1. Λυκαβηττού 2, Κολωνάκι
2. Ακαδημίας 28, Κολωνάκι
210 36 41 214 - 210 36 46 874
   EN

main image

Δικαίωμα Μειοψηφίας για Παροχή Πληροφοριών και Ακυρωσία Απόφασης Γενικής Συνέλευσης Μετόχων Ανώνυμης Εταιρείας


δικαίωμα-ενημέρωσης-μετόχου

Legal Insight

Δεκέμβριος 2022

Άντα Τσόγια, ΜΔΕ (mult.)

Περίληψη: Ένα από τα σημαντικότερα δικαιώματα μειοψηφίας της Α.Ε. είναι το δικαίωμα πληροφόρησης, το οποίο ικανοποιείται, κατόπιν αιτήσεως μετόχου ή μετόχων της εταιρείας, από το Δ.Σ. κατά τη συνεδρίαση της Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας, υπό τις αυστηρές προϋποθέσεις που θέτει ο ν. 4548/2018. Στο παρόν σημείωμα αναφερόμαστε στη δυνατότητα του αιτούντος μετόχου ή των αιτούντων μετόχων να ασκήσουν αγωγή ακύρωσης απόφασης της Γ.Σ., η οποία λήφθηκε χωρίς να έχουν προηγουμένως παρασχεθεί οι οφειλόμενες πληροφορίες.

1. Εισαγωγή

Σε προηγούμενο σημείωμά μας, αναδείξαμε την πρωταρχική σημασία του δικαιώματος για παροχή πληροφοριών, το οποίο παρέχεται στο πλαίσιο του δικαίου της Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) είτε στη μειοψηφία είτε ατομικά σε κάθε μέτοχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθ. 141 παρ. 6 και 7 του ν. 4548/2018 (δες εδώ). Στο παρόν σημείωμά μας θα εξετάσουμε την ειδικότερη περίπτωση, κατά την οποία, παρότι μέτοχος ή μέτοχοι της Α.Ε. αιτούνται την παροχή πληροφοριών, το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της εταιρείας αρνείται, εν όλω ή εν μέρει, την ικανοποίηση του σχετικού αιτήματος. Σύμφωνα δε με το άρθ. 137 παρ. 2 περ. α΄ ν. 4548/2018, η απόφαση που λαμβάνεται στη συνέχεια από τη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) των μετόχων της εταιρείας, χωρίς να έχουν παρασχεθεί οι πληροφορίες που ζητήθηκαν και αφορούν το θέμα, για το οποίο λήφθηκε απόφαση, ενδέχεται να είναι ελαττωματική και μπορεί να προσβληθεί από τον αιτούντα μέτοχο ή τους αιτούντες μετόχους, κατόπιν άσκησης σχετικής αγωγής ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου.

2. Διάταξη – Προϋποθέσεις

Σύμφωνα με το άρθ. 137 παρ. 2 περ. α ν. 4548/2018: «[…] 2. Ακυρώσιμη είναι και η απόφαση που λήφθηκε: α) χωρίς να παρασχεθούν οφειλόμενες πληροφορίες, που αφορούν το θέμα της ληφθείσας απόφασης, και ζητήθηκαν κατά το άρθρο 141 από μετόχους, οι οποίοι ζητούν την ακύρωση της απόφασης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 […]», σύμφωνα δε με την παρ. 3 του ως άνω άρθρου: «[…] Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 2, την ακύρωση μπορούν να ζητήσουν μόνο οι μέτοχοι που ζήτησαν τις πληροφορίες, εφόσον εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου […]».

Συνεπώς, προκειμένου η απόφαση που λαμβάνει η Γ.Σ. να είναι ακυρώσιμη, σύμφωνα με την εν λόγω διάταξη, θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Μέτοχος ή μέτοχοι, που συγκεντρώνουν το απαιτούμενο κατ’ άρθ. 141 παρ. 6 ή 7 ν. 4548/2018 ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, να έχουν υποβάλλει στο Δ.Σ. της εταιρείας, νομίμως, προσηκόντως και εμπροθέσμως (τουλάχιστον 5 πλήρεις ημέρες πριν την Γ.Σ.) αίτημα για παροχή πληροφοριών, σύμφωνα με το προβλεπόμενο στο άρθ. 141 ν. 4548/2018 περιεχόμενο. Για παράδειγμα, δεν συνιστά νόμιμο αίτημα η υποβολή προφορικού ερωτήματος από μέτοχο για την παροχή πληροφοριών κατά τη διάρκεια της συνεδριάσεως της Γ.Σ. και ως εκ τούτου, η απόρριψη εκ μέρους του προέδρου της Γ.Σ. δεν θεμελιώνει λόγο ακυρωσίας.

Το Δ.Σ. της εταιρείας να αρνηθεί παρανόμως, ρητά ή σιωπηρά, την παροχή των πληροφοριών στη Γ.Σ. ή να παράσχει ελλιπείς ή μη προσήκουσες ή ψευδείς πληροφορίες, παρότι υποχρεούται σε παροχή τους. Συνεπώς, δεν θα πρέπει να συντρέχει αποχρών ουσιώδης λόγος για τη μη παροχή των αιτούμενων πληροφοριών από το Δ.Σ., τον οποίο το τελευταίο να έχει επικαλεστεί και να έχει καταχωρίσει με σχετική αιτιολογία στα πρακτικά της Γ.Σ..

Οι πληροφορίες που ζητήθηκαν και δεν χορηγήθηκαν ή χορηγήθηκαν πλημμελώς να αφορούν στο θέμα για το οποίο λήφθηκε η επίμαχη απόφαση (αυτή, που το δικαστήριο καλείται να ακυρώσει).

Οι πληροφορίες που ζητήθηκαν να είναι «οφειλόμενες», ήτοι αντικειμενικά αναγκαίες για την εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Δεν απαιτείται να αποδείξει ο αιτών μέτοχος ή οι αιτούντες μέτοχοι ότι η επίμαχη απόφαση της Γ.Σ. πράγματι επηρεάσθηκε από τη μη παροχή της πληροφορίας.

3. Ενδεικτική περιπτωσιολογία πληροφοριών που δύνανται ή όχι να ζητηθούν.

α) Πληροφορίες που ζητούνται παραδεκτά:

Πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες και τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για την αγορά συγκεκριμένου, κατονομαζόμενου περιουσιακού στοιχείου (π.χ. ενός ακινήτου) ή τις συνθήκες και τη διαδικασία σύναψης και εκτέλεσης συγκεκριμένης, κατονομαζόμενης εταιρικής σύμβασης. 

Ανακοίνωση των ποσών, καθώς και κάθε παροχής, που καταβλήθηκαν είτε σε μέλη του Δ.Σ. είτε σε διευθυντές της εταιρείας.

Ανάλυση συγκεκριμένου κονδυλίου των οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση, που τίθεται προς έγκριση. 

Έσοδα και δαπάνες που αφορούν συγκεκριμένο, κατονομαζόμενο περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας.

Επί αυξήσεως κεφαλαίου, συγκεκριμένες πληροφορίες για το ύψος των δανειοδοτήσεων της εταιρείας, την καθαρή θέση της, το ενεργητικό της, την υφιστάμενη περιουσία της.

Επί πληροφόρησης δικαιώματος μεγάλης μειοψηφίας για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων ζητούνται πληροφορίες γενικού χαρακτήρα (λ.χ. ανακοίνωση στοιχείων για συναλλαγές της εταιρείας με πελάτες, προμηθευτές, πιστωτικά ιδρύματα, στοιχεία για τη σύνθεση της εταιρικής περιουσίας, τις συμμετοχές της σε άλλες Α.Ε., την απόδοση των επενδύσεών της κ.λπ.).

β) Πληροφορίες που δεν ζητούνται παραδεκτά:

Ανάλυση όλων των κονδυλίων των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (μη συγκεκριμένο).

Πληροφόρηση για κάθε αμοιβή ή αποζημίωση που έλαβε κάθε πρόσωπο που συναλλάχθηκε με την εταιρεία κατά την τελευταία εταιρική χρήση (μη συγκεκριμένο).

Ανακοίνωση κάθε πιστωτικής σύμβασης της εταιρείας με οποιοδήποτε πρόσωπο (μη συγκεκριμένο).

Κοινοποίηση εκθέσεως του Δ.Σ. σχετικά με ορισμένο τομέα εταιρικής δραστηριότητας (μη συγκεκριμένο).

Ανακοίνωση καταβολών προς συγγενείς ή συζύγους των μελών Δ.Σ., διευθυντές ή υπαλλήλους της εταιρείας. 

4. Αποχρών ουσιώδης λόγος

Ο αποχρών ουσιώδης λόγος είναι ο μοναδικός λόγος, ο οποίος δικαιολογεί τη μη ικανοποίηση του δικαιώματος των μετόχων μειοψηφίας από το Δ.Σ. για παροχή των νομίμως και εμπροθέσμως αιτούμενων πληροφοριών. Ορίζεται ως ο λόγος, ο οποίος, αντικειμενικά κρινόμενος, είναι για την εταιρεία σημαντικός και επαρκής να δικαιολογήσει την άρνηση παροχής των συγκεκριμένων πληροφοριών. Ακολουθεί ειδικότερη ενδεικτική περιπτωσιολογία:

Η σημαντική βλάβη του εταιρικού συμφέροντος θεωρείται ως ο κατεξοχήν αποχρών ουσιώδης λόγος και το αν και σε ποια έκταση οι αιτούμενες πληροφορίες δύνανται να την επιφέρουν το κρίνει, κατά δέσμια αρμοδιότητα και με βάση την κρίση του συνετού διοικητή αλλοτρίων, το Δ.Σ. της εταιρείας. Η εν λόγω βλάβη του εταιρικού συμφέροντος μπορεί να είναι περιουσιακή ή μη (τρώση της φήμης της εταιρείας, περιορισμός των ευκαιριών ανάπτυξής της, κίνδυνος διαρροής εμπιστευτικών στοιχείων ή επιχειρηματικών απορρήτων κ.λπ.), ενδέχεται δε να πηγάζει και από την ύπαρξη συμφωνίας της εταιρείας με τρίτο πρόσωπο (λ.χ. σύμβαση που περιέχει ρήτρα εχεμύθειας). Ενδεικτικά, αναφέρονται τα εξής: στοιχεία για τρέχουσες διαπραγματεύσεις με πελάτες και προμηθευτές, τιμές πρώτων υλών, ειδική κοστολόγηση μεγάλων πελατών ή προμηθευτές και επί μέρους όροι της συνεργασίας τους, τεχνολογικό απόρρητο know how, προστασία φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου κ.λπ. 

Η περίπτωση που ο αιτών την πληροφόρηση έχει, ήδη, αποδεδειγμένα λάβει τις εν λόγω πληροφορίες από άλλη, εξίσου έγκυρη πηγή ενημέρωσης δικαιολογεί τη μη παροχή των πληροφοριών από το Δ.Σ.. Ειδικότερα, ο νόμος αναφέρει την περίπτωση εκπροσώπησης (άμεσης ή «έμμεσης») των αιτούντων μετόχων στο Δ.Σ. της εταιρείας, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει ή είχαν πράγματι τη δυνατότητα να λάβουν τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή (άρθ. 141 παρ 6 εδ. β΄ και προτελευταίο και παρ 7 εδ. γ΄ ν. 4548/2018). Τέτοια περίπτωση υπάρχει και όταν αιτούνται πληροφορίες, οι οποίες είναι δημοσιευμένες από την εταιρεία (λ.χ. στην ιστοσελίδα της, σύμφωνα με τις περί υποχρεωτικής δημοσιότητας νομοθετικές διατάξεις) και προσιτές σε τρίτους.

Όταν ικανοποιούνται μόνο συμφέροντα τρίτων προσώπων εκτός της εταιρείας.

Εφόσον υπάρχει αντικειμενική νομική αδυναμία χορήγησης των αιτούμενων πληροφοριών (λ.χ. ενδεχόμενη παραβίαση τραπεζικού ή φορολογικού απορρήτου).

Περιπτώσεις που δεν συντρέχει αποχρών ουσιώδης λόγος:

Ασήμαντη για την εταιρεία βλάβη του εταιρικού συμφέροντος. 

Εκτίμηση από το Δ.Σ. ότι με το αίτημα πληροφόρησης, εν προκειμένω, επιδιώκεται, όχι η ικανοποίηση του κατά νόμο σκοπού του δικαιώματος αλλά αποκλειστικά ή κυρίως, η εξυπηρέτηση εξωεταιρικών σκοπών ή ότι το εν λόγω αίτημα, εξαιτίας των κινήτρων του αιτούντος, αντιτίθεται στην εταιρική πίστη και στη διάταξη του άρθ. ΑΚ 281 περί καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος (βλ. άρθ. 96 επ. ν. 4548/2018). Το Δ.Σ. δεν μπορεί να θεωρήσει ότι υπάρχει κατάχρηση ή ότι δεν υφίσταται έννομο συμφέρον του αιτούντα με την αιτιολογία ότι το δικαίωμα πληροφόρησης ασκείται χωρίς να υπάρχει «αντικειμενική ανάγκη» του αιτούντα, ή ότι η αιτούμενη πληροφορία αντιβαίνει στο συμφέρον της πλειοψηφίας των μετόχων ή ότι ικανοποιεί μόνο τα προσωπικά συμφέροντα του αιτούντος, τα οποία κρίνει ότι δεν συμβαδίζουν με τα συμφέροντα της εταιρείας ή των λοιπών μετόχων (ΜΠρΑθ 13709/1979).

Η ύπαρξη κινδύνου για επισφαλείς απαιτήσεις της εταιρείας.

Η αιτιολογία ότι τα αιτούμενα στοιχεία προκύπτει από συγκριτικούς πίνακες που προσαρτώνται στις εκθέσεις Δ.Σ. και ελεγκτών.

Επίκληση από το Δ.Σ. της προπαρασκευαστικής προθεσμίας που τίθεται (5 πλήρεις ημέρες προ της πρώτης συνεδρίασης της Γ.Σ.) για την τυχόν ελλιπή πληροφόρηση που παρέχει στον αιτούντα ή στους αιτούντες. Η τυχόν ανεπάρκεια της προθεσμίας, η έλλειψη προσωπικού, καθώς και το ύψος των δαπανών για τη συλλογή των πληροφοριών δεν συνιστούν «ουσιώδη αποχρώντα λόγο».

5. Άρνηση παροχής πληροφοριών και αιτιολογία 

Το Δ.Σ. οφείλει να αρνείται την παροχή των νομίμως και εμπροθέσμως αιτούμενων πληροφοριών με αιτιολογημένη απόφασή του (άρνηση), η οποία αναγράφεται στα πρακτικά της Γ.Σ. και ελέγχεται δικαστικά (ΕφΔωδ 96/2013, ΕφΠειρ 857/2007, ΕφΔωδ 227/2004). Με την άρνηση εξομοιώνεται και η ατελής απάντηση (ΜΠρΑθ 13709/1979). Είναι ακυρώσιμη απόφαση της Γ.Σ. όταν η αρνητική απάντηση του Δ.Σ. σε αίτηση των μετόχων για παροχή πληροφοριών σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας (άρθ. 141 παρ. 7α΄ ν. 4548/2018) δεν είναι δικαιολογημένη. Η αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής πληροφοριών, σύμφωνα με το άρθ. 141 παρ. 8 ν. 4548/2018, μπορεί να επιλυθεί  με προσφυγή είτε του αιτούντος είτε του Δ.Σ. στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο θα δικάσει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (ΠρΑθ 2206/2017 και ΠρΑθ 3810/2010). Η βασιμότητα της άρνησης κρίνεται με βάση τους καταχωρημένους λόγους (αιτιολογία άρνησης), όπως καταχωρίζονται στα πρακτικά της Γ.Σ.. Μεταγενέστερη επίκληση πρόσθετων ή νέων λόγων άρνησης από το Δ.Σ. δεν επιτρέπεται. 

Τόσο η αδικαιολόγητη άρνηση παροχής των πληροφοριών όσο και η ελλιπώς αιτιολογημένη άρνηση παροχής τους εκ μέρους του Δ.Σ. δημιουργούν στους αιτούντες μετόχους δικαίωμα προσφυγής κατά το άρθ. 141 παρ. 8 ν. 4548/2018 [κατά άλλη δε άποψη, δεν εφαρμόζεται η εν λόγω διάταξη, αλλά μπορεί ενδεχομένως να ευδοκιμήσει τακτική αγωγή παροχής των πληροφοριών ή αίτηση προς έλεγχο (ΜΠρΑθ 13709/1979)] και δικαίωμα άσκησης αγωγής ακύρωσης της επίμαχης απόφασης κατά το άρθ. 137 παρ. 2α΄ ν. 4548/2018. Η μη καταχώρηση της άρνηση στα πρακτικά, θεωρείται σαν η εν λόγω άρνηση να μην έχει δοθεί, ήτοι να μην υφίσταται απάντηση του Δ.Σ. και ως εκ τούτου, η απόφαση δύναται να προσβληθεί κατά τα ανωτέρω.

Σημειώνεται ότι η άρνηση παροχής των αιτούμενων πληροφοριών αποτελεί πράξη διαχείρισης του Δ.Σ. (άρθ. 92 επ. ν. 4548/2018) και επομένως, προϋποθέτει απόφαση του τελευταίου. 

6. Η αγωγή ακύρωσης

Η απόφαση της Γ.Σ., κατά τα ανωτέρω, ακυρώνεται μόνο κατόπιν άσκησης αγωγής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας εντός αποσβεστικής προθεσμίας τεσσάρων μηνών από τη λήψη της επίμαχης απόφασης ή από την καταχώρισή της στο Γ.Ε.Μ.Η., εφόσον υποβάλλεται εκ νόμου σε δημοσιότητα.

Η αγωγή ασκείται κατά της εταιρείας από τον μέτοχο ή τους μετόχους που ζήτησαν, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθ. 141 ν. 4548/2018, τις πληροφορίες, που δεν παρασχέθηκαν και που εκπροσωπούν το 5% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (δεν απαιτείται η άσκηση της αγωγής από το σύνολο των μετόχων που ζήτησαν τις πληροφορίες), γεγονός το οποίο πρέπει να αποδεικνύεται από τον ενάγοντα ή τους ενάγοντες τόσο κατά το χρόνο άσκησης της αγωγής όσο και κατά το χρόνο κατάθεσης των προτάσεων. Σημειώνεται ότι, παρότι ο μέτοχος έχει το ατομικό δικαίωμα πληροφόρησης κατ’ αρθ. 141 παρ. 6 ν. 4548/2018, εντούτοις έχει εκ νόμου το δικαίωμα να ασκήσει την εν λόγω αγωγή μόνο εφόσον εκπροσωπεί τουλάχιστον το 5% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Τούτο δε, προκειμένου να αποφεύγεται η παρελκυστική χρήση του δικαιώματος άσκησης αγωγής ακύρωσης σε βάρος των συμφερόντων της εταιρείας και προς εξυπηρέτηση αποκλειστικά ατομικών συμφερόντων εκάστου μετόχου. Σε περίπτωση μη συγκέντρωσης του απαιτούμενου ποσοστού, ο μέτοχος θα έχει δικαίωμα να ασκήσει την κατ’ αρθ. 137 παρ. 4 ν. 4548/2018 αγωγή αποζημίωσης σε βάρος της εταιρείας.

Περαιτέρω δε, ο ενάγων θα πρέπει είτε να απουσίαζε από την Γ.Σ., κατά την οποία δεν παρασχέθηκαν οι οφειλόμενες πληροφορίες και λήφθηκε η επίμαχη απόφαση είτε να παρέστη αλλά να αντιτάχθηκε στη λήψη της επίμαχης απόφασης, αντιθέτως η παράστασή του στη Γ.Σ. και η μη εναντίωσή του στην λήψη της επίμαχης απόφασης θεωρείται σιωπηρή παραίτηση από το αίτημα παροχής πληροφοριών. Κατά την κρατούσα άποψη, η μη παράσταση του μετόχου στην Γ.Σ. δεν είναι απαραίτητο να συνδέεται αιτιωδώς με τον λόγο ακυρωσίας. Όσον αφορά, δε, την προϋπόθεση εναντίωσης του παριστάμενου μετόχου στην επίμαχη απόφαση σημειώνεται, ότι θα πρέπει να εκφράζεται ρητώς και με σαφήνεια και να αφορά την προσβαλλόμενη απόφαση (ΠΠρΡοδ 130/2015), όμως δεν απαιτείται να συνοδεύεται από ορισμένη αιτιολογία. Η σιωπή του μετόχου ερμηνεύεται ως αποδοχή της απόφασης και η τυχόν απλή αρνητική ψήφος του δεν θεωρείται εναντίωση. Η υπερψήφιση, δε, της απόφασης, κατόπιν της ρητής προηγούμενης εναντίωσης σε αυτή, εκλαμβάνεται ως ανάκληση ή παραίτηση από τη δήλωση εναντίωσης και αποκλείει το δικαίωμα προσβολής της επίμαχης απόφασης από τον εν λόγω μέτοχο. 

Σε κάθε περίπτωση, η απουσία του αιτούντος τις πληροφορίες μετόχου από την Γ.Σ. ή η μη εναντίωσή του στην επίμαχη απόφαση συνιστά αντιφατική συμπεριφορά και η τυχόν άσκηση από τον ίδιο αγωγής ακύρωσης της εν λόγω απόφασης θα είναι όλως καταχρηστική. 

Οι μέτοχοι που δεν άσκησαν το δικαίωμα πληροφόρησης κατ’ αρθρ. 141 παρ. 6 και 7 δεν γίνονται διάδικοι στην αρξάμενη δίκη, αλλά μπορούν να παρεμβαίνουν σ’ αυτή λόγω της μετοχικής ιδιότητάς τους (ΚΠολΔ 81 επ.). 

Η επίμαχη απόφαση της Γ.Σ., που λήφθηκε χωρίς να δοθούν οι αιτηθείσες πληροφορίες, ακυρώνεται με την έκδοση τελεσίδικης διαπλαστικής δικαστικής απόφαση. Ως παρεμπίπτον κρίνεται το ζήτημα του βάσιμου ή μη της άρνησης παροχής των πληροφοριών από το Δ.Σ., εφόσον δεν είχε προηγουμένως ασκηθεί η προσφυγή του άρθ. 141 παρ. 8 ν. 4548/2018, κατά τα ως άνω αναφερόμενα. 

7. Αντί επιλόγου

Η πληροφόρηση του μετόχου από τους διοικούντες την Α.Ε. έχει εξαιρετική σημασία για τον ίδιο τον μέτοχο τόσο για την ουσιαστικότερη άσκηση των επιμέρους εταιρικών δικαιωμάτων του, με κυρίαρχο το δικαίωμα ψήφου όσο και για την εκτίμηση της συμμετοχής του στην εταιρεία και ως εκ τούτου, για τη λήψη σημαντικών επενδυτικών αποφάσεων από πλευράς του, αναφορικά με την παραμονή του ή την έξοδό του. Μέσω του ελέγχου, δε, που ασκείται στους διοικούντες, λειτουργεί προστατευτικά για το εταιρικό συμφέρον. Παράλληλα, και ιδίως προκειμένου να προφυλάσσονται ορισμένες ιδιαίτερα «ευαίσθητες» πληροφορίες αναφορικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων, ο νομοθέτης έχει θέσει αυστηρούς περιορισμούς στην άσκηση του δικαιώματος πληροφόρησης, ενώ έχει δώσει και τη δυνατότητα στο Δ.Σ. να αρνηθεί αιτιολογημένα την μη παροχή τους υπό προϋποθέσεις. 

Η βαρύτητα που δίνεται από τον νομοθέτη στο δικαίωμα πληροφόρησης επιβεβαιώνεται, ιδίως, από το γεγονός ότι σε περίπτωση που, σε αντίθεση με τις νομοθετικές διατάξεις, δεν ικανοποιηθεί από το Δ.Σ. της εταιρείας, ο μέτοχος ή οι μέτοχοι που το άσκησαν έχουν τη δυνατότητα, μέσω άσκησης αγωγής, να αιτηθούν την έκδοση δικαστικής απόφασης, που να ακυρώνει την επίμαχη απόφαση, που λήφθηκε από την Γ.Σ..

Διαβάστε περισσότερα
 
back to top