1. Λυκαβηττού 2, Κολωνάκι
2. Ακαδημίας 28, Κολωνάκι
210 36 41 214 - 210 36 46 874
   EN

main image

Σεπτέμβριος 2023

Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών περί Τοκογλυφικού Επιτοκίου Υπερημερίας σε Σύμβαση Leasing


Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών περί Τοκογλυφικού Επιτοκίου Υπερημερίας σε Σύμβαση Leasing

Εξεδόθη η υπ΄ αριθμ. 5147/2023 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών  που ανέστειλε τη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος εντολέα μας για τμήμα συνολικής φερόμενης αξίωσης περίπου 1.000.000€. Με την τελευταία πιθανολογήθηκε ότι, η επιταγή που κοινοποίησε εταιρεία χρηματοδοτικών μισθώσεων (leasing) υπό ειδική εκκαθάριση, είναι άκυρη ως στηριζόμενη σε άκυρη διαταγή πληρωμής, ελλείψει εκκαθαρισμένης χρηματικής αξίωσης κατόπιν ενσωμάτωσης στο επιδικασθέν ποσό παράνομων εξωτραπεζικών τόκων υπερημερίας. Η παράνομη, δε, εφαρμογή επιτοκίου υπερημερίας κατέστησε την απαίτηση ανεκκαθάριστη καθώς οι καταβολές που είχαν λάβει χώρα από το φερόμενο οφειλέτη είχαν καταλογιστεί και σε κάλυψη παράνομων κονδυλίων επηρεάζοντας, παράλληλα, και την αποδειξιμότητα της απαίτησης από τα έγγραφα της επισπεύδουσας. Ειδικότερα, κατά τον οικείο λόγο ανακοπής που πιθανολογήθηκε βάσιμος, οι εταιρείες χρηματοδοτικών μισθώσεων, ως εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα (κατ’ αρ. 4 παρ. 4 ν. 4261/2014), οφείλουν, για το ύψος του επιτοκίου και τον εν γένει εκτοκισμό καθώς και τις λοιπές επιβαρύνσεις των δανείων ή λοιπές πιστώσεις που χορηγούνται απ’ αυτά, να εφαρμόζουν τη νομοθεσία για τα πιστωτικά ιδρύματα. Έτσι, και οι εταιρείες leasing πρέπει να συμμορφώνονται με την ΠΔΤΕ (Πράξη Διοικητή Τράπεζας της Ελλάδος) 2393/15.7.1996 κατά την οποία «Το επιτόκιο υπερημερίας που εφαρμόζουν τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα επί οφειλών από δάνεια σε δραχμές ή σε συνάλλαγμα, που συνάπτονται ή ανανεώνονται από 1 Αυγούστου 1996 και εφεξής, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το προβλεπόμενο στην οικεία σύμβαση επιτόκιο ενήμερης οφειλής περισσότερο από 2,5 εκατοστιαίες μονάδες  (2,5%) ετησίως». Η εφαρμογή, συνεπώς, εξωτραπεζικού επιτοκίου, που στην ένδικη σύμβαση υπολογίζεται σε διπλάσιο ποσοστό από το συμβατικό επιτόκιο +2,50 %, καθιστά το τελευταίο παράνομο και  τοκογλυφικό. Η πρακτική, δε, αυτή των εταιρειών leasing δύναται να θεμελιώσει και ποινικές σε βάρος των εκπροσώπων τους ευθύνες για τοκογλυφία. 

(για περισσότερα βλ. εδώ)

Διαβάστε περισσότερα
 
back to top