1. Λυκαβηττού 2, Κολωνάκι
2. Ακαδημίας 28, Κολωνάκι
210 36 41 214 - 210 36 46 874
   EN

main image

Ιούλιος 2022

Προσωρινή Διαταγή Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών περί Αναστολής Εκτέλεσης Επιταγής προς Αποβολή μετά τον Πλειστηριασμό


anastolh-meta-ton-pleisthriasmo

Δημοσιεύτηκε η από 4/7/2022 προσωρινή διαταγή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με βάση την οποία ανεστάλη η εκτέλεση επιταγής που επιδόθηκε από τον υπερθεματιστή μετά από διενέργεια σχετικού πλειστηριασμού και σύνταξη κατακυρωτικής έκθεσης. Ένας από τους βασικούς λόγους που προβλήθηκε για να θεμελιωθεί η ακυρότητα του διενεργηθέντος πλειστηριασμού ήταν ο κάτωθι: Σύμφωνα με το άρθρο 966 παρ. 2Β του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, σε περίπτωση που και ο 3ος πλειστηριασμός αποβεί άγονος, ο υπάλληλος του πλειστηριασμού τον επαναλαμβάνει μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, με τιμή πρώτης προσφοράς ίση προς το εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) της αρχικώς ορισθείσας. Σύμφωνα δε με τον οικείο νόμο, οι νέες διατάξεις περί αυτόματης μείωσης της τιμής εφαρμόζονται σε πλειστηριασμούς, αρχικούς ή επαναληπτικούς, η διενέργεια των οποίον έχει οριστεί ή θα οριστεί σε χρόνο μεταγενέστερο από 1/1/2022, ανεξάρτητα από τον χρόνο κατά τον οποίο έγινε ο προσδιορισμός του αρχικού πλειστηριασμού. Άρα οι πλειστηριασμοί που κηρύχθηκαν άγονοι τρεις φορές στο παρελθόν λόγω έλλειψης πλειοδοτών πάντοτε με την ίδια αρχική τιμή πρώτης προσφοράς ή με τιμή προσφοράς ανώτερη από το 80% της αρχικής (την τρίτη φορά ενδεχομένως μετά από σχετική απόφαση του δικαστηρίου), υποχρεωτικό πρέπει να θεωρηθεί ότι θα τύχει εφαρμογής η νέα § 2Α και άρα να προσδιοριστεί ο 4ος κατά σειρά πλειστηριασμός στο 80% της αρχικής τιμής πρώτης προσφοράς (και όχι στο 65% αυτής). Και αυτό, διότι το νέο άρθρο 966 προβλέπει τέσσερα αλληλοδιαδοχικά στάδια στην εξέλιξη των άγονων πλειστηριασμών, στα δύο τελευταία από τα οποία χωρεί η αυτόματη σταδιακή μείωση της αρχικής τιμής πρώτης προσφοράς. Προϋπόθεση για την επανάληψη του πλειστηριασμού σε κάθε στάδιο είναι να έχει αποβεί άγονος ο πλειστηριασμός του προηγούμενου σταδίου και δεν είναι δυνατό να παρακαμφθεί οποιοδήποτε απ’ αυτά, αφού ο σκοπός των διατάξεων έγκειται στην επίτευξη του μεγαλύτερου δυνατού πλειστηριάσματος. Μόνη περίπτωση απευθείας εφαρμογής της § 2Β, και άρα προσδιορισμός στο 65%, είναι αυτή κατά την οποία το δικαστήριο είχε διατάξει υπό την ισχύ της προηγούμενης μορφής του άρθρου επανάληψη του πλειστηριασμού για τρίτη ή και τέταρτη φορά (μετά τις δύο απόπειρες διεξαγωγής του με την αρχική τιμή), καθορίζοντας τιμή πρώτης προσφοράς ίση ή κατώτερη από το 80% της αρχικής, και ο πλειστηριασμός, που ορίσθηκε με εκείνη την τιμή, απέβη και εκείνος άγονος. Εν προκειμένω, μετά από δύο ήδη διενεργηθέντες άκαρπους πλειστηριασμούς, ο επισπεύδων είχε αιτηθεί δικαστικώς, με βάση το παλαιό δίκαιο, τη μείωση της τιμής πρώτης προσφοράς του πλειστηριαζόμενου ακινήτου, επί της οποία εκδόθηκε απόφαση η οποία πράγματι μείωσε την τιμή της πρώτης προσφοράς  στο ποσό των 185.000,00 ευρώ, ήτοι κατά 5.000,00 ευρώ παραπάνω από το 80% της πρώτης προσφοράς. Στο πλαίσιο αυτό έλαβε χώρα επόμενος αναγκαστικός πλειστηριασμός, ο οποίος ωστόσο απέβη και πάλι άγονος. Εν τέλει, μετά από τρεις ήδη διενεργηθέντες άκαρπους πλειστηριασμούς, έλαβε χώρα τον Μάρτιο του 2022, ο επόμενος και τελευταίος αναγκαστικός πλειστηριασμός του επίδικου ακινήτου, με τιμή πρώτης προσφοράς στο ποσό των 146.000 ευρώ, ίσο με το 65% της αρχικώς ορισθείσας τιμής πρώτης προσφοράς, οπότε και το επίδικο ακίνητο κατακυρώθηκε στον υπερθεματιστή. Ωστόσο, επί τη βάσει των ανωτέρω προκύπτει, ότι δεδομένου ότι ο προγενέστερος του τελευταίου διενεργηθέντος και προσβαλλόμενου με την παρούσα πλειστηριασμού, έλαβε χώρα, κατόπιν εκδόσεως δικαστικής απόφασης ασφαλιστικών μέτρων περί μείωσης της τιμής πρώτης προσφοράς, σε τιμή ίση με ποσοστό ανώτερο του 80%, υποχρεωτικά εφαρμόζεται η νέα παράγραφος 2Α του άρθρου 966 ΚΠολΔ, σύμφωνα με την οποία  διεξάγεται νέος πλειστηριασμός με τιμή πρώτης προσφοράς ίση προς το 80% της αρχικώς ορισθείσας τιμής και σε κάθε περίπτωση δεν τυγχάνει εφαρμογής η παράγραφος 2Β του εν λόγω άρθρου, που εφαρμόστηκε εσφαλμένα στην υπό κρίση περίπτωση, και ορίζει την τιμή στο 65% της αρχικώς ορισθείσας. 

Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων και δη η αίτηση έκδοσης προσωρινής διαταγής είναι το πρώτο βήμα προστασίας του ιδιοκτήτη του ακινήτου που έχει ήδη εκπλειστηριαστεί και επιθυμεί να αμφισβητήσει την εγκυρότητα του πλειστηριασμού. 

(για περισσότερα βλ. εδώ κι εδώ)

Διαβάστε περισσότερα
 
back to top