1. Λυκαβηττού 2, Κολωνάκι
2. Ακαδημίας 28, Κολωνάκι
210 36 41 214 - 210 36 46 874
   EN

main image

Ιούνιος 2023

Προσωρινές Διαταγές Περί Αναστολής Εκτέλεσης Διαταγών Πληρωμής Ύψους περίπου 3,5 εκ. Ευρώ


Προσωρινές Διαταγές Περί Αναστολής Εκτέλεσης Διαταγών Πληρωμής Ύψους περίπου 3,5 εκ. Ευρώ

Δημοσιεύτηκαν πρόσφατα οι από 31.5.2023 προσωρινές διαταγές του Πρωτοδικείου Αθηνών με τις οποίες ανεστάλη στο σύνολο της η εκτελεστική διαδικασία σε βάρος εντολέων μας  - δανειοληπτριών εταιρειών, καθώς και φερόμενων ως συνευθυνόμενων φυσικών προσώπων – εγγυητών για ποσά επιταγών ύψους 1.203.258,58€ και 2.230.674,72€ αντίστοιχα. Διατάχθηκε ειδικότερα η καθολική αναστολή εκτέλεσης (συμπεριλαμβανομένων και ακινήτων) που επισπεύτηκε δυνάμει κοινοποιηθεισών επιταγών, προς ικανοποίηση φερόμενης δανειακής απαίτησης εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις. Η δικαστής πιθανολόγησε, προφανώς, τη βασιμότητα του κύριου ενδίκου βοηθήματος των δανειοληπτριών εταιρειών, δηλαδή την ανακοπή τους κατ’ αρ. 933 ΚΠολΔ. Με την τελευταία επισημάνθηκαν τόσο οι πλημμέλειες της εκτελεστικής διαδικασίας (όπως είναι: α) η έλλειψη συγκοινοποίησης με την επιταγή των απαραίτητων εγγράφων που αποδεικνύουν τη ανάθεση της διαχείρισης της ένδικης απαίτησης στην επισπεύδουσα εταιρεία διαχείρισης β) η έλλειψη ληξιπροθέσμου της ένδικης δανειακής απαίτησης της επισπεύδουσας λόγω ύπαρξης ενεργών διαπραγματεύσεων και, ως εκ τούτου, η μη ανατροπή συμβάσεων ρύθμισης επιδικασμένων με διαταγές πληρωμής απαιτήσεων λόγω φερόμενης μη καταβολής δόσεων – μπαλόνι και γ) η εν γένει καταχρηστική επίσπευση εκτέλεσης πριν την αναμονή έκδοσης απόφασης επί αγωγής των δανειοληπτριών, με την οποία αμφισβητούν τη λήξη των συμβάσεων ρύθμισης και αξιώνουν την καταδίκη της επισπεύδουσα σε περαιτέρω πράξεις διαπραγμάτευσης), όσο και οι πλημμέλειες των τίτλων, των εκδοθεισών, δηλαδή (ήδη, από το 2016), διαταγών πληρωμής σε βάρος των δανειοληπτριών. Ως προς τις πλημμέλειες των επίμαχων διαταγών πληρωμής, αξίζει να σημειωθεί ότι οι τελευταίες δεν καλύφθηκαν από το δεδικασμένο, με την παραίτηση από την ανακοπή του αρ. 632 ΚΠολΔ κατά την υπογραφή σύμβασης συμβιβασμού μετά την έκδοση των τίτλων, με αποτέλεσμα να μπορούν να προβληθούν κατά την εκτέλεση, αλλά και με ανακοπή του αρ. 633 ΚΠολΔ (κατόπιν δεύτερης επίδοσης των τίτλων, ως συνέβη και εν προκειμένω). Τούτο διότι με την παραίτηση από την ανακοπή του αρ. 632 ΚΠολΔ στο πλαίσιο ενός συμβιβασμού δεν λαμβάνει χώρα παραίτηση και από την ανακοπή του αρ. 633 ΚΠολΔ, αν δεν υπάρχει ρητά όρος μέσα στη σύμβαση περί αναγνώρισης εγκυρότητας της επίμαχης διαταγής πληρωμής.

Διαβάστε περισσότερα
 
back to top