1. Λυκαβηττού 2, Κολωνάκι
2. Ακαδημίας 28, Κολωνάκι
210 36 41 214 - 210 36 46 874
   EN

main image

Απρίλιος 2021

Απόφαση Εφετείου Αθηνών περί Αποζημίωσης Εκμισθωτή


apozhmiwsh-ekmisthwth

Εκδόθηκε η υπ΄αριθμ. 1394/2021 απόφαση του Εφετείου Αθηνών η οποία και επικύρωσε την πρωτόδικη απόφαση βάσει της οποίας επιδικαζόταν ποσό ύψους 500.000 ευρώ ως αποζημίωση για μη εκτέλεση παρεπόμενης υποχρέωσης σε σύμβαση μισθώσεως. Συγκεκριμένα η εντολέας μας εταιρεία σύναψε σύμβαση μίσθωσης ακινήτου με μισθώτρια εταιρεία διαχείρισης καταστημάτων τροφίμων, ενώ η τελευταία ανέλαβε παράλληλα και την υποχρέωση να προβεί σε εργασίες αποπεράτωσης του μισθίου. Για λόγους επιχειρηματικής πολιτικής της μισθώτριας το συγκεκριμένα κατάστημα ουδέποτε έτυχε εκμετάλλευσης ενώ παράλληλα ουδέποτε ξεκίνησαν οι εργασίες αποπεράτωσής του. Κατά τούτο η εκμισθώτρια εταιρεία προέβη σε καταγγελία της σύμβασης μισθώσεως λόγω της παραβίασης της συγκεκριμένης υποχρέωσης εκ μέρους της μισθώτριας και ήγειρε αγωγή αποζημίωσης. Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο δέχτηκε όσα είχε δεχτεί και το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, ότι δηλ. η μισθώτρια εταιρεία είχε υποχρέωση μαζί με την πληρωμή του μισθώματος να προχωρήσει και σε αποπεράτωση του μισθίου με βάση συγκεκριμένες προδιαγραφές. Κατά τούτο και επιδίκασε αποζημίωση ύψους 500.000 ευρώ, αφού είχαν ήδη προσκομιστεί κατά τη συζήτηση της υπόθεσης τεχνικές εκθέσεις και προσφορές από κατασκευαστικές εταιρείες ώστε να προσδιορισθεί το ακριβές κόστος της αποπεράτωσης. Χαρακτηριστικά αναφέρει η απόφαση: «Από τα παραπάνω αποδεικνύεται ότι σύμφωνα με τους όρους του προαναφερθέντος συμφωνητικού μίσθωσης η εναγομένη ανέλαβε την πρόσθετη συμβατική υποχρέωση, παρεπόμενη της κύριας μισθωτικής σύμβασης, να εκτελέσει τις υπολειπόμενες εργασίες για την αποπεράτωση του μισθίου επαγγελματικού χώρου με αποκλειστικά δικές της δαπάνες, τις οποίες δεν είχε δικαίωμα να αναζητήσει από την ενάγουσα για οποιαδήποτε αιτία και με οποιαδήποτε νομική βάση. […] Απ’ όλα τα ανωτέρω πραγματικά περιστατικά αποδείχθηκε, επομένως, ότι μέχρι τη λήξη της μίσθωσης, η οποία έλαβε χώρα με την καταγγελία της από την ενάγουσα, η εναγομένη, παρότι σύμφωνα τους όρους Εα, Εβ και Εγ της από 3-12-2010 επίδικης σύμβασης μίσθωσης είχε υποχρεώσει να προβεί στις εργασίες αποπεράτωση του μισθίου ακινήτου, εντούτοις παρέλειψε να το πράξει. Εξαιτίας της παράλειψης εκπλήρωσης της ανωτέρω συμβατικής υποχρέωσης της εναγομένης, η ενάγουσα υπέστη περιουσιακή ζημία η οποία συνίσταται στη δαπάνη στην οποία θα πρέπει να υποβληθεί για την εκτέλεση των εργασιών αποπεράτωσης του καταστήματος της και διαμόρφωσής του σε μικτό κατάστημα τροφίμων οι οποίες δεν διενεργήθηκαν από την εναγομένη και οποίες σύμφωνα με την επίδικη σύμβαση μίσθωσης αφορούσαν…».

Διαβάστε περισσότερα
 
back to top