1. Λυκαβηττού 2, Κολωνάκι
2. Ακαδημίας 28, Κολωνάκι
210 36 41 214 - 210 36 46 874
   EN

main image

Αύγουστος 2022

Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών περί Ακύρωσης Κατασχετήριας Έκθεσης Ακινήτου με Τιμή Πρώτης Προσφοράς 2.170.000€


Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών περί Ακύρωσης Κατασχετήριας Έκθεσης Ακινήτου με Τιμή Πρώτης Προσφοράς 2.170.000€

Δημοσιεύτηκε πρόσφατα η υπ’ αριθμ. 997/2022 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία ακυρώθηκε η επισπευδόμενη αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος εντολέως μας, ανώνυμης εταιρείας για φερόμενη οφειλή της τελευταίας περίπου 1.500.000 €. Ως εκ τούτου - ένα μήνα πριν τη διενέργειά του -  ματαιώθηκε ο ορισθείς πλειστηριασμός επί βιομηχανικού ακινήτου της φερόμενης οφειλέτριας με τιμή πρώτης προσφοράς 2.170.000 €. Πιο συγκεκριμένα κρίθηκε άκυρη η επιταγή προς εκτέλεση και η στηριζόμενη σε αυτήν έκθεση κατάσχεσης ακινήτου λόγω μη απόδειξης της ενεργητικής νομιμοποίησης της επισπεύδουσας την εκτέλεση εταιρίας διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις (servicer). Τούτο διότι η τελευταία ουδόλως κοινοποίησε στη φερόμενη οφειλέτρια, ως όφειλε (κατ΄ άρθρα 919, 924 και 925 ΚΠολΔ), το σύνολο των εγγράφων που της επιτρέπουν τη νόμιμη εκτέλεση, μεταξύ των οποίων, φυσικά, και τα οικεία έγγραφα που αποδεικνύουν τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης διαχείρισης της επίμαχης απαίτησης από την εταιρεία ειδικού σκοπού (fund) προς την επισπεύδουσα εταιρεία διαχείρισης (servicer). Η ορθή, δε, αναφορά των φερόμενων ως κοινοποιηθεισών εγγράφων στην επιταγή προς εκτέλεση δεν αναιρεί την έλλειψη συγκοινοποίησης όταν τα τελικώς κοινοποιηθέντα είναι διάφορα αυτών. Το επίμαχο χωρίο της απόφασης έχει επί λέξει «Ωστόσο, από τα σύμφωνα με τη διάταξη του αρ. 925 παρ. 1 ΚΠολΔ, συγκοινοποιηθέντα στη δεύτερη ανακόπτουσα σχετικά με τη νομιμοποίησή της επισπεύδουσας έγγραφα και συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων,  το με αρ. {…..} έγγραφο του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών, δεν προκύπτει η νομιμοποίηση της καθής η ανακοπή, αφού δεν κοινοποιήθηκε το υπ’ αριθμ. {….}/2021 έγγραφο του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών, καίτοι αυτό αναγράφεται στην επιταγή προς πληρωμή. Επομένως, εφόσον η καθ΄ης η ανακοπή δεν συγκοινοποίησε όλα τα έγγραφα για την ενεργητική της νομιμοποίηση κατά παράβαση του αρ. 925 παρ. 1  ΚΠολΔ, η προσβαλλόμενη επιταγή προς πληρωμή {…} καθώς και η από {…} έκθεση κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας τυγχάνουν άκυρες». Απορρίφθηκε, συνεπώς, ο ισχυρισμός της αντιδίκου κατά τον οποίο η έκθεση επίδοσης της επιταγής στην οποία αναφέρεται το σύνολο των συγκοινοποιηθέντων εγγράφων παράγει πλήρη απόδειξη για την ορθή κοινοποίησή τους (ως δημόσιο έγγραφο) καθώς έγινε δεκτό ότι σε αυτές τις περιπτώσεις επιτρέπεται ανταπόδειξη από τον οφειλέτη (απόδειξη δηλαδή ότι του κοινοποιήθηκαν τελικώς άλλα έγγραφα από τα αναφερόμενα  - έστω και ορθώς - στην επιταγή προς πληρωμή).

(για περισσότερα βλ. εδώ κι εδώ

Διαβάστε περισσότερα
 
back to top