1. Λυκαβηττού 2, Κολωνάκι
2. Ακαδημίας 28, Κολωνάκι
210 36 41 214 - 210 36 46 874
   EN

main image

Δεκέμβριος 2021

Διαταγή Πληρωμής Ύψους 200.000 ευρώ με Βάση Ηλεκτρονικό Έγγραφο φέρον Απλή Ηλεκτρονική Υπογραφή


διαταγή πληρωμής από ηλεκτρονικό έγγραφο

Εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 11529/2021 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία καταδικάστηκε αντίδικος εντολέα μας στην καταβολή ποσού περίπου 200.000 ευρώ. Η απαίτηση αφορούσε σε οφειλή από σύμβαση πώλησης. Το ιδιαίτερο νομικό ζήτημα που αντιμετωπίστηκε ήταν αυτό της αποδεικτικής δύναμης του ηλεκτρονικού εγγράφου με απλή ηλεκτρονική υπογραφή. Ο Δικαστής δέχτηκε ότι και η ηλεκτρονική υπογραφή με απλή ηλεκτρονική αναφορά του επωνύμου του εκδότη ή της επωνυμίας ενός νομικού προσώπου στο τέλος του ηλεκτρονικού εγγράφου μπορεί να στηρίξει αίτηση έκδοσης διαταγής πληρωμής ως μηχανική απεικόνιση (άρθρο 444 παρ. 2 ΚΠολΔ). Τούτο διότι ως έγγραφο κατά την έννοια των άρθρων 623 επ. ΚΠολΔ δεν νοείται μόνο αυτό που περιέχει δικαιοπρακτική βούληση (έγγραφο διαθέσεως) αλλά και το έγγραφο μαρτυρίας. Από αυτό συνάγεται ότι το ηλεκτρονικό έγγραφο ως μηχανική απεικόνιση δεν είναι ανάγκη να φέρει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή του εκδότη για να στηρίξει αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωμής (βάσει άτυπης σύμβασης) αλλά αρκεί και απλή. Όπως αναφέρθηκε και στη σχετική αίτηση: "Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 444 παρ.1 περ. 3 ΚΠολΔ, ιδιωτικά έγγραφα θεωρούνται και οι φωτογραφικές ή κινηματογραφικές αναπαραστάσεις, φωνοληψίες και κάθε άλλη μηχανική απεικόνιση. Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 448 παρ. 2 ΚΠολΔ, τα έγγραφα που αναφέρονται στην περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 444 αποτελούν πλήρη απόδειξη για τα γεγονότα ή πράγματα που αναγράφουν, επιτρέπεται όμως ανταπόδειξη".

Διαβάστε περισσότερα
 
back to top