1. Λυκαβηττού 2, Κολωνάκι
2. Ακαδημίας 28, Κολωνάκι
210 36 41 214 - 210 36 46 874
   EN

main image

Ιανουάριος 2024

Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών περί Ακύρωσης Κατάσχεσης λόγω μη Απόδειξης Ανάθεσης Διαχείρισης σε Servicer


Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών περί Ακύρωσης Κατάσχεσης λόγω μη Απόδειξης Ανάθεσης Διαχείρισης σε Servicer

Δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ. 2554/2023 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία ακυρώθηκε επιταγή προς πληρωμή και η ερειδόμενη σε αυτήν έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης. Με την απόφαση, έγινε δεκτός λόγος ανακοπής που αφορούσε σε διαδικαστική πλημμέλεια του εκτελεστού τίτλου δυνάμει του οποίου επισπεύδεται πλειστηριασμός σε ακίνητο του εγγυητή, ο οποίος προβλήθηκε στο πλαίσιο της κατά στάδια προσβολής των πράξεων της αναγκαστικής εκτέλεσης. Συγκεκριμένα, ο λόγος αφορούσε στη μη τήρηση των προϋποθέσεων έγγραφης απόδειξης προς έκδοση της επίμαχης διαταγής πληρωμής, εφόσον δεν προσκομίστηκε μαζί με την αίτηση προς έκδοσή της έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ανάθεση της διαχείρισης της απαίτησης από την ένδικη σύμβαση πίστωσης στην εταιρεία διαχείρισης (Servicer) και επισπεύδουσα τον πλειστηριασμό. 

Η απόφαση έκρινε, έτσι, ότι: «Ωστόσο δεν αποδεικνύεται από τα έγγραφα που η καθ’ ης εταιρία προσκόμισε ενώπιον του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για την έκδοση της διαταγής πληρωμής, η νομιμοποίηση της ως διαχειρίστριας της ένδικης απαίτησης, που αφορά η διαταγή πληρωμής και συνακόλουθα ούτε η εξουσία της προς υποβολή της σχετικής αίτησης για λογαριασμό της αλλοδαπής εταιρείας ειδικού σκοπού. Ειδικότερα, αναφορικά με την από … σύμβαση διαχείρισης τιτλοποιούμενων επιχειρηματικών απαιτήσεων, στην οποία η καθ’ ης στηρίζει την ως άνω εξαιρετική νομιμοποίηση της για την έκδοση του εκτελεστού τίτλου, αποδεικνύεται ότι αυτή  δε συνοδεύεται από αντίστοιχο παράρτημα, η δε ένδικη απαίτηση ουδόλως αναφέρεται στην περίληψη της σύμβασης με αριθ. πρωτοκ. … ούτε με παραπομπή στη σύμβαση πώλησης και μεταβίβασης ή στα στοιχεία δημοσίευσης αυτής ή του παραρτήματος της ούτε με άλλο τρόπο. […] Συνεπώς, εφόσον δεν αποδεικνύεται από τα έγγραφα που η καθ’ ης προσκόμισε ενώπιον του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για την έκδοση του εκτελεστού τίτλου, ήτοι της με αριθμό 8986/2022 διαταγής πληρωμής, η νομιμοποίηση της ως διαχειρίστριας της ένδικης απαίτησης, και συνακόλουθα η εξουσία της προς υποβολή της σχετικής αίτησης για λογαριασμό της αλλοδαπής εταιρείας ειδικού σκοπού, και κατ’ επέκταση, ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις εγκυρότητας του εκτελεστού τίτλου, δυνάμει του οποίου επισπεύδεται η προσβαλλόμενη αναγκαστική εκτέλεση, ο σχετικός λόγος της ανακοπής πρέπει να γίνει δεκτός ως ουσιαστικά βάσιμος».

Τέλος, με την ψήφιση του πρόσφατου ν. 5072/2023, πλέον ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 115 ότι «Τα έντυπα δημοσίευσης στο αρμόδιο ενεχυροφυλακείο της παρ. 7 του άρθρου 14 και της παρ. 7 του άρθρου 21 αποτελούν πλήρη απόδειξη για την εξαιρετική νομιμοποίηση του διαχειριστή πιστώσεων, χωρίς να απαιτείται η προσκομιδή πρόσθετων εγγράφων ή η τήρηση άλλης διατύπωσης». Το ζήτημα που τέθηκε, όμως, με την εν λόγω απόφαση παραμένει επίκαιρο καθότι ακόμα και με την περίληψη της σύμβασης διαχείρισης θα πρέπει να αποδεικνύεται η ανάθεση της διαχείρισης των συγκεκριμένων δανειακών απαιτήσεων. 

(βλ. περισσότερα για το ζήτημα εδώ)

Διαβάστε περισσότερα
 
back to top