1. Λυκαβηττού 2, Κολωνάκι
2. Ακαδημίας 28, Κολωνάκι
210 36 41 214 - 210 36 46 874
   EN

main image

Ιούλιος 2022

Προσωρινή Διαταγή Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών περί Αναστολής Απόδοσης Ξενοδοχειακής Μονάδας


Προσωρινή Διαταγή Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών περί Αναστολής Απόδοσης Ξενοδοχειακής Μονάδας

Εξεδόθη, την 6η.7.2022, προσωρινή διαταγή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών υπέρ εντολέως μας – εταιρείας διαχείρισης ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων. Με την τελευταία έγινε δεκτό αίτημα προσωρινής διαταγής περί μείωσης και δοσοποίησης ποσού εγγυοδοσίας, που είχε διαταχθεί με απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, προς αναστολή της επισπευδόμενης σε βάρος της εντολέως μας άμεσης αναγκαστικής εκτέλεσης (απόδοση ξενοδοχείου) από χρηματοδοτικό ίδρυμα. Ειδικότερα, η φερόμενη οφειλέτρια – εντολέας μας αιτήθηκε την ανάκληση απόφασης ασφαλιστικών μέτρων διότι, μεταξύ άλλων, η τελευταία ήταν εσφαλμένη καθώς: α) διέταξε την άπαξ καταβολή εξαιρετικά μεγάλου ποσού εγγυοδοσίας ύψους 100.000 €, δίχως να λάβει υπόψη την έλλειψη ρευστότητας της επιχείρησης κατά την έναρξη της τουριστικής περιόδου, β) διέταξε την καταβολή του εν λόγω ποσού απευθείας στον αντίδικο ίδρυμα, παρακάμπτοντας την προβλεπόμενη από τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας διαδικασία περί σύστασης εγγυοδοσίας μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων που διασφαλίζει την άμεση επιστροφή του ποσού στο φερόμενο οφειλέτη μετά την ευδοκίμηση των ενδίκων βοηθημάτων του κατά της εκτέλεσης και γ) δεν όρισε προθεσμία καταβολής της εγγυοδοσίας, παρόλο που, εν προκειμένω, γίνεται λόγος για άμεση εκτέλεση (απόδοση του μισθίου της επιχείρησης δηλαδή) και δεν υπάρχει επόμενη πράξη εκτέλεσης (προγραμματισμένος πλειστηριασμός, λ.χ.) μέχρι την οποία η φερόμενη οφειλέτρια θα μπορούσε να συμμορφωθεί, καταλείποντας περιθώριο να τεθούν αυθαίρετες προθεσμίες από το δανειστή, ως συνέβη και εν προκειμένω. Πράγματι, ο δικαστής της προσωρινής αντιλήφθηκε τις παραπάνω πλημμέλειες και α) μείωσε το ποσό της εγγυοδοσίας σε 30.000 € (κατά 70% δηλαδή), β) δοσοποίησε αυτό ορίζοντας τρεις δόσεις καταβολής και γ) διέταξε να ακολουθηθεί η όλη διαδικασία μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι η ανάκληση της απόφασης των ασφαλιστικών μέτρων ζητήθηκε δίχως νέα πραγματικά δεδομένα μετά την έκδοσή της, αλλά λόγω και μόνο των πλημμελειών αυτής (νομικών και πραγματικών), δικονομική δυνατότητα η οποία, υφίσταται, κατ’ άρθρο 697 ΚΠολΔ, όταν η ανάκληση ασκείται στο δικαστήριο που εκκρεμεί η κύρια διαφορά, όπως εν προκειμένω.

Διαβάστε περισσότερα
 
back to top