1. Λυκαβηττού 2, Κολωνάκι
2. Ακαδημίας 28, Κολωνάκι
210 36 41 214 - 210 36 46 874
   EN

main image

Ιούνιος 2021

Απόφαση Πρωτοδικείου Σάμου περί Επικύρωσης Διαταγής Πληρωμής από Σύμβαση Management


anathesi-diaxeirishs

Δημοσιεύτηκε πρόσφατα η υπ' αριθμ. 64/2021 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σάμου με την οποία επικυρώθηκε εκδοθείσα από το ίδιο Δικαστήριο διαταγή πληρωμής. Η  τελευταία διατάσσει την καταβολή α) οφειλόμενου ετησίως ποσού εγγυημένων κερδών στο πλαίσιο συναφθείσας σύμβασης ανάθεσης διαχείρισης (σύμβασης management) και αποκλειστικής εκμετάλλευσης παραθαλάσσιας τουριστικής επιχείρησης, β) εύλογης ποινικής ρήτρας για κάθε ημέρα καθυστέρησης της ως άνω εγγυημένης αμοιβής κατόπιν σχετικής υπερημερίας του οφειλέτη - διαχειριστή (manager) ως προς την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων και γ) συνολικού ποσού οφειλής προς Ελληνικό Δημόσιο και Ο.Τ.Α., που γεννήθηκε και κατέστη ληξιπρόθεσμο κατά το χρόνο της ως άνω συμφωνηθείσας αποκλειστικής εκμετάλλευσης της επιχείρησης από το διαχειριστή (manager).  Απορρίφθηκαν, ως εκ τούτου, οι σχετικοί ισχυρισμοί του τελευταίου περί γνήσιας αρνητικής αναγνωριστικής σύμβασης και, συνακόλουθα, σιωπηρής παραίτησης από το δικαίωμα διεκδίκησης ποινικής ρήτρας, περί έλλειψης βεβαίου και εκκαθαρισμένου της οφειλόμενης προς το Ελληνικό Δημόσιο απαιτήσεως καθώς και περί ύπαρξης ανταπαιτήσεων που δικαιολογούν την υποβολή σχετικών ενστάσεων συμψηφισμού από μέρους του. 

Διαβάστε περισσότερα
 
back to top