1. Λυκαβηττού 2, Κολωνάκι
2. Ακαδημίας 28, Κολωνάκι
210 36 41 214 - 210 36 46 874
   EN

main image

Μάιος 2022

Απόφαση Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών περί Kήρυξης Απαράδεκτης Συζήτησης Αγωγής Καταδολίευσης


aparadekth-syzhthsh-agwghs-katadolieyshs

Εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 1009/2022 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία κήρυξε το απαράδεκτο της συζήτησης αγωγής διάρρηξης καταδολιευτικής δικαιοπραξίας λόγω μη τήρησης της προδικασίας υποχρεωτικής διαμεσολάβησης. Συγκεκριμένα επρόκειτο για μια αγωγή καταδολίευσης εκ μέρους Servicer (εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων) για τη διάρρηξη σύμβασης μεταβίβασης ακινήτου που έλαβε χώρα από τον φερόμενο ως οφειλέτη ενώ υπήρχε φερόμενο υπόλοιπο τραπεζικής οφειλής ύψους περίπου 700.000 ευρώ. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, ωστόσο, κρίθηκε ότι ο ενάγων Servicer δεν τήρησε την προβλεπόμενη εκ του άρθρου 3 § 2 του Ν. 4640/2019 διαδικασία ως όφειλε, δεδομένου ότι το προσκομισθέν έντυπο ενημέρωσης για τη διαδικασία διαμεσολάβησης έφερε ημερομηνία μεταγενέστερη της ημερομηνίας κατάθεσης της αγωγής. Κατά την κρίση του εν λόγω δικαστηρίου, το οικείο ενημερωτικό έγγραφο, που θα πρέπει να υπογράφεται τόσο από τον πληρεξούσιο δικηγόρο όσο και από τον εντολέα του, μπορεί μεν να προσκομιστεί το αργότερο μέχρι τη συζήτηση της αγωγής, θα πρέπει όμως να αποδεικνύει ότι η ενημέρωση περί της δυνατότητας διαμεσολαβητικής διευθέτησης έλαβε χώρα πριν την άσκηση του ενδίκου βοηθήματος. Τούτο διότι, σκοπός της προγενέστερης ενημέρωσης του εν δυνάμει ενάγοντος, αλλά και της διαμεσολάβησης εν γένει, είναι η διασφάλιση της προσφυγής των μερών στη δικαιοσύνη μόνον στις περιπτώσεις εκείνες που τα μέρη έχουν επίγνωση ότι η διαφορά δεν μπορεί να επιλυθεί μέσω ενός τρίτου προσώπου, το οποίο θα συμβάλλει στην επικοινωνία τους και στην εξεύρεση κοινού τόπου για την αποκατάσταση των σχέσεών τους. Στο ίδιο πλαίσιο, δε, το δικαστήριο επεσήμανε ότι η εν λόγω πλημμέλεια του ενημερωτικού εντύπου δεν αποτελεί τυπική παράλειψη που θα μπορούσε να συμπληρωθεί μετά τη συζήτηση, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του δικαστηρίου προς τον πληρεξούσιο δικηγόρο της ενάγουσας (ΚΠολΔ 227), αφού μια τέτοια δυνατότητα θα ματαίωνε τον ως άνω σκοπό της διαμεσολάβησης. 

Κατά τις κρίσιμες σκέψεις της απόφασης: «… η ένδικη αγωγή … απαραδέκτως εισάγεται προς συζήτηση, καθώς εν προκειμένω δεν έχει τηρηθεί η προδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 3 παρ. 2 του νόμου 4640/2019 … Πιο συγκεκριμένα, δεν τηρήθηκε η προβλεπόμενη στις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 και 2 του Ν. 4610/2019 διαδικασία, η οποία είναι αναγκαία για το παραδεκτό της συζήτησης της υπό κρίση αγωγής, καθώς πρόκειται για αστική υφιστάμενη διαφορά, τα διάδικα μέρη έχουν την εξουσία να διαθέσουν το αντικείμενο αυτής, κατά τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου, και η αγωγή κατατέθηκε στη γραμματεία του παρόντος δικαστηρίου την …/12/2019 … Ειδικότερα, η ενάγουσα προσκομίζει με τις προτάσεις της το ενημερωτικό έγγραφο περί δυνατότητας διαμεσολαβητικής διευθέτησης της διαφοράς, στο οποίο βεβαιώνει την …/3/2020 ότι έλαβε γνώση της ως άνω δυνατότητας, πλην όμως προκύπτει ότι η εν λόγω ενημέρωση έλαβε χώρα μετά την κατάθεση της υπό κρίση αγωγής στη γραμματεία του παρόντος δικαστηρίου, ήτοι μετά την …/12/2019 και συγκεκριμένα την …/3/2020. Σύμφωνα, όμως με τη διάταξη του άρθρου 3 παρ. 2 Ν. 4640/2019, ο πληρεξούσιος δικηγόρος οφείλει να ενημερώσει τον εντολέα του εγγράφως για τη δυνατότητα διαμεσολαβητικής διευθέτησης της διαφοράς πριν από την προσφυγή στο δικαστήριο, ήτοι πριν από την κατάθεση της αγωγής, το δε οικείο ενημερωτικό έγγραφο, το οποίο πρέπει να υπογράφεται όσο από τον πληρεξούσιο δικηγόρο όσο και από τον εντολέα του, δύναται μεν να προσκομιστεί το αργότερο μέχρι τη συζήτηση της υπόθεσης και επί ποινή απαραδέκτου της συζήτησης αυτής, θα πρέπει, όμως, να προκύπτει από αυτό ότι η έγγραφη ενημέρωση περί δυνατότητας διαμεσολαβητικής διευθέτησης της διαφοράς έλαβε χώρα πριν την κατάθεση της αγωγής και όχι σε μεταγενέστερο αυτής χρονικό σημείο. Η αποδοχή, άλλωστε, της τελευταίας αυτής δυνατότητας θα ήταν αντίθετη όχι μόνο στο γράμμα της εν λόγω διάταξης, αλλά και στον προφανή σκοπό της, που είναι η ενημέρωση για τη δυνατότητα διαμεσολαβητικής διευθέτησης της διαφοράς, πριν ο εν δυνάμει διάδικος καταθέσει την αγωγή του, ώστε να αποτραπεί η προσφυγή του στο δικαστήριο. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, πρέπει να κηρυχθεί απαράδεκτη η συζήτηση της αγωγής». 


Διαβάστε περισσότερα
 
back to top