1. Λυκαβηττού 2, Κολωνάκι
2. Ακαδημίας 28, Κολωνάκι
210 36 41 214 - 210 36 46 874
   EN

main image

Δεκέμβριος 2023

Απόφαση Ειρηνοδικείου Αγρινίου περί Aνατροπής Aναγκαστικής Kατάσχεσης Aκινήτου (1019 ΚΠολΔ)


ανατροπή κατάσχεσης

Δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ. 258/2023 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αγρινίου, με την οποία ανατράπηκε η κατάσχεση που είχε επιβληθεί, δυνάμει της οποίας επισπευδόταν πλειστηριασμός σε ακίνητο του οφειλέτη. 

Στην εξεταζόμενη υπόθεση η εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων επέβαλε αναγκαστική κατάσχεση σε ακίνητο του οφειλέτη για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της αλλοδαπής εταιρείας ειδικού σκοπού και προγραμματίστηκε πλειστηριασμός του ακινήτου. Ωστόσο, κατά την ορισθείσα ημερομηνία του πλειστηριασμού, ο τελευταίος, αν και πραγματοποιήθηκε, κηρύχθηκε άγονος λόγω έλλειψης πλειοδοτών. Η εταιρεία διαχείρισης μετά την ματαίωση του πλειστηριασμού και επί μακρό χρόνο αδράνησε χωρίς να ασκήσει κάποια επόμενη πράξη εκτέλεσης και επανήλθε μετά την πάροδο 15 μηνών δηλώνοντας την συνέχιση του πλειστηριασμού ενώπιον της Συμβολαιογράφου που είχε οριστεί ως υπάλληλος του πλειστηριασμού. Κατόπιν της δήλωσης συνέχισης που υπέβαλλε, ορίστηκε νέα ημερομηνία πλειστηριασμού, δυνάμει της ίδιας κατασχετήριας έκθεσης, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της δήλωσης συνέχισης (σύμφωνα με το άρθρο 966 παρ. 2 ΚΠολΔ, ο πλειστηριασμός που ματαιώθηκε λόγω έλλειψης πλειοδοτών επαναλαμβάνεται με την ίδια τιμή πρώτης προσφοράς και σε ημερομηνία που ορίζεται από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού, μέσα σε σαράντα (40) ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης της δήλωσης συνέχισης από την επισπεύδουσα εταιρεία). 

Με αίτησή μας που ασκήσαμε ενώπιον του Ειρηνοδικείου του τόπου της εκτελέσεως (τόπος όπου ευρίσκεται το κατασχεμένο ακίνητο) αιτηθήκαμε την ανατροπή της επιβληθείσας κατασχέσεως, δεδομένου ότι είχε παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερου του έτους από την ημερομηνία επιβολής της κατάσχεσης χωρίς να έχει διενεργηθεί πλειστηριασμός, δυνάμει του άρθρου 1019 ΚΠολΔ. Σύμφωνα με το ως άνω άρθρο, η κατάσχεση εφόσον δεν ακολούθησε πλειστηριασμός μέσα σε ένα έτος αφότου επιβλήθηκε ή αναπλειστηριασμός μέσα σε έξι μήνες από τον πλειστηριασμό, ανατρέπεται αν το ζητήσει οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον με απόφαση του Ειρηνοδικείου στη περιφέρεια του οποίου επιβλήθηκε η κατάσχεση, το οποίο δικάζει κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

Το δικάζον Δικαστήριο έκρινε ότι κατά τον κρίσιμο χρόνο της συζήτησης της ένδικης αιτήσεως έχει παρέλθει από την επιβολή της κατάσχεσης χρονικό διάστημα μεγαλύτερου του έτους (365 ημερών) χωρίς να έχει διενεργηθεί πλειστηριασμός, κρίνοντας πως η αδράνεια της εταιρείας διαχείρισης μετά την ματαίωση του πρώτου ορισθέντος πλειστηριασμού δεν ήταν δικαιολογημένη, ούτε βρισκόταν σε κάποια πραγματική ή νομική αδυναμία ως προς τη συνέχιση του πλειστηριασμού. Για τον λόγο αυτό, ανέτρεψε την επιβληθείσα κατάσχεση παραγγέλλοντας στην Συμβολαιογράφο που έχει οριστεί ως υπάλληλος του πλειστηριασμού να απέχει από τη συνέχιση της εκτελεστικής διαδικασίας και να αναστείλει την διεξαγωγή του πλειστηριασμού που είχε προγραμματιστεί να διεξαχθεί σε λίγες ημέρες. 

Πρέπει, τέλος, να σημειωθεί ότι η ανατροπή της κατάσχεσης ενεργεί έναντι πάντων από την δημοσίευση της απόφασης που την διατάζει και έχει ως συνέπεια την κατάργηση της εκτελεστικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα
 
back to top