ζήτημα της χορήγησης μιας «δεύτερης ευκαιρίας» στους οφειλέτες που αδυνατούν να αποπληρώσουν καλόπιστα τα χρέη τους, αξίζει να τονιστεί και το σκεπτικό της υπ’ αριθμ. 42/2023 απόφασης του Ειρηνοδικείου Κρωπίας, που προηγήθηκε της ανωτέρω Διάταξης του Εισηγητή Δικαστή του Ειρηνοδικείου Κρωπίας, με την οποία και διορίστηκε ο τελευταίος, σύμφωνα με την οποία ο νέος Ν. 4838/2020 σκοπό έχει όπως προκύπτει εναργώς και από τον ίδιο τον τίτλο του, τη δημιουργία ενός νομοθετικού μηχανισμού, ο οποίος θα παρέχει μία δεύτερη ευκαιρία σε οφειλέτες που κηρύχθηκαν σε κατάσταση πτώχευσης, μετά την πάροδο ορισμένου χρονικού διαστήματος. "Η ως άνω πρόθεση του νομοθέτη εναρμονίζεται με τις επικρατούσες οικονομικές συνθήκες της χώρας, αλλά και με τον βασικό σκοπό της έννοιας της πτώχευσης που δεν είναι άλλος από τη συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών του πτωχού μέσα από τη διαδικασία ρευστοποίησης των περιουσιακών του στοιχείων. Ως εκτίθεται εξάλλου στην αιτιολογική έκθεση του Νόμου, η αντιμετώπιση της αφερεγγυότητας θα ήταν ελλιπής, αν δεν ενσωμάτωνε αποτελεσματικά την απαλλαγή των καλόπιστων οφειλετών φυσικών προσώπων από το βάρος των οφειλών που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν. Ένας από τους σκοπούς της πτώχευσης από σύγχρονα δίκαια είναι η απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη που δεν μπορεί να εκπληρώσει, ώστε να του δοθεί δεύτερη ευκαιρία. Η παροχή δεύτερης ευκαιρίας στους οφειλέτες πέραν της επιείκειας της έννομης τάξης προς αυτούς, εξυπηρετεί και την εθνική οικονομία, αφενός επειδή διευκολύνει την ανάληψη επιχειρηματικών κινδύνων και αφετέρου επειδή επιτρέπει στα υπερχρεωμένα πρόσωπα να έχουν κίνητρα να εργαστούν και να δημιουργήσουν περιουσία. Όταν δεν υπάρχει δυνατότητα των υπερχρεωμένων προσώπων να απαλλαγούν από τα χρέη τους, αυτά οδηγούνται στην παραοικονομία, προς βλάβη του κοινωνικού συνόλου. «Νέο ξεκίνημα» δε, υφίσταται όμως και στην περίπτωση του μη επιχειρηματία, με την έννοια της απαλλαγής του από το βάρος των προηγούμενων χρεών του, πράγμα που έχει και βιοτική σημασία για τον ίδιο, και ευρύτερη οικονομική σημασία, καθώς του επιτρέπει να αναπτύξει την παραγωγική και καταναλωτική συμπεριφορά του χωρίς το ίδιο βάρος, το οποίο μάλιστα θα σταματήσει να μεταφέρει στην κάθε επόμενη γενιά".

(για περισσότερα διαβάστε εδώ κι εδώ)
Διαβάστε περισσότερα
 
back to top