1. Λυκαβηττού 2, Κολωνάκι
2. Ακαδημίας 28, Κολωνάκι
210 36 41 214 - 210 36 46 874
   EN

main image

Είσπραξη Επισφαλών Εμπορικών Απαιτήσεων

 

Το τμήμα είσπραξης επισφαλών εμπορικών απαιτήσεων χειρίζεται επιτυχώς υποθέσεις που άπτονται στενά του δικαίου της αναγκαστικής εκτέλεσης και ειδικότερα της είσπραξης ανεξόφλητων και επισφαλών απαιτήσεων μεταξύ εμπόρων/επιχειρήσεων. Δεν αναλαμβάνουμε την είσπραξη τραπεζικών απαιτήσεων και δεν χειριζόμαστε υποθέσεις μαζικών και μικρού μεγέθους απαιτήσεων. Η πληθώρα των πληροφοριών και γνώσεων που πρέπει να κατέχει ο νομικός παραστάτης στο συγκεκριμένο φάσμα υποθέσεων κατέστησε απαραίτητη την εξειδίκευση στο αντικείμενο αυτό. Σκοπός των συνεργατών της εταιρείας είναι η πλήρης, επιστημονικά και πρακτικά άρτια, προστασία των συμφερόντων των εντολέων στον δαιδαλώδη και αρκετά τυπικό χώρο της εκτέλεσης.


Το τμήμα αναγκαστικής εκτέλεσης της εταιρείας αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση όλης της διαδικασίας είσπραξης οφειλών μέσω πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης. Ενδεικτικά (για πιο αναλυτικά βλ. σχετικό ενημερωτικό σημείωμα) αναφέρουμε τις κάτωθι πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης μέσω των οποίων ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των δανειστών-εντολέων μας: αναγκαστική κατάσχεση ακινήτων και κινητών (αυτοκινήτων, ηλεκτρονικού εξοπλισμού κτλ.), κατάσχεση μετοχών Ανωνύμων Εταιρειών και εταιρικών μεριδίων Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, κατάσχεση απαιτήσεων στα χέρια τρίτων (ληξιπρόθεσμων και μελλοντικών), κατάσχεση χρημάτων σε τραπεζικούς λογαριασμούς και εν γένει τραπεζικών/επενδυτικών προϊόντων κτλ (κατάσχεση απαιτήσεων του οφειλέτη στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων). 


Η αναγκαστική εκτέλεση συνιστά ένα δυσχερή κλάδο του δικονομικού δικαίου. Αρκετές φορές τυχαίνει να αποκτά ο δανειστής τον εκτελεστό τίτλο, δηλ. λ.χ. να του επιδικάζεται τελεσιδίκως το αιτηθέν με την αγωγή του χρηματικό ποσό ή να εκδίδει μια διαταγή πληρωμής, αλλά να μην είναι σε θέση να εισπράξει την απαίτησή του λόγω δυστροπίας του οφειλέτη. Τότε θα πρέπει να προβεί σε αναγκαστική εκτέλεση κατά περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη ούτως ώστε να εξοφληθεί η απαίτησή του. Κάθε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης έχει τις ιδιαιτερότητές της∙ φέρει τις δικές της προϋποθέσεις και τα δικά της έννομα αποτελέσματα. Σημαντικό είναι ο δικηγόρος που θα αναλάβει την εκτέλεση να έχει αφενός το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο και τη γνώση της πρόσφατης αλλά και παλαιάς νομολογίας των δικαστηρίων μας, αφετέρου αντίληψη περί της πρακτικής των τελευταίων ετών. Χωρίς το πρώτο θα εμφιλοχωρήσουν ελαττώματα στη διαδικασία της εκτέλεσης που ενδέχεται να ακυρώσουν όλη την προσπάθεια∙ χωρίς το δεύτερο θα καταστεί λιγότερο πιθανό το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.


Παράλληλα, θεωρούμε ότι η είσπραξη επισφαλών εμπορικών απαιτήσεων επιτυγχάνεται επιτυχέστερα όταν την υπόθεση αναλαμβάνει δικηγόρος ο οποίος αφενός γνωρίζει καλά την διαδικασία δικαστικής είσπραξης, αφετέρου είναι ικανός διαπραγματευτής. Τούτο ιδίως όταν οι προσπάθειες του εσωτερικού τμήματος διαχείρισης ληξιπροθέσμων της δανείστριας εταιρείας δεν έχουν αποδώσει και άρα θα πρέπει να γίνει χρήση επιθετικότερων μέσων. Εξάλλου, είναι πλέον κοινός τόπος ότι:
- η καθυστέρηση στην είσπραξη της οφειλής επιδρά αντιστρόφως ανάλογα στην πιθανότητα είσπραξής της,
- οι συνεχείς και αλλεπάλληλες τηλεφωνικές οχλήσεις δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα στον έμπορο οφειλέτη ο οποίος έχει σκοπό την μη εξόφληση,
- οι τηλεφωνητές-υπάλληλοι των «εισπρακτικών εταιρειών» ή των εσωτερικών τμημάτων των δανειστριών εταιρειών δεν μπορούν να έχουν την ίδια πειθώ με έναν επαγγελματία δικηγόρο ο οποίος γνωρίζει την σημασία της κάθε λέξης που χρησιμοποιεί και κατανοεί πλήρως τα δικαιώματα του δανειστή,
- στον χώρο του εμπορίου, οι συναλλασσόμενοι είναι πολύ περισσότερο εξοικειωμένοι με τις δικαστικές αντιδικίες και τις νομικές μεθοδεύσεις με σκοπό την μη πληρωμή.


Για όλους του παραπάνω λόγους, μονόδρομος είναι τελικά η χρήση επιθετικών και άμεσων μέτρων. Πλεονέκτημα, δε, στην όλη διαδικασία ανάθεσης της είσπραξης εμπορικής απαίτησης σε μια εξειδικευμένη δικηγορική εταιρεία, αποτελεί το γεγονός ότι η αμοιβή της συνήθως συνδέεται ποσοστιαία με την επιτυχία της είσπραξης.


Η πολυετής εμπειρία μας στον χώρο της είσπραξης ανεξόφλητων επισφαλών εμπορικών απαιτήσεων έχει δείξει ότι οι λεγόμενες «εισπρακτικές εταιρείες» («εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις» του νόμου 3758/2009) μπορεί μεν να παράγουν αποτελέσματα στον χώρο των τραπεζικών και εν γένει καταναλωτικών οφειλών αλλά δεν μπορούν να επενεργήσουν καθοριστικά στο πεδίο των εμπορικών απαιτήσεων. Εκεί απαιτούνται άμεσες, αποφασιστικές και υπεύθυνα επιθετικές κινήσεις από δικηγόρους που ασχολούνται χρόνια με το οικείο αντικείμενο και κάνουν χρήση όλων των όπλων που τους δίνει ο πρόσφατα ανανεωθείς Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας.

 

Τελευταία Νέα

List Icon    Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών περί Αδυναμίας Κατάσχεσης Μελλοντικών Μισθωμάτων εις Χείρας Τρίτου


List Icon    Απόφαση Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου περί Αναγνώρισης Ανακρίβειας Δήλωσης Τρίτου Μισθωτή σε Κατάσχεση εις Χείρας του


List Icon    Απόφαση Πρωτοδικείου Αθηνών περί Ανακριβούς Δήλωσης Τρίτου από Τράπεζα


List Icon    Απόφαση Πρωτοδικείου Αθηνών περί Συντηρητικής Κατάσχεσης Περιουσίας Μετόχου και Δ/νοντος Συμβούλου A.E.


Διαβάστε περισσότερα...Σχετικά Κείμενα

List Icon    Πλειστηριασμός και σειρά κατάταξης των δανειστών του οφειλέτη


List Icon   Η Κατάσχεση Άυλων Τίτλων (μετοχών, ομολογιών κλπ) για την Ικανοποίηση της Απαίτησης του Δανειστή


List Icon   Μεταβίβαση του Μοναδικού ή Σημαντικότερου Βεβαρημένου Ακινήτου Οφειλέτη και Ευθύνη Αποκτώντος έναντι των Δανειστών (479 ΑΚ)


List Icon   Συμμετοχή σε Πλειστηριασμό – Τα 5 συνηθέστερα ερωτήματα


Διαβάστε περισσότερα...Case Studies

List Icon   Είσπραξη Εμπορικής Απαίτησης από Φυσικό Πρόσωπο Στερούμενο Εμφανούς Περιουσίας


List Icon   Ενδοεταιρική Αντιδικία - Πώληση Εταιρικών Μεριδίων - Εικονική Συμμετοχή σε Εταιρεία - Διαταγή Πληρωμής από Αδικαιολόγητο Πλουτισμό


List Icon   Αναγκαστική Είσπραξη Εμπορικής Απαίτησης μετά από Αλλεπάλληλες Προσπάθειες Απόκρυψης Εισοδημάτων


List Icon   Αναγκαστική Είσπραξη Εμπορικής Απαίτησης μέσω Έκδοσης Διαταγής Πληρωμή κατά του Εκπροσώπου Α.Ε. και Συντηρητικής Κατάσχεσης με βάση Οριστική Αναγνωριστική Απόφαση


Διαβάστε περισσότερα...

 
back to top