1. Λυκαβηττού 2, Κολωνάκι
2. Ακαδημίας 28, Κολωνάκι
210 36 41 214 - 210 36 46 874
   EN

main image

Φεβρουάριος 2023

Απόφαση Ειρηνοδικείου Αθηνών περί Παροχής Δεύτερης Ευκαιρίας σε Επιχειρηματία με Οφειλές περίπου 500.000 ευρώ


paroxh-deyteris-eukairias

Εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 100/2023 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, που διέταξε την καταχώριση του ονόματος εντολέως μας στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας, κατ’ άρθρ. 77 § 4 του ν. 4738/2020, κατόπιν υποβολής αίτησης πτώχευσης μικρού αντικειμένου. Το δικαστήριο, αφού διαπίστωσε τη συνδρομή των προϋποθέσεων αφερεγγυότητας στο πρόσωπο του αιτούντος (περιορισμένο ετήσιο εισόδημα και μη εξυπηρέτηση, για διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών, ληξιπρόθεσμων οφειλών έναντι του Δημοσίου, που προέρχονταν από την ιδιότητά του ως διαχειριστής ήδη κηρυχθείσας σε πτώχευση εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και υπερέβαιναν το 40% του συνόλου των οφειλών του), υπήγαγε τον τελευταίο στις ρυθμίσεις του ν. 4738/2020 «παρέχοντας σε αυτόν τη δυνατότητα δεύτερης ευκαιρίας». Ως προς τη δε καταχώριση του ονόματός του στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας, αντί της κήρυξής του σε πτώχευση, το δικαστήριο έκρινε τα ακόλουθα: «… ο αιτών-οφειλέτης στερείται παντελώς περιουσίας, καθώς δεν έχει στο όνομά του κανένα περιουσιακό στοιχείο. Πρέπει συνεπώς, λόγω της κατά τα παραπάνω διαπιστωθείσας αφερεγγυότητάς του, της παντελούς έλλειψης κατασχετής περιουσίας, καθώς και τα ετήσια εισοδήματα αυτού πέραν των ευλόγων δαπανών διαβίωσης δεν υπερβαίνουν τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, κατ’ άρθρ. 77 παρ. 4 του ν. 4738/2020, η άμεση εφαρμογή του οποίου δεν αποκλείεται στις πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου … να διαταχθεί η καταχώριση του ονόματός του στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας, ώστε να επέλθουν οι προβλεπόμενες συνέπειες του νόμου και εν τέλει η απαλλαγή αυτού ως οφειλέτη από τα χρέη του με παροχή σε αυτόν δυνατότητας δεύτερης ευκαιρίας, χωρίς να μεσολαβήσει στάδιο πτωχευτικής διαδικασίας». 

(για περισσότερα βλ. εδώ, εδώ κι εδώ)


Διαβάστε περισσότερα
 
back to top