1. Λυκαβηττού 2, Κολωνάκι
2. Ακαδημίας 28, Κολωνάκι
210 36 41 214 - 210 36 46 874
   EN

main image

Νοέμβριος 2022

Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών περί Αναστολής Διαδικασίας Αποβολής μετά τον Πλειστηριασμό


αναστολής διαδικασίας αποβολής μετά τον πλειστηριασμό

Εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 7227/2022 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η οποία και δέχτηκε την αίτηση εντολέα μας περί αναστολής της επικείμενης αποβολής του από ακίνητο που εκπλειστηριάστηκε. Συγκεκριμένα μετά τη διενέργεια πλειστηριασμού και χωρίς να έχουν προσβληθεί οι πράξεις της κατάσχεσης και επιταγής προς εκτέλεση, ο εντολέας μας προσέφυγε δικαστικώς κατά της κατακυρωτικής έκθεσης του πλειστηριασμού αλλά και της επιταγής προς αποβολή που του επέδωσε ο υπερθεματιστής. Με άλλα λόγια, χωρίς μέχρι εκείνο το σημείο να έχει προβεί σε κάποια αμυντική ενέργεια ο οφειλέτης, αποφάσισε να αμυνθεί μετά τη διενέργεια του πλειστηριασμού και ειδικότερα στο στάδιο όπου εκκρεμούσε η αποβολή του από το ακίνητο ιδιοκτησίας του. Ως εκ τούτου προέβη σε άσκηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, όπου και τελικώς δικαιώθηκε με την εν λόγω απόφαση. Κρίθηκε συγκεκριμένα το εξής: "Η επί του πλειστηριασμού υπάλληλος, πιθανολογείται ότι προέβη σε αυτόματη μείωση της τιμής πρώτης προσφοράς, παρακάμπτοντας εσφαλμένα το στάδιο της διάταξης του άρθρου 966 παρ. 2Α κατά το οποίο η τιμή της προσφοράς θα έπρεπε να οριστεί στο ποσό των 180.840 ευρώ και προσδιόρισε αυτομάτως την τιμή προσφοράς στο ποσό των 146.932 ευρώ (ποσοστό 65% της αρχικής πρώτης προσφοράς), εφαρμόζοντας εσφαλμένα τη διάταξη του άρθρου 966 παρ. 2Β. Μετά ταύτα και αφού έπρεπε στον τελευταίο πλειστηριασμό να τύχει εφαρμογής η νέα παρ. 2Α του 966 ΚΠολΔ με σκοπό την επίτευξη του μεγαλύτερου δυνατού πλειστηριάσματος, κατά τα προπαρατιθέμενα στη μείζονα πρόταση και να οριστεί τιμή πρώτης προσφοράς το ποσό των 180.840 Ευρώ, πιθανολογείται ότι ο τέταρτος λόγος ανακοπής που άσκησε η αιτούσα θα γίνει δεκτός και ως ουσιαστικά βάσιμος θα ακυρωθούν οι προσβαλλόμενες πράξεις". Η απόφαση αυτή έχει σημασία για να καταδειχθεί η τυπικότητα της διαδικασίας του πλειστηριασμού, λάθη της οποίας μπορούν να επιφέρουν την ακύρωσή της, ιδίως όταν ταυτόχρονα προσβάλλονται και τα έννομα συμφέροντα του οφειλέτη, όπως εν προκειμένω όπου εκπλειστηριάστηκε σε πολύ χαμηλή τιμή, κατά παράβαση του νόμου, η ακίνητη περιουσία του.

(Για περισσότερα σχετικά με την ανακοπή κατά του πλειστηριασμού βλ. εδώ)

Διαβάστε περισσότερα
 
back to top