1. Λυκαβηττού 2, Κολωνάκι
2. Ακαδημίας 28, Κολωνάκι
210 36 41 214 - 210 36 46 874
   EN

main image

Δεκέμβριος 2023

Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών περί Ακύρωσης Διαταγής Πληρωμής Λόγω μη Απόδειξης Ανάθεσης της Διαχείρισης στον Servicer


Ακύρωση διαταγής πληρωμής

Δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ. 12397/2023 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία ακυρώθηκε διαταγή πληρωμής δυνάμει της οποίας επισπεύδεται πλειστηριασμός σε ακίνητο του εγγυητή. Με την απόφαση, έγινε δεκτός λόγος ανακοπής που αφορούσε σε διαδικαστική πλημμέλεια της ανακοπτόμενης διαταγής πληρωμής και, συγκεκριμένα, στη μη τήρηση των προϋποθέσεων έγγραφης απόδειξης, εφόσον δεν προσκομίστηκε μαζί με την αίτηση προς έκδοση της διαταγής πληρωμής έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ανάθεση της διαχείρισης από την ένδικη σύμβαση πίστωσης στην εταιρεία διαχείρισης και αιτούσα την έκδοση της ανακοπτόμενης διαταγής πληρωμής. 

Ειδικότερα, για την απόδειξη της ανάθεσης της διαχείρισης της απαίτησης από την αποκτώσα εταιρεία ειδικού σκοπού στην αντίδικο εταιρεία διαχείρισης προσκομίστηκε η περίληψη της σύμβασης διαχείρισης, δημοσιευμένη στο Ενεχυροφυλακείο Αθηνών, από την οποία προέκυπτε ότι στην αντίδικο εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων ανατέθηκε η διαχείριση απαιτήσεών και οι ειδικότερες εξουσίες οι οποίες της ανατέθηκαν από την εταιρεία ειδικού σκοπού, ωστόσο δεν προέκυπτε συγκεκριμένα ποιες είναι οι εν λόγω απαιτήσεις των οποίων η διαχείριση ανατίθεται και, ειδικότερα, δεν προέκυπτε ότι η διαχείριση της απαίτησης από την ένδικη σύμβαση πίστωσης ανατέθηκε στην αντίδικο εταιρεία διαχείρισης.

Η απόφαση έκρινε, έτσι, ότι: «Ωστόσο αναφορικά με την από ... σύμβαση διαχείρισης τιτλοποιούμενων επιχειρηματικών απαιτήσεων, στην οποία η "..." στηρίζει την εξαιρετική νομιμοποίησηή της ως μη δικαιούχος διάδικος για την άσκηση της αίτησης έκδοσης της ένδικης διαταγής πληρωμής, αποδεικνύεται ότι αυτή δε συνοδεύεται από αντίστοιχο παράρτημα, η δε ένδικη απαίτηση ουδόλως αναφέρεται στην περίληψη της σύμβασης διαχείρισης με αριθ. πρωτοκ. ... ούτε με παραπομπή στη σύμβαση πώλησης και μεταβίβασης ή στα στοιχεία δημοσίευσης αυτής ή του παραρτήματός της ούτε με άλλο τρόπο. [...] Η από […] σύμβαση διαχείρισης (που άλλωστε δεν προσκομίστηκε) και το από […] συμφωνητικό (παρότι προσκομίστηκε) δεν αρκούν προς απόδειξη της εξαιρετικής νομιμοποίησης της ως άνω εταιρείας διαχείρισης δυνάμει των διατάξεων των ν. 3156/2003 και ν. 4354/2015 προς κατάθεση της αίτησης διαταγής πληρωμής. Τούτο, καθώς για να συντρέξει  η εξαιρετική αυτή νομιμοποίηση απαιτείται και η δημοσίευση της περίληψης της σύμβασης διαχείρισης στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών σύμφωνα με την παρ. 16 του άρθρου 10 του ν. 3156/2003, η μόνη δε δημοσίευση που αποδεικνύεται εγγράφως αφορά στην από 6-12-2019 σύμβαση διαχείρισης, για την οποία, ωστόσο, δεν αποδεικνύεται ποιες απαιτήσεις αφορά […] Συνεπώς, εφόσον δεν αποδεικνύεται από τα έγγραφα, που η καθ’ ης προσκόμισε ενώπιον του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για την έκδοση της διαταγής πληρωμής η νομιμοποίηση της ως διαχειρίστριας της ένδικης απαίτησης που αφορά η διαταγή πληρωμής, η νομιμοποίηση της ως διαχειρίστριας της ένδικης απαίτησης, που αφορά η διαταγή πληρωμής και συνακόλουθα ούτε η εξουσία της προς υποβολή της σχετικής αίτησης για λογαριασμό της αλλοδαπής εταιρείας ειδικού σκοπού, η διαταγή πληρωμής είναι ακυρωτέα λόγω διαδικαστικού απαραδέκτου».

Τέλος, με την ψήφιση του πρόσφατου ν. 5072/2023, πλέον ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 115 ότι «Τα έντυπα δημοσίευσης στο αρμόδιο ενεχυροφυλακείο της παρ. 7 του άρθρου 14 και της παρ. 7 του άρθρου 21 αποτελούν πλήρη απόδειξη για την εξαιρετική νομιμοποίηση του διαχειριστή πιστώσεων, χωρίς να απαιτείται η προσκομιδή πρόσθετων εγγράφων ή η τήρηση άλλης διατύπωσης». Το ζήτημα που τέθηκε, όμως, με την εν λόγω απόφαση παραμένει επίκαιρο καθότι ακόμα και με την περίληψη της σύμβασης διαχείρισης θα πρέπει να αποδεικνύεται η ανάθεση της διαχείρισης των συγκεκριμένων δανειακών απαιτήσεων. 

(για περισσότερα σε σχέση με τα θέματα της απόδειξης νομιμοποίησης των Servicers βλ. εδώ

Διαβάστε περισσότερα
 
back to top