1. Λυκαβηττού 2, Κολωνάκι
2. Ακαδημίας 28, Κολωνάκι
210 36 41 214 - 210 36 46 874
   EN

main image

Ιούνιος 2023

Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών περί Ακύρωσης Διαταγής Πληρωμής ποσού 730.000 ευρώ Λόγω Ακυρότητας Καταγγελίας


Ακύρωση διαταγής πληρωμής

Δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ. 339/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, η οποία δέχθηκε την ανακοπή και ακύρωσε διαταγή πληρωμής που είχε εκδοθεί για ποσό 730.000 περίπου ευρώ. 

Η απόφαση δέχθηκε ότι η καταγγελία της σύμβασης πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό ήταν άκυρη και, συνεπώς, η διαταγή πληρωμής είχε εκδοθεί για απαίτηση που δεν είχε καταστεί ακόμη ληξιπρόθεσμη, με αποτέλεσμα να την ακυρώσει. Η ακυρότητα δε της καταγγελία οφειλόταν στο γεγονός ότι δεν πραγματοποιήθηκε από πρόσωπο που εκπροσωπούσε την Τράπεζα, ήτοι από το Διοικητικό της Συμβούλιο, αλλά από δικηγόρο, η οποία, ενώ δεν προσκομίστηκε κατά την έκδοση της διαταγής πληρωμής σχετικό πληρεξούσιο έγγραφο της τράπεζας που να χορηγεί τη σχετική εξουσία. 

Κατά κανόνα οι καταγγελίες δανειακών συμβάσεων και συμβάσεων πίστωσης από πιστωτικά ιδρύματα και εταιρείες διαχείρισης υπογράφονται από πρόσωπα που δεν έχουν εξουσία εκπροσώπησης των εταιρειών αυτών, συνήθως υπαλλήλους ή δικηγόρους. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να υπάρχει και να αποδεικνύεται εγγράφως η χορηγηθείσα πληρεξουσιότητα, ενώ μεταγενέστερη έγκριση δεν αρκεί, καθώς δεν έχει αναδρομική ισχύ. 

Όπως δέχθηκε η απόφαση: «Την ανωτέρω από 14.12.2020 εξώδικη δήλωση – καταγγελία ωστόσο δεν προέκυψε ότι υπέγραψαν τα αρμόδια κατά νόμο εκπροσωπευτικά όργανα της καθ’ ης, αλλά την υπέγραψε η δικηγόρος […]. Σε κάθε δε περίπτωση από την επισκόπηση των εγγράφων δεν προκύπτει ότι η καθ’ ης προσκομίζει το πληρεξούσιο που να προκύπτει η πληρεξουσιότητα της πληρεξούσιας Δικηγόρου της […] να προβαίνει σε καταγγελία ή έγκριση της καταγγελία της επίμαχης σύμβασης δανείου. Επομένως, η ανωτέρω καταγγελία της σύμβασης δανείου ήταν άκυρη και δεν παρήχθησαν αποτελέσματα από αυτή». 

(για περισσότερα βλ. εδώ)
Διαβάστε περισσότερα
 
back to top