1. Λυκαβηττού 2, Κολωνάκι
2. Ακαδημίας 28, Κολωνάκι
210 36 41 214 - 210 36 46 874
   EN

main image

Μάρτιος 2023

Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών περί Απόρριψης Αίτησης Αναστολής Ισχύος Απόφασης Γ.Σ. περί Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου


Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών περί Απόρριψης Αίτησης Αναστολής Ισχύος Απόφασης Γ.Σ. περί Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου

Εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 1499/2023 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων), η οποία και απέρριψε αίτηση αντιδίκου μας, μετόχου μειοψηφίας της εντολέως μας, Α.Ε., περί αναστολής σειράς αποφάσεων τακτικής και έκτακτης Γ.Σ., επί των εξής, κυρίως, θεμάτων: 1) έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της παρελθούσας εταιρικής χρήσης, 2) διανομή κερδών, 3) έγκριση αποζημιώσεων μελών Δ.Σ. και 4) αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών.

Σημειωτέον, ότι για τη λήψη του ασφαλιστικού μέτρου της αναστολής εκτέλεσης απόφασης Γ.Σ. απαιτείται και η συνδρομή των γενικών προϋποθέσεων του άρθ. 682 παρ. 1 ΚΠολΔ και ειδικότερα, εκτός των άλλων, η συνδρομή επείγουσας περίπτωσης ή επικείμενου κινδύνου. Τα, δε, πραγματικά περιστατικά, επί τη βάσει των οποίων πιθανολογείται ο επικείμενος κίνδυνος ή η επείγουσα περίπτωση, θα πρέπει να εκτίθενται στο εισαγωγικό δικόγραφο κατά τρόπο σαφή, ορισμένο και ευσύνοπτο (άρθ. 111, 118 αρ. 4 και 688 παρ. 1 ΚΠολΔ), άλλως η αίτηση είναι απαράδεκτη λόγω αοριστίας. 

Εν προκειμένω η ως άνω απόφαση, κάνοντας δεκτή την σχετική ένστασή μας περί αοριστίας της αίτησης του αντιδίκου, έκρινε, ότι ο αντίδικος σε κανένα σημείο της υπό κρίση αίτησής του δεν επικαλείται τη συνδρομή κινδύνου ή επείγουσας περίπτωσης, που να δικαιολογεί την αιτούμενη αναστολή και, ιδίως, την αναστολή της ισχύος των επίμαχων αποφάσεων Γ.Σ. με την λήψη ασφαλιστικών μέτρων. Ειδικότερα, σε ουδέν σημείο της αίτησής του δεν επικαλείται περιστατικά, από τα οποία να συνάγεται ότι η επικείμενη εκτέλεση των προσβαλλόμενων αποφάσεων Γ.Σ. θα επιφέρει συγκεκριμένη βλάβη στα συμφέροντά του. Κατά τις κρίσιμες σκέψεις της απόφασης, «[…] Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα, η υπό κρίση αίτηση […] είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη λόγω αοριστίας. Τούτο διότι δεν αναφέρονται στο δικόγραφο της υπό κρίση αιτήσεως τα κατά νόμον (682 ΚΠολΔ] αναγκαία πραγματικά περιστατικά που να θεμελιώνουν επείγουσα περίπτωση αναστολής εκτέλεσης των προσβαλλόμενων αποφάσεων της ΓΣ των μετόχων της καθ’ ης, καθώς ο αιτών ουδόλως εξειδικεύει τον επικαλούμενο κίνδυνο πρόκλησης συγκεκριμένης βλάβης από την εκτέλεση των υποστηριζόμενων άκυρων αποφάσεων της προσβαλλόμενης Γ.Σ., αλλά αρκείται στην αναφορά γενικής και αόριστης επίκλησης βλάβης τόσο των εταιρικών συμφερόντων όσο κυρίως των μετοχικών δικαιωμάτων του ιδίου εκ της εκτελέσεως [βλ. σελ. 35, «έχει αρνητικές συνέπειες για την καθ’ ης και εμένα ως μέτοχο της μειοψηφίας, διότι δεν συντρέχει συγκεκριμένο συμφέρον της εταιρίας…» και σελ. 37 «να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα επικείμενου κινδύνου εκ της αναβολής ανεπανόρθωτης βλάβης της περιουσίας μου ως μετόχου της μειοψηφίας της καθ’ ης από τις ως άνω άκυρες και καταχρηστικές αποφάσεις των ΓΣ των μετόχων […] πρέπει να ανασταλεί η ισχύς των προσβαλλόμενων αποφάσεων μέχρι εκδόσεως τελεσίδικης αποφάσεως επί της ασκηθησομένης αγωγής μου»][…]». 

Εξάλλου, γίνεται παγίως δεκτό, ότι η αναστολή αποφάσεων αναφέρεται σε εκτελεστές αποφάσεις, δηλαδή, σε αποφάσεις για την υλοποίηση των οποίων πρόκειται να λάβει χώρα ορισμένη πράξη ή παράλειψη εκ μέρους του Δ.Σ., όπως π.χ., η σύναψη ορισμένης δικαιοπραξίας με βάση την άκυρη ή προσβαλλόμενη ως ακυρώσιμη απόφαση της Γ.Σ. και όχι σε αποφάσεις της Γ.Σ. που είτε δεν είναι εκτελεστές είτε έχουν ήδη εκτελεστεί, οπότε δεν υπάρχει πεδίο αναστολής εκτέλεσης τους, με συνέπεια η περί αναστολής αίτηση ν` απορρίπτεται ως υποβληθείσα άνευ εννόμου συμφέροντος.

(για θέματα ακυρωσίας απόφασης ΓΣ περί αύξησης μετοχικού κεφαλαίου βλ. εδώ)

Διαβάστε περισσότερα
 
back to top