1. Λυκαβηττού 2, Κολωνάκι
2. Ακαδημίας 28, Κολωνάκι
210 36 41 214 - 210 36 46 874
   EN

main image

Ιούνιος 2022

Προσωρινή Διαταγή Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών περί Διορισμού Προσωρινής Διοίκησης AE


diorismos-proswrinhs-dioikhshs

Εξεδόθη πρόσφατα (6.6.2022) προσωρινή διαταγή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία διορίστηκε προσωρινή διοίκηση ανώνυμης εταιρείας διαχείρισης ακινήτων, κατόπιν παραδοχής παρέμβασης ενός εκ των μετόχων αυτής – εντολέα μας. Με  την τελευταία ο μέτοχος αιτούταν τη συμπερίληψη στο ΔΣ της εταιρείας και προτεινόμενου απ’ αυτόν προσώπου. Ειδικότερα, κατόπιν αιτήματος πιστωτικού ιδρύματος (το οποίο φέρεται να λειτουργούσε, εν προκειμένω, ως εκπρόσωπος φερόμενης απαίτησης ομολογιούχων δανειστών) διατάχθηκε με προσωρινή διαταγή (έως τη συζήτηση της κύριας αιτήσεως) ο διορισμός διοίκησης της ως άνω ανώνυμης εταιρείας, η οποία στερούταν διοικητικού συμβουλίου, κατόπιν λήξης της θητείας αυτού. Ο μέτοχος της εταιρείας, ως έχων έννομο συμφέρον να παρέμβει στη συζήτηση της κύριας αιτήσεως, κατέθεσε παρέμβαση, αφού πληροφορήθηκε από έλεγχο στο ΓΕΜΗ την ύπαρξη κύριας αιτήσεως διορισμού ΔΣ και χορηγηθείσας, ήδη, προσωρινής διαταγής που διόριζε προσωρινά μέλη, (υποδειχθέντα από το αιτούν πιστωτικό ίδρυμα), αιτούμενος στη διοίκηση της εταιρείας να συμπεριληφθεί και πρόσωπο προτεινόμενο από τον ίδιο. Κατά τη συζήτηση της κύριας αιτήσεως, δε, ο μέτοχος αιτήθηκε, επί της έδρας, την τροποποίηση της εκδοθείσας, εν αγνοία του, προσωρινής διαταγής προκειμένου το προτεινόμενο με την κύρια παρέμβαση πρόσωπο να διοριστεί, ήδη, ως μέλος της διοίκησης και πριν την έκδοση οριστικής απόφασης επ’ αυτής. Το δικαστήριο απεδέχθη το αίτημα του μετόχου, διορίζοντας μεταξύ των μελών της διοίκησης και το υποδεικνυόμενο από το μέτοχο πρόσωπο. Η αλήθεια είναι ότι, πολλές φορές, τα πιστωτικά ιδρύματα προβαίνουν σε τέτοιες ενέργειες (κατάθεση αίτησης δικαστικού διορισμού ΔΣ), προκειμένου να διεκδικήσουν τις απαιτήσεις τους κατά ανώνυμων εταιρειών που στερούνται διοίκησης και να προβούν νόμιμα σε κοινοποιήσεις δικογράφων και διαδικαστικών πράξεων. Επειδή, δε, η κλήτευση των μετοχών σε ένα τέτοιο δικαστήριο δεν είναι υποχρεωτική (μπορεί, δηλαδή, ο δικαστής να μη τη διατάξει), θα πρέπει οι τελευταίοι να προβαίνουν σε σχετικό έλεγχο στο ΓΕΜΗ για να έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν με την παρέμβαση τους είτε την απόρριψη της αιτήσεως, είτε, όπως εν προκειμένω, το διορισμό προτεινόμενων από αυτούς μελών. Μέσω του τελευταίου, δε, δικαιώματος, οι μέτοχοι δύνανται να προασπίσουν τα συμφέροντα του νομικού προσώπου από αυθαίρετες και μεροληπτικές ενέργειες των δανειστών. Τούτο διότι σε αντίθετη περίπτωση, ούτε να λαμβάνουν γνώση θα μπορούν των δικογράφων που θα επιδίδονται, αλλά ούτε τα κατάλληλα ένδικα βοηθήματα θα μπορούν να ασκούν. Φυσικά, εφόσον υπάρχει σύμπνοια μεταξύ των μετόχων, υφίσταται και η δυνατότητα σύγκλησης καθολικής Γ.Σ. για εκλογή τακτικού Δ.Σ. με αποτέλεσμα την αυτόματη λήξη ισχύος του προσωρινού Δ.Σ. 

(Για περισσότερα σε σχέση με τα ζητήματα που ανακύπτουν κατά τον διορισμό προσωρινής διοίκησης βλ. εδώ)

Διαβάστε περισσότερα
 
back to top