1. Λυκαβηττού 2, Κολωνάκι
2. Ακαδημίας 28, Κολωνάκι
210 36 41 214 - 210 36 46 874
   EN

main image

Ιανουάριος 2024

Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών περί Ακύρωσης Κατάσχεσης λόγω Έλλειψης Νόμιμης Επικύρωσης Λογαριασμών


Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών περί Ακύρωσης Κατάσχεσης λόγω Έλλειψης Νόμιμης Επικύρωσης Λογαριασμών

Δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ. 2555/2023 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία ακυρώθηκε η επιταγή προς πληρωμή και η ερειδόμενη σε αυτήν έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης. Με την απόφαση, έγινε δεκτός λόγος ανακοπής που αφορούσε στη διαδικαστική πλημμέλεια της έλλειψης έγγραφης απόδειξης της απαίτησης, ο οποίος προβλήθηκε στο πλαίσιο της κατά στάδια προσβολής των πράξεων της αναγκαστικής εκτέλεσης. Συγκεκριμένα, ο λόγος αφορούσε στην έλλειψη νόμιμης επικύρωσης της γνησιότητας της εκτύπωσης των αποσπασμάτων των εμπορικών βιβλίων από αρμόδιο υπάλληλο της Τράπεζας. 

Ειδικότερα, για να αποτελεί η φωτοτυπία αποσπάσματος των βιβλίων της τράπεζας κυρωμένο αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου θα πρέπει να υπάρχει α) στο φωτοτυπούμενο έγγραφο (απόσπασμα) που έχει εξαχθεί με εκτύπωση από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, βεβαίωση του υπαλλήλου της τράπεζας που έκανε την εκτύπωση για τη γνησιότητα της εκτυπώσεως και η βεβαίωση αυτή να έχει αποτυπωθεί στη φωτοτυπία και β) η φωτοτυπία να φέρει  βεβαίωση, προερχόμενη από αρμόδια αρχή ή δικηγόρο, ότι αυτή (φωτοτυπία) είναι ακριβής. Εν προκειμένω, όμως, οι καρτέλες των κινήσεων που προσκομίστηκαν προς έκδοση της ανακοπτόμενης διαταγής πληρωμής, ως ακριβή αντίγραφα εκ του πρωτοτύπου, σύμφωνα με τη σχετική βεβαίωση από τον δικηγόρο της αντιδίκου, δεν έφεραν σφραγίδα και υπογραφή υπαλλήλου της εταιρείας διαχείρισης (Servicer) που να βεβαιώνει τη γνησιότητα της εκτύπωσης. 

Η απόφαση έκρινε, έτσι, ότι: «Πλην, όμως, σύμφωνα και με όσα αναλύονται ανωτέρω, στην περίπτωση, όπως στην ένδικη, των μηχανογραφικώς τηρούμενων εμπορικών βιβλίων, η εκτύπωση του αποσπάσματος των βιβλίων αυτών, που αποτελεί το πρωτότυπο έγγραφο, για να έχει ισχύ ιδιωτικού εγγράφου, πρέπει να φέρει σχετική βεβαίωση της γνησιότητας της εκτύπωσης από τον υπάλληλο, που ενήργησε την εκτύπωση αυτή, προϋπόθεση, ωστόσο, που ουδόλως τηρήθηκε, εν προκειμένω, στο σύνολο της, κατά την έκδοση της ως άνω υπ’ αριθμ. 8986/2022 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Δικαστηρίου τούτου. Εξάλλου, επισημαίνεται ότι οι ισχυρισμοί της καθ’ ης η ανακοπή – καθ’ ης οι πρόσθετοι λόγοι ανακοπής ότι τα σχετικά  αποσπάσματα λογαριασμών, που προσκομίσθηκαν από την ίδια, στο πλαίσιο έκδοσης της ως άνω διαταγής πληρωμής, αποτελούσαν ένα πολύφυλλο έγγραφο, του οποίου η ενότητα και η συνέχεια ήταν εξασφαλισμένες […] τυγχάνουν απορριπτέοι ως κατ’ ουσίαν αβάσιμοι, καθ’ όσον έκαστο προσκομιζόμενο από την καθ’ ης απόσπασμα λογαριασμού συνιστούσε αυτοτελές πρωτότυπο έγγραφο, που έπρεπε να φέρει, ούτως σχετική βεβαίωση, περί της γνησιότητας της εκτύπωσης του από τον αρμόδιο υπάλληλο της καθ’ ης που ενήργησε εκάστη εκτύπωση". 


Διαβάστε περισσότερα
 
back to top