1. Λυκαβηττού 2, Κολωνάκι
2. Ακαδημίας 28, Κολωνάκι
210 36 41 214 - 210 36 46 874
   EN

main image

Ιούνιος 2024

Απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών περί Κήρυξης Απαράδεκτης της Ποινικής Δίωξης για το Έγκλημα της Υπεξαίρεσης


υπεξαίρεση

Δημοσιεύτηκε πρόσφατα απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών με την οποία κηρύχθηκε απαράδεκτη η ποινική δίωξη σε βάρος εντολέα μας για το αδίκημα της υπεξαίρεσης ιδιαίτερα μεγάλης αξίας (αρ. 375 παρ. 1 ΠΚ). Ειδικότερα το δικαστήριο έκρινε ότι η προθεσμία άσκησης της κρινόμενης σε βάρος του εντολέα μας εγκλήσεως έληξε την 4η.10.2019, ενώ η ένδικη έγκληση κατατέθηκε την 24η.10.2019. Τούτο διότι, η τρίμηνη προθεσμία, εφόσον η γνώση του φερόμενου παθόντος για το αδίκημα και τον δράστη τοποθετείται μετά την έναρξη ισχύος του νέου ΠΚ (1.7.2019) εκκινεί από τη γνώση αυτή (που συνιστά και το χρόνο τέλεσης του αδικήματος), δίχως να τίθεται ζήτημα εφαρμογής του αρ. 464 ΠΚ («Έκκρεμείς ποινικές διαδικασίες, που έχουν ανοίξει χωρίς την υποβολή εγκλήσεως με αντίκειμενο πράξεις για την δίωξη των οποίων απαιτείται έγκληση στον Κώδικα ενώ διώκονταν αυτεπαγγέλτως υπό το προϊσχύσαν δίκαιο, συνεχίζονται, εφόσον ο δικαιούμενος να υποβάλει έγκληση δηλώσει εντός τεσσάρων μηνών από την έναρξη της ισχύος του παρόντος ότι επιθυμεί την πρόοδο τους»). Κατά τούτο η προθεσμία των τεσσάρων μηνών για  τη δήλωση συνέχισης της ποινικής δίωξης εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις εκκρεμών ποινικών δικών, όταν δηλαδή έχει υποβληθεί έγκληση πριν την έναρξη του νέου ΠΚ (βλ. και ΠλημΤριπ 147/2021, ΤΠΝ ΝΟΜΟΣ).Εν προκειμένω, η ένδικη έγκληση κατατίθεται μετά την έναρξη ισχύος του ΠΚ με το χρόνο τέλεσης του αδικήματος να τοποθετείται μετά την 1η.7.2019, επίσης. Οι επ’ ακροατηρίω, δε, ισχυρισμοί της υποστηρίζουσας την κατηγορία ότι, σε κάθε περίπτωση, συνέτρεχαν λόγοι ανωτέρας βίας που παρεμπόδισαν την εμπρόθεσμη υποβολή της εγκλήσεως, κρίθηκαν αβάσιμοι ελλείψει αναφοράς και απόδειξης των επικαλούμενων περιστατικών ανωτέρας βίας κατά το χρόνο κατάθεσης της έγκλησης.

Διαβάστε περισσότερα
 
back to top