1. Λυκαβηττού 2, Κολωνάκι
2. Ακαδημίας 28, Κολωνάκι
210 36 41 214 - 210 36 46 874
   EN

main image

Φεβρουάριος 2023

Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών περί Μη Δέσμευσης Πιστωτών από Επικυρωθείσα Συμφωνία Εξυγίανσης


Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών περί Μη Δέσμευσης Πιστωτών από Επικυρωθείσα Συμφωνία Εξυγίανσης

Εξεδόθη πρόσφατα η υπ΄ αριθμ. 796/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Με την τελευταία κρίθηκε ότι, η εντολέας μας εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο της ενέργειας, δικαιούται να διεκδικεί τις ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις της έναντι της αντισυμβαλλόμενης της και τελούσας υπό διαδικασία εξυγίανσης, ανώνυμης εταιρείας. Τούτο καθώς οι επίμαχες απαιτήσεις γεννήθηκαν μετά την έκδοση της απόφασης επικύρωσης της εξυγιαντικής συμφωνίας {σε συμμόρφωση και με τα ειδικώς οριζόμενα στο αρ. 106γ του προϊσχύοντος ΠτΚ και στο ισχύον αρ. 60 παρ. 2 ν. 4738/2020 κατά το οποίο: «Δεν δεσμεύονται (ενν. από τη συμφωνία εξυγίανσης) πιστωτές οι απαιτήσεις των οποίων γεννήθηκαν μετά την έκδοση της απόφασης που επικυρώνει τη συμφωνία εξυγίανσης»}. Κρίθηκε, περαιτέρω, ότι η εντολέας μας δικαιούται να διακόψει την παροχή ηλεκτροδότησης προς την οφειλέτρια - υπό εξυγίανση εταιρεία, στην περίπτωση που η τελευταία α) δεν καταβάλει τις τρέχουσες - συμβατικές της οφειλές (από την έκδοση της απόφασης και έπειτα) καθώς και β) δεν καταβάλει εντός οριζόμενων μηναίων δόσεων το ποσό των 150.000 €, ως τμήμα ληξιπρόθεσμης οφειλής της, ύψους άνω των 500.000 €. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αιτούσα και τελούσα υπό εξυγίανση εταιρεία, επί της ουσίας, αιτούταν τη συνέχιση του συμβατικού δεσμού με την εντολέα μας εταιρεία και, ως εκ τούτου, τη συνέχιση παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, επικαλούμενη την αδυναμία ικανοποίησης των υπό κρίση οφειλών και τον κίνδυνο παύσης της δραστηριότητας της (και, ως εκ τούτου, διακινδύνευσης της διαδικασίας εξυγίανσης), αρνούμενη, παράλληλα, το δικαίωμα της εντολέως μας προς διακοπή των υπηρεσιών τροφοδότησης. Το δικαστήριο, προβαίνοντας σε συγκερασμό των κρινόμενων συμφερόντων, παρείχε, μεν, στην αιτούσα την επιδιωκόμενη προστασία (συνέχιση παροχής υπηρεσιών ρεύματος), αναγνώρισε, όμως, και το μεγάλο οικονομικό κίνδυνο της εντολέως μας από τη μη είσπραξη της επίμαχης απαίτησης συνεκτιμώντας, προφανώς, και την, κατά τεκμήριο, βιωσιμότητα των τελούμενων υπό εξυγίανση επιχειρήσεων. Ενδιαφέρον έχει το κάτωθι χωρίο της εν λόγω απόφασης: "Για τον συγκερασμό συνεπώς των αντιτιθέμενων συμφερόντων κρίνεται ότι αφενός η πρώτη καθ' ής δεν πρέπει να διακόψει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, αφετέρου η αιτούσα πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συνεπής, λαμβάνοντας υπόψη τους οικονομικούς κινδύνους που αυτό συνεπάγεται έναντι της πρώτης καθής".

Διαβάστε περισσότερα
 
back to top