1. Λυκαβηττού 2, Κολωνάκι
2. Ακαδημίας 28, Κολωνάκι
210 36 41 214 - 210 36 46 874
   EN

main image

Σεπτέμβριος 2022

Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών περί Ακύρωσης Κατασχετήριας Έκθεσης για φερόμενη απαίτηση ύψους 800.000 ευρώ περίπου


ακύρωση κατάσχεσης

Εκδόθηκε η υπ΄αριθμ. 1200/2022 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών βάσει της οποίας ακυρώθηκε κατασχετήρια έκθεση ακινήτου για τον λόγο ότι η καταγγελία του επίμαχου δανείου έλαβε χώρα εκ μέρους της τράπεζας καταχρηστικώς. Όπως έχουμε αναφέρει, ένας εκ των λόγω που μπορεί να προβληθεί στην ανακοπή για την ακύρωση της κατασχετήριας έκθεσης είναι και η ύπαρξη ελαττωματικού τίτλου προς εκτέλεση. Εν προκειμένω ο τίτλος που χρησιμοποιήθηκε για να λάβει χώρα η κατάσχεση ήταν μια διαταγή πληρωμής που, όμως, κρίθηκε ότι είχε εκδοθεί ακύρως λόγω του ότι η καταγγελία του δανείου είχε λάβει χώρα καταχρηστικώς. Η απόφαση αυτή φυσικά έχει μεγάλη σημασία για τους εντολείς μας καθότι εφόσον τελεσιδίκως γίνει δεκτό ότι η καταγγελία ήταν καταχρηστική, ο δανειολήπτης επιστρέφει στην κατάσταση που βρισκόταν, δηλ. σε μια κατάσταση διαπραγμάτευσης όπου το πιστωτικό ίδρυμα είναι υποχρεωμένο να επιδείξει καλή πίστη και διάθεση συμβιβασμού. 

Το κρίσιμο χωρίο της απόφασης έχει ως εξής: "Η δανείστρια τράπεζα είχε πράγματι δικαίωμα, τόσο από τη σύμβαση όσο και από το νόμο, να καταγγείλει την επίδικη σύμβαση, πλην, όμως, η ανωτέρω καταγγελία (η από 16-6-2017) υπό τις συνθήκες που αυτή έλαβε χώρα, κρίνεται καταχρηστική και ως εκ τούτου άκυρη. Από κανένα στοιχείο δεν προκύπτει ότι η τράπεζα είχε εκφράσει την βούληση vg διακοπεί η επικοινωνία της με την ανακόπτουσα, παρόλη την οικονομική δυστοκία της τελευταίας και να προβεί σε καταγγελία της σύμβασης, η οποία λόγω όσων αναφέρθηκαν ανωτέρω κρίνεται ως καταχρηστική. Εκ της επικοινωνίας με τους υπαλλήλους της τράπεζας, είχε δημιουργηθεί η πεποίθηση στην ανακόπτουσα ότι πιο πιθανή ήταν η εξεύρεση λύσης παρά το κλείσιμο του λογαριασμού και η καταγγελία της σύμβασης. Οι συνέπειες δε της καταγγελίας ήταν επαχθείς για την ανακόπτουσα καθώς της ζητήθηκε η άμεση καταβολή του ως άνω αναφερθέντος χρεωστικού υπολοίπου, ακολούθως δε εκδόθηκε σε βάρος της Διαταγή Πληρωμής και επιβλήθηκε κατάσχεση σε ακίνητο της. Επομένως, εφόσον η εν λόγω καταγγελία είναι άκυρη ως καταχρηστική, ως εκ τούτου δεν επέφερε τα έννομα αποτελέσματα της, ήτοι την λύση της δανειακής σύμβασης και δεν κατέστη ληξιπρόθεσμο και απαιτητό το ποσό του δανείου. Κατόπιν αυτών, κατά παραδοχή του σχετικού πρόσθετου λόγου ανακοπής και καθιστάμενης περιττής πης εξέτασης των λοιπών λόγων αυτής, πρέπει: α) να γίνει δεκτή η υπό κρίση ανακοπή β) να γίνουν δεκτοί οι πρόσθετοι αυτής λόγοι γ) να ακυρωθούν η από 13-1-2022 επιβληθείσα κατάσχεση επί του αναφερομένου στην ανακοπή ακινήτου...".

(για περισσότερα βλ. εδώ)
Διαβάστε περισσότερα
 
back to top