1. Λυκαβηττού 2, Κολωνάκι
2. Ακαδημίας 28, Κολωνάκι
210 36 41 214 - 210 36 46 874
   EN

main image

Μάιος 2022

Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών περί Ακύρωσης Διαταγής Πληρωμής Ύψους 125.000 Ευρώ


akyrvsh-diataghs-plhrwmhs

Εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 3715/2022 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών βάσει της οποίας ακυρώθηκε διαταγή πληρωμής ύψους περίπου 125.000 ευρώ λόγω έλλειψης έγγραφης απόδειξης. Ειδικότερα το δικαστήριο δέχτηκε ότι το πιστωτικό ίδρυμα δεν απέδειξε με την τυπικότητα που άρμοζε στην οικεία διαδικασία, τις απαιτήσεις του και άρα η εκδοθείσα διαταγή πληρωμής θα έπρεπε να ακυρωθεί. Για να εκδοθεί διαταγή πληρωμής απαιτείται συνήθως η προσκομιδή αποσπάσματος του οικείου εμπορικού βιβλίου της τράπεζας το οποίο περιλαμβάνει αναλυτικά τις χρεωπιστώσεις του συγκεκριμένου δανειολήπτη. Στην επίμαχη περίπτωση η τράπεζα δεν προσκόμισε πλήρες απόσπασμα του εμπορικού της βιβλίου. 

Το χαρακτηριστικό χωρίο της απόφασης έχει ως εξής: "Συνεπώς, η τρίτη καθής έχουσα το βάρος απόδειξης, εφόσον ο σχετικός λόγος ανακοπής ανάγεται σε έλλειψη των δικονομικών προϋποθέσεων για την έκδοση της ανακοπτόμενης διαταγής πληρωμής, δεν απέδειξε ότι προσκομίστηκε για την έκδοση της ανακοπτόμενης απόσπασμα εκ της κίνησης του προαναφερόμενου λογαριασμού που να καλύπτει το χρονικό διάστημα από την κατάρτιση της ένδικης σύμβασης τοκοχρεωλυτικού δανείου  έως το κλείσιμο του λογαριασμού αυτού, ώστε το ποσό που επιτάσσεται να καταβάλει η ανακόπτουσα να είναι το σε βάρος της χρεωστικό υπόλοιπο. Ούτε άλλωστε η καθής επικαλείται ότι αποτέλεσε βάση για την έκδοση της ανακοπτόμενης και επιγενόμενη της αρχικής σύμβασης τοκοχρεωλυτικού δανείου δήλωση αναγνώρισης στη μνημονευόμενη στην ανακοπτόμενη από 11.1.2022 τροποποιητική πράξη".

Όπως έχουμε αναφέρει και αλλού "Πολύ συχνά, παρά το γεγονός ότι υπάρχει η ως άνω δικονομική συμφωνία και οι τράπεζες προσκομίζουν πράγματι απόσπασμα από τα εμπορικά τους βιβλία, το απόσπασμα αυτό δεν αποτυπώνει την κίνηση του λογαριασμού του δανείου από την εκταμίευσή του μέχρι την καταγγελία του. Ωστόσο, βάσει της νομολογίας των δικαστηρίων από το απόσπασμα πρέπει να προκύπτουν όλες οι χρεοπιστώσεις που έχουν λάβει χώρα στο πλαίσιο του δανείου, διαφορετικά η διαταγή πληρωμής είναι ακυρωτέα" (για περισσότερα βλ. εδώ)

Διαβάστε περισσότερα
 
back to top