1. Λυκαβηττού 2, Κολωνάκι
2. Ακαδημίας 28, Κολωνάκι
210 36 41 214 - 210 36 46 874
   EN

main image

Ιούλιος 2022

Προσωρινή Διαταγή Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών περί Αναστολής Εκτέλεσης Επιταγής προς Απόδοση Ακινήτου μετά τον Πλειστηριασμό


Προσωρινή Διαταγή Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών περί Αναστολής Εκτέλεσης Επιταγής προς Απόδοση Ακινήτου μετά τον Πλειστηριασμό

Δημοσιεύτηκε η από 27/7/2022 προσωρινή διαταγή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με βάση την οποία ανεστάλη η εκτέλεση επιταγής που επιδόθηκε από τον υπερθεματιστή μετά από διενέργεια σχετικού πλειστηριασμού και σύνταξη κατακυρωτικής έκθεσης. Ένας από τους βασικούς λόγους που προβλήθηκε για να θεμελιωθεί η ακυρότητα του διενεργηθέντος πλειστηριασμού ήταν ο κάτωθι: Στον επίδικο πλειστηριασμό συμμετείχαν από κοινού περισσότερα του ενός πρόσωπα (δύο στο σύνολο) κατά πρόδηλη παράβαση του άρθρου 959 παρ. 4 ΚΠολΔ (όπως ίσχυε πριν την πρόσφατη τροποποίησή του), σύμφωνα με το οποίο «Στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό λαμβάνουν μέρος υποψήφιοι πλειοδότες που έχουν προηγουμένως πιστοποιηθεί στα ηλεκτρονικά συστήματα πλειστηριασμών. Πλειοδοσία περισσότερων από κοινού δεν είναι δυνατή». Η παράβαση της ανωτέρω διάταξης συνεπάγεται την απόλυτη ακυρότητα της διαδικαστικής πράξης, ήτοι εν προκειμένω του πλειστηριασμού (κατ’ άρθρο 159 άρθρο 1 ΚΠολΔ). Όπως γίνεται δεκτό δε, ρητή δικονομική ακυρότητα υφίσταται και σε περιπτώσεις που ο νόμος χρησιμοποιεί άλλες παρεμφερείς ή ισοδύναμες προς την ακυρότητα διατυπώσεις και εκφράσεις, που είναι νομικώς ταυτόσημες, αντίστοιχες ή ισοδύναμες προς αυτή, όπως λ.χ. η διαδικαστική πράξη «είναι ανίσχυρη», «δεν είναι ισχυρή», «δεν μπορεί να γίνει», «δεν είναι δυνατή», «απαγορεύεται», «για να έχει κύρος η πράξη», «δεν ισχύει» ή «είναι ισχυρή μόνο». Σημειώνεται δε ότι στις εν λόγω περιπτώσεις η ακυρότητα επέρχεται χωρίς να απαιτείται επίκληση και απόδειξη δικονομικής βλάβης. Ο δε οικείος νόμος (νόμος 4472/2017) είχε ήδη απαγορεύσει τη δυνατότητα της από κοινού πλειοδοσίας περισσότερων πλειοδοτών στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς με σκοπό να αποτρέψει τις ενδεχόμενες καταχρηστικές συμπράξεις περισσότερων υποψήφιων πλειοδοτών, που δεν συναγωνίζονται μεταξύ τους, παραβλάπτοντας, έτσι, την ελεύθερη ηλεκτρονική πλειοδοσία. Επομένως είναι εμφανής ότι ο λόγος απαγόρευσης της από κοινού πλειοδοσίας στηρίζεται στο δημόσιο συμφέρον και δη στην προστασία της διαδικασίας του πλειστηριασμού από καταχρηστικές συμπράξεις και οιαδήποτε νόθευση. Για τον λόγο αυτό και έγινε η χρήση της φράσης «δεν είναι δυνατή» στο άρθρο 959 παρ. 4 ΚΠολΔ που παραπέμπει αυτόματα στην απόλυτη ακυρότητα του άρθρου 159 παρ. 1 ΚΠολΔ. Τούτο διότι  «Ακυρότης ανεξαρτήτως βλάβης απαγγέλλεται εις τα περιπτώσεις παραβάσεως δικονομικών κανόνων που έχουν ταχθή χάριν του δημοσίου συμφέροντος. Εις αυτήν την περίπτωση οι διάδικοι (και κυρίως ο αντίδικος του ενεργήσαντος) δεν έχουν την εξουσίαν διαθέσεως. Γιαυτό η ακυρότης απαγγέλλεται ανεξαρτήτως της συμπεριφοράς του διαδίκου, πολύ δε περισσότερον ανεξαρτήτως βλάβης του» (Μπέης, ΠολΔ, ά. 159, σελ. 826). 


Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων και δη η αίτηση έκδοσης προσωρινής διαταγής είναι το πρώτο βήμα προστασίας του ιδιοκτήτη του ακινήτου που έχει ήδη εκπλειστηριαστεί και επιθυμεί να αμφισβητήσει την εγκυρότητα του πλειστηριασμού. 

(για περισσότερα βλ. εδώ)

Διαβάστε περισσότερα
 
back to top