1. Λυκαβηττού 2, Κολωνάκι
2. Ακαδημίας 28, Κολωνάκι
210 36 41 214 - 210 36 46 874
   EN

main image

Οκτώβριος 2023

Απόφαση Άρειου Πάγου περί Υποχρέωσης Αποζημίωσης του Εκμισθωτή ύψους 500.000 ευρώ για Μη Αποπεράτωση Μισθίου


Απόφαση Άρειου Πάγου περί Υποχρέωσης Αποζημίωσης του Εκμισθωτή ύψους 500.000 ευρώ για Μη Αποπεράτωση Μισθίου

Εκδόθηκε η υπ΄αριθμ. 1095/2023 απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία και επικύρωσε την εφετειακή απόφαση βάσει της οποίας επιδικαζόταν ποσό ύψους 500.000 ευρώ ως αποζημίωση για μη εκτέλεση παρεπόμενης υποχρέωσης σε σύμβαση μισθώσεως. Συγκεκριμένα η εντολέας μας εκμισθώτρια εταιρεία σύναψε σύμβαση μίσθωσης ακινήτου με μισθώτρια εταιρεία διαχείρισης καταστημάτων τροφίμων, ενώ η τελευταία ανέλαβε παράλληλα και την υποχρέωση να προβεί σε εργασίες αποπεράτωσης του μισθίου. Για λόγους επιχειρηματικής πολιτικής της μισθώτριας το συγκεκριμένα κατάστημα ουδέποτε έτυχε εκμετάλλευσης ενώ παράλληλα ουδέποτε ξεκίνησαν οι εργασίες αποπεράτωσής του. Κατά τούτο η εκμισθώτρια εταιρεία προέβη σε καταγγελία της σύμβασης μισθώσεως λόγω της παραβίασης της συγκεκριμένης υποχρέωσης εκ μέρους της μισθώτριας και ήγειρε αγωγή αποζημίωσης. Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο δέχτηκε όσα είχε δεχτεί και το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, ότι δηλ. η μισθώτρια εταιρεία είχε υποχρέωση μαζί με την πληρωμή του μισθώματος να προχωρήσει και σε αποπεράτωση του μισθίου με βάση συγκεκριμένες προδιαγραφές. Κατά τούτο και επιδίκασε αποζημίωση ύψους 500.000 ευρώ, αφού είχαν ήδη προσκομιστεί κατά τη συζήτηση της υπόθεσης τεχνικές εκθέσεις και προσφορές από κατασκευαστικές εταιρείες ώστε να προσδιορισθεί το ακριβές κόστος της αποπεράτωσης. 

Με την απόφασή του αυτή ο Άρειος Πάγος αναλύει ενδιαφέροντα ζητήματα σε σχέση με τις μικτές συμβάσεις και τη δυνατότητα των μερών να διαμορφώσουν ελεύθερα το αντάλλαγμα της μίσθωσης και τις τυχόν πρόσθετες υποχρεώσεις σε βάρος του μισθωτή. Ειδικότερα, κρίθηκε ότι: "Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 574 και 575 ΑΚ, οι οποίες έχουν εφαρμογή, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Π.Δ. 34/1995, που διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 13 παρ.1-2 του Ν. 4242/2014, και επί των εμπορικών μισθώσεων, προκύπτει ότι με τη σύμβαση μίσθωσης ο εκμισθωτής υποχρεούται να παραχωρήσει στο μισθωτή το μίσθιο κατάλληλο για τη συμφωνημένη χρήση και να διατηρεί τούτο κατάλληλο για τη χρήση αυτή καθ' όλη τη διάρκεια της μίσθωσης. Λόγω του ενδοτικού χαρακτήρα της διάταξης του άρθρου 574 ΑΚ και της αυτονομίας της ιδιωτικής βούλησης, που καθιερώνεται με το άρθρο 361 του ίδιου Κώδικα, είναι επιτρεπτό να συμφωνηθούν και παρεπόμενες πρόσθετες υποχρεώσεις σε βάρος του εκμισθωτή ή μισθωτή. Στην επώνυμη ρυθμισμένη σύμβαση της μίσθωσης είναι δυνατό να εμπλέκονται και άλλες, ρυθμισμένες ή μη, συμβάσεις με τις οποίες συμφωνούνται, σε βάρος του εκμισθωτή ή μισθωτή, πρόσθετες παρεπόμενες παροχές. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η μια σύμβαση περιέχει τα στοιχεία περισσότερων, ρυθμισμένων ή μη, συμβάσεων, προκειμένου να κριθεί ο χαρακτήρας της σύμβασης αυτής, ερευνώνται και λαμβάνονται υπόψη τα προέχοντα και κυρίαρχα στοιχεία της σύμβασης. Ειδικότερα, προκειμένου να κριθεί αν μια σύμβαση, στην οποία εμπλέκονται και άλλες, ρυθμισμένες ή μη, συμβάσεις, φέρει το χαρακτήρα μίσθωσης, ερευνάται αν η κύρια υποχρέωση του εκμισθωτή είναι η παραχώρηση της χρήσης του πράγματος έναντι ανταλλάγματος, υπό την πιο πάνω έννοια. Το δικαστήριο αυτεπαγγέλτως χαρακτηρίζει την καταρτισμένη σύμβαση με βάση το περιεχόμενό της που έγινε ανέλεγκτα δεκτό, υπάγοντας το περιεχόμενό της αυτό στην έννοια μιας ρυθμισμένης σύμβασης (Ολ. ΑΠ 18/ 2006, ΑΠ 845/2019)". 

Κύριο ζήτημα που τέθηκε ενώπιον του Αρείου Πάγου ήταν αυτό της χρήσης των ερμηνευτικών διατάξεων των άρθρων 173 και 200 του Αστικού Κώδικα. Το ανώτατο δικαστήριο απεφάνθη σχετικώς: "Ειδικότερα, το Εφετείο δεν παραβίασε ούτε ευθέως, ούτε εκ πλαγίου τις άνω ερμηνευτικές διατάξεις των άρθρων 173 και 200 ΑΚ, γιατί από τις προεκτιθέμενες παραδοχές του, στις οποίες στήριξε το αποδεικτικό του πόρισμα, συνάγεται ότι δεν διαπίστωσε ούτε με άμεσο, ούτε και με έμμεσο τρόπο, κενό, ασάφεια ή αμφιβολία όσον αφορά το επίμαχο από ... ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης ακινήτου και δη όσον αφορά το περιεχόμενό του, τους όρους του και τις δικαιοπρακτικές δηλώσεις των συμβληθέντων μερών, καθώς και όσον αφορά τη συμφωνηθείσα πρόσθετη υποχρέωση της αναιρεσείουσας για την εκτέλεση εργασιών αποπεράτωσης του μισθίου, ώστε να ανακύψει ανάγκη ερμηνείας αυτού, και, συνεπώς, δεν είχε υποχρέωση να προσφύγει στους ερμηνευτικούς κανόνες των δικαιοπραξιών των άρθρων 173 και 200 ΑΚ και δεν προσέφυγε στη χρήση των κανόνων αυτών, δεχόμενο με σαφήνεια, χωρίς να καταφύγει σε άλλα έγγραφα και στοιχεία, που βρίσκονται εκτός της εν λόγω σύμβασης, ότι σύμφωνα με τους όρους του άνω ιδιωτικού συμφωνητικού η αναιρεσείουσα - μισθώτρια ανέλαβε πρόσθετη συμβατική υποχρέωση, παρεπόμενη της κύριας μισθωτικής σύμβασης, να εκτελέσει τις υπολειπόμενες εργασίες αποπεράτωσης του μισθίου με δικές της δαπάνες. [...] Πιο συγκεκριμένα, το Εφετείο, όπως προκύπτει από την αναιρεσιβαλλόμενη απόφασή του, εκθέτει σ' αυτή, με σαφήνεια και πληρότητα, το περιεχόμενο της καταρτισμένης επίδικης σύμβασης με το από ... ιδιωτικό συμφωνητικό, όπως αυτό αποδείχθηκε, με βάση το οποίο έκρινε ότι η σύμβαση αυτή υπάγεται στην έννοια της επώνυμης σύμβασης της μίσθωσης ακινήτου, κατά τις διατάξεις των άρθρων 574 επ. ΑΚ και 1 παρ. 1 εδάφ. α' Π.Δ. 34/1995, τις οποίες και δεν παραβίασε ευθέως, ούτε εκ πλαγίου και όχι εκείνης της σύμβασης έργου, ούτε της μικτής σύμβασης (μίσθωσης πράγματος και σύμβασης έργου), χωρίς να αναιρείται ο γενόμενος δεκτός αυτός χαρακτήρας της σύμβασης (μίσθωσης), από την παραδοχή περί ανάληψης πρόσθετης συμβατικής υποχρέωσης από την πλευρά της αναιρεσείουσας - μισθώτριας να εκτελέσει με δαπάνες της τις υπολειπόμενες εργασίες αποπεράτωσης του μισθίου, καθόσον, σύμφωνα και με όσα εκτέθηκαν στη νομική σκέψη της παρούσας, λόγω του ενδοτικού χαρακτήρα της διάταξης του άρθρου 574 ΑΚ και της αυτονομίας της ιδιωτικής βούλησης, που καθιερώνεται με το άρθρο 361 του ίδιου Κώδικα, είναι επιτρεπτό να συμφωνηθούν και παρεπόμενες πρόσθετες υποχρεώσεις σε βάρος του εκμισθωτή ή μισθωτή και στην ένδικη περίπτωση συμφωνήθηκαν τέτοιες, κατά τις παραδοχές της προσβαλλόμενης απόφασης, σε βάρος της μισθώτριας - αναιρεσείουσας".
Διαβάστε περισσότερα
 
back to top