1. Λυκαβηττού 2, Κολωνάκι
2. Ακαδημίας 28, Κολωνάκι
210 36 41 214 - 210 36 46 874
   EN

main image

Ιούλιος 2022

Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης Περί Απόρριψης Αίτησης Απαγόρευσης Διακοπής Ηλεκτροδότησης Επιχείρησης


Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης Περί Απόρριψης Αίτησης Απαγόρευσης Διακοπής Ηλεκτροδότησης Επιχείρησης

Δημοσιεύτηκε η υπ΄ αριθμ. 8930/2022 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης η οποία και απέρριψε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων αντιδίκου εντολέως μας εταιρείας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Με την επίμαχη αίτηση η αντίδικος επιχείρηση επικαλούμενη ακυρότητα της ρήτρας αναπροσαρμογής σε σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος, αιτούνταν την προσωρινή απαγόρευση διακοπής ηλεκτροδότησης. Ωστόσο η σύμβαση μεταξύ των μερών περιείχε ρήτρα παρέκτασης θεμελιώνοντας αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας. Εξάλλου, με την παράγραφο 4 του άρθρου 683 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας καθιερώθηκε αρμοδιότητα του πλησιέστερου στον τόπο εκτέλεσης του ασφαλιστικού μέτρου καθ’ ύλην αρμόδιου δικαστηρίου, προς τον σκοπό ταχύτερης και ολιγοδάπανης εκδίκασης της αίτησης. Ως τόπος εκτέλεσης δε εκλαμβάνεται ο τόπος της αναγκαστικής εκτέλεσης του ασφαλιστικού μέτρου. Επομένως, εν προκειμένω ο Προμηθευτής δικαιούνταν να εκκινήσει τη διαδικασία με τον αρμόδιο Διαχειριστή για την παύση εκπροσώπησης του μετρητή της αντιδίκου, εφόσον η τελευταία εμφάνιζε ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο, δια της υποβολής δήλωσης παύσης εκπροσώπησης φορτίου. Αρμόδιος, δε, για την παύση της εκπροσώπησης ήταν ο Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ). Συνεπώς, το αίτημα διακοπής της ηλεκτροδότησης (την παράλειψη υποβολής του οποίου αιτούνταν εν προκειμένω η αντίδικος) υποβάλλεται, όπως προκύπτει από το άρθρο 5 παρ. 15 και 16 του Εγχειριδίου Εκπροσώπησης Μετρητών και Περιοδικής Εκπροσώπησης από την Προμηθεύτρια προς τον ΔΕΔΔΗΕ, ο οποίος και προβαίνει, εν συνεχεία, στις ενδεδειγμένες ενέργειες διακοπής ηλεκτροδότησης. Κατά τούτο, εφόσον το αίτημα της αντιδίκου στην υπό κρίση αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ήταν «Να απαγορευτεί στην καθ’ ης η διακοπή της ηλεκτροδότησης του κτιρίου μας», τόπος εκτέλεσης του αιτούμενου μέτρου θα ήταν ο τόπος που η Προμηθεύτρια θα προέβαινε στη σχετική διακοπή, ήτοι όπου και θα έδινε την εντολή διακοπής της ηλεκτροδότησης προς τον Διαχειριστή του Δικτύου, (ΔΕΔΔΗΕ). Άρα ακόμα και στην περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 683 παρ. 4 του ΚπολΔ, αρμόδια δικαστήρια θα ήταν αυτά των Αθηνών. Μάλιστα βάσει του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, το δικαστήριο απέρριψε την αίτηση χωρίς να έχει την δυνατότητα να παραπέμψει απλώς τη συζήτηση αυτής στο αρμόδιο δικαστήριο. 

Διαβάστε περισσότερα
 
back to top