1. Λυκαβηττού 2, Κολωνάκι
2. Ακαδημίας 28, Κολωνάκι
210 36 41 214 - 210 36 46 874
   EN

main image

Οκτώβριος 2023

Απόφαση Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών περί Αναγνώρισης Ακυρότητας Μεταβίβασης Δανειακής Απαίτησης σε Fund


ακυρότητα μεταβίβασης δανειακής απαίτησης

Δημοσιεύτηκε η υπ΄αριθμ. 3335/2023 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η οποία και έκρινε άκυρη τη μεταβίβαση δανειακής απαίτησης από το πιστωτικό ίδρυμα στην εταιρεία ειδικού σκοπού (fund) βάσει νόμου 3156/2003. Ειδικότερα το 2003, η Βουλή ψήφισε έναν νόμο που αφορούσε, μεταξύ άλλων, και την «τιτλοποίηση απαιτήσεων» (νόμος 3156/2003). Στόχος ήταν η υιοθέτηση ενός πλαισίου χρηματοδότησης των επιχειρήσεων μέσω πώλησης των απαιτήσεών τους. Άρα αντί μια επιχείρηση λ.χ. να λάβει ένα ομολογιακό δάνειο, πουλάει μέρος των απαιτήσεών της σε τρίτους επενδυτές (βλ. αιτιολογική έκθεση: «Η νομοθετική ρύθμιση της τιτλοποίησης είναι απαραίτητη για τον εκσυγχρονισμό των χρηματοδοτικών τεχνικών στην Ελλάδα προς όφελος των ελληνικών επιχειρήσεων και της εθνικής οικονομίας»). Χρήση του εν λόγω νόμου κάνανε έκτοτε σχεδόν κατ’ αποκλειστικότητα τα πιστωτικά ιδρύματα για λόγους καθαρά αναδιαμόρφωσης των ισολογισμών τους. Με την παρούσα απόφαση αναγνωρίζεται ότι η μεταβίβαση συγκεκριμένης δανειακής απαίτησης έλαβε χώρα ακύρως. Αυτό έχει τις εξής συνέπειες: α) ότι ο Servicer όχι μόνο δεν μπορεί να διενεργεί πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης (κατασχέσεις, πλειστηριασμούς) αλλά ούτε καν να οχλεί για την είσπραξη καθότι πλέον έχει αναγνωριστεί ότι η απαίτηση δεν ανήκει στο Fund αλλά στο πιστωτικό ίδρυμα που φέρεται να την πούλησε, β) τυχόν καταγγελία από τον Servicer ή τo Fund είναι άκυρη καθότι ουδέποτε μεταβιβάστηκε το δικαίωμα καταγγελίας σε αυτό λόγω ακυρότητας της σύμβασης μεταβίβασης και γ) η τράπεζα η οποία και συνεχίζει να αποτελεί δικαιούχο της απαίτησης, αφού αναγνωρίστηκε η ακυρότητα μεταβίβασης, έχει παύσει να διενεργεί νομικές ενέργειες είσπραξης (κατάθεση αγωγών κτλ.) με αποτέλεσμα να τίθενται διάφορα ζητήματα πιθανής παραγραφής κοκ. Το κρίσιμο χωρίο της απόφασης έχει ως εξής: "Κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω, η κρινόμενη αγωγή πρέπει να απορριφθεί κατά το μέρος που ασκείται από την τρίτη ενάγουσα, να γίνει εν μέρει δεκτή ως και κατ΄ ουσίαν βάσιμη κατά τα λοιπά και να αναγνωρισθεί η ακυρότητα της από 22-12-2017 σύμβασης μεταβίβασης της απορρέουσας από την υπ' αριθμ. ... σύμβασης πίστωσης με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό απαίτησης, από την ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία ... προς τη δεύτερη εναγόμενη και της από 29-7-2020 καταγγελίας της ανωτέρω σύμβασης πίστωσης από την πρώτη εναγόμενη".

Διαβάστε περισσότερα
 
back to top