1. Λυκαβηττού 2, Κολωνάκι
2. Ακαδημίας 28, Κολωνάκι
210 36 41 214 - 210 36 46 874
   EN

main image

Ιανουάριος 2022

Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών περί Ακύρωσης Κατασχετήριας Έκθεσης


akyrwsh-katasxethrias-ekthesis

Εξεδόθη πρόσφατα η υπ’ αριθμ. 35/2022 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών υπέρ εντολέως μας με την οποία έγινε δεκτό ασκηθέν από την τελευταία ένδικο βοήθημα (ανακοπή κατά της εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 933 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας) κατά διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης ακίνητης περιουσίας, που επισπεύστηκε από εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις. Ειδικότερα κρίθηκε ότι, τόσο η επιταγή προς εκτέλεση, όσο και η στηριζόμενη επ’ αυτής μεταγενέστερη έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτου, είναι άκυρες διότι ερείδονται αμφότερες σε εκτελεστό τίτλο (εν προκειμένω διαταγή πληρωμής) ο οποίος αυτοδικαίως είχε, ήδη, χάσει την ισχύ του κατά την έναρξη της εκτελεστικής διαδικασίας. Κατά τα ειδικώς οριζόμενα στο άρθρο 630Α του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και, συνακόλουθα, κατά τις παραδοχές της απόφασης, η διαταγή πληρωμής πρέπει να επιδοθεί, τουλάχιστον μία φορά, εντός δίμηνης προθεσμίας από την δημοσίευσή της στην κατοικία του φερόμενου οφειλέτη, ειδάλλως αίρεται αυτοδικαίως η ισχύς της, με αποτέλεσμα να μη δύναται με βάση αυτήν να εκκινήσει διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης που θα οδηγήσει στον πλειστηριασμό της επίμαχης ακίνητης περιουσίας. Εν προκειμένω, η ένδικη διαταγή πληρωμής, η οποία αποτελούσε τον εκτελεστό τίτλο σε βάρος της φερόμενης οφειλέτριας – εντολέως μας, επιδόθηκε το πρώτον στην τελευταία μετά την πάροδο του προαναφερθέντος διμήνου και συγκεκριμένα οχτώ (8) έτη μετά την έκδοσή της. Ελλείψει, δε, απόδειξης από το αντίδικο ίδρυμα προγενέστερης και εμπρόθεσμης επιδόσεως έγινε δεκτός ο σχετικός λόγος ανακοπής μόλις τρείς ημέρες πριν τη διενέργεια πλειστηριασμού επί κατασχεθέντος ακινήτου της. Το κρίσιμο χωρίο της απόφασης έχει επί λέξει ως εξής «Από το σύνολο των αποδεικτικών εγγράφων που προσκομίζει η ανακόπτουσα δεν προκύπτει επίδοση της υπ’ αριθμ. …… διαταγής πληρωμής του δικαστή αυτού του δικαστηρίου στην καθ΄ης η διαταγή πληρωμής και, ήδη, ανακόπτουσας εντός της δίμηνης προθεσμίας από την έκδοση της …. Εφόσον, συνεπώς, η καθ΄ης που έχει το βάρος απόδειξης, δεν απέδειξε επίδοση της διαταγής πληρωμής στην ανακόπτουσα εντός διμήνου από την έκδοσή της, έπαυσε αυτοδικαίως να ισχύει ο εκτελεστός τίτλος στον οποίο στηρίζονται οι εκτελεστές πράξεις και θα πρέπει να ακυρωθούν». Ο ισχυρισμός μάλιστα του οφειλέτη ήταν ότι ουδέποτε είχε λάβει γνώση της πρώτης επιδόσεως, κι ακόμα κι αν αυτή υπήρξε δεν είχε συντελεσθεί νομίμως. 

Διαβάστε περισσότερα
 
back to top