1. Λυκαβηττού 2, Κολωνάκι
2. Ακαδημίας 28, Κολωνάκι
210 36 41 214 - 210 36 46 874
   EN

main image

Μάιος 2022

Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Ναυπλίου περί Ακύρωσης Αναγκαστικής Κατάσχεσης Ακινήτου


diatagh-plhrvmhs-kata-ekproswpou-np

Εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 306/2022 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ναυπλίου με βάση την οποία ακυρώθηκε κατασχετήρια έκθεσης στο πλαίσιο διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης. Ο λόγος ήταν ότι στηριζόταν σε πλημμελή τίτλο, διαταγή πληρωμής η οποία κρίθηκε άκυρη. Όπως έχουμε αναφέρει και αλλού (βλ. εδώ), η κατασχετήρια έκθεση μπορεί να ακυρωθεί εκτός από λόγους που αφορούν στη διαδικασία της εκτέλεσης και για λόγους που αφορούν στην ακυρότητα του τίτλου και εν προκειμένω της διαταγής πληρωμής βάσει της οποίας προχώρησε η εκτέλεση. Στην επίμαχη υπόθεση η διαταγή πληρωμής κρίθηκε άκυρη γιατί στρεφόταν κατά φυσικού προσώπου, εκπροσώπου εταιρείας χωρίς να μπορεί να θεμελιωθεί ο νόμιμος λόγος ευθύνης του. Σημαντικό είναι να τονίσουμε τούτο: στα νομικά πρόσωπα ο νόμιμος εκπρόσωπος ευθύνεται, εκτός κι αν ορίζεται διαφορετικά στο νόμο, μόνο για αδικοπραξία που τέλεσε ο ίδιος στο πλαίσιο των καθηκόντων του (ΑΚ 71) και όχι απλώς για την παραβίαση μιας συμβατικής ενοχής εκ μέρους της εταιρείας. Ακόμα δηλ. και να οφείλει μια εταιρεία (ένα νομικό πρόσωπο) σε έναν λ.χ. προμηθευτή της, ο εκπρόσωπός της ουδεμία ευθύνη έχει προσωπικά (αρχή του χωρισμού ή της αυτοτέλειας του νομικού προσώπου). Τούτο καθίσταται ακόμα πιο εμφανές στη διαδικασία της έκδοσης διαταγής πληρωμής, όπου δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ούτε μάρτυρες αλλά ούτε η έμμεση απόδειξη (δια τεκμηρίων απόδειξη) για να αποδειχθεί τυχόν αδικοπρακτική ευθύνη του νόμιμου εκπροσώπου. Το κρίσιμο χωρίο της εν λόγω απόφασης είναι το εξής: "Εξάλλου, η επικαλούμενη από τους τελευταίους ιδιότητά του ως διαχειριστή και εκπροσώπου της αντισυμβαλλομένης τους εταιρίας, ιδιότητα για την οποία σε κάθε περίπτωση δεν προσκομίσθηκαν κατά την έκδοση της διαταγής πληρωμής σχετικά αποδεικτικά έγγραφα (ενδεικτικά καταστατικό της εταιρίας ώστε να προκύπτει περαιτέρω και ο τύπος αυτής), δεν καθιδρύει ευθύνη του κατά το άρθρο 71 ΑΚ για την οποία προϋποτίθεται αδικοπραξία, περίπτωση που δεν συντρέχει  εν προκειμένω ...".

Διαβάστε περισσότερα
 
back to top