1. Λυκαβηττού 2, Κολωνάκι
2. Ακαδημίας 28, Κολωνάκι
210 36 41 214 - 210 36 46 874
   EN

main image

Δεκέμβριος 2021

Απόφαση Τριμελούς Εφετείου Αθηνών περί Απόρριψης Αγωγής Πιστωτικού Ιδρύματος ύψους 29.751.632 ιαπωνικών γιεν


agvgh-daneiou-apo-trapeza

Εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ. 5175/2021 Απόφαση του Εφετείου Αθηνών, η οποία απέρριψε ως αόριστη αγωγή πιστωτικού ιδρύματος – αντιδίκου κατά εντολέα μας περί καταβολής/επιστροφής 29.751.632 ιαπωνικών γιεν ή το ισόποσο αυτού του ποσού σε ευρώ στο πλαίσιο καταρτισθείσας σύμβασης ανοίγματος πίστωσης. Στην ως άνω διαφορά εφαρμόσθηκε, αφενός το αγγλικό ουσιαστικό δίκαιο, ένεκα της ρητής πρόβλεψης στη σύμβαση - πλαίσιο, και αφετέρου το ελληνικό δικονομικό δίκαιο, δεδομένου ότι τα δικονομικά ζητήματα ρυθμίζονται από το δίκαιο του δικάζοντος δικαστή. Ειδικότερα, η αγωγή του πιστωτικού ιδρύματος – αντιδίκου απορρίφθηκε με το εξής σκεπτικό: «Η εν λόγω αγωγή υπό το εκτεθέν περιεχόμενο είναι {…} αόριστη (ποιοτική αοριστία) ως προς το στοιχείο της θεμελιώσεως της ενεργητικής νομιμοποιήσεως της ενάγουσας εταιρείας ως καθολικής διαδόχου της τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία {…} κατόπιν συγχώνευσης με απορρόφηση, {….} αφού αναγράφεται σε αυτήν μόνο ο αριθμός του οικείου Φ.Ε.Κ. στο οποίο δημοσιεύτηκε η ανακοίνωση καταχώρισης στο ΜΑΕ της έγκρισης συγχώνευσης, χωρίς να διαλαμβάνονται στο δικόγραφο της αγωγής ούτε στις προτάσεις που κατατέθηκαν από την ενάγουσα ενώπιον του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου τα στοιχεία της συμβολαιογραφικής πράξεως, συγχώνευσης με απορρόφηση της ανωτέρω τραπεζικής εταιρείας από την ενάγουσα, ήτοι ο αριθμός αυτής και το ονοματεπώνυμο του συμβολαιογράφου (ΑΠ 1229/2018, ΑΠ 1324/2008 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ)». Αξίζει, τέλος, να αναφερθεί ότι το δευτεροβάθμιο δικαστήριο θα καλούνταν να αντιμετωπίσει το ζήτημα της παραγραφής στο Αγγλικό Δίκαιο, δεδομένου ότι η παραγραφή αξιώσεων επιστροφής δανείου/τόκων είναι – στην αγγλική έννομη τάξη - κατ’ αρχήν εξαετής, καθώς και σοβαρά αποδεικτικά ζητήματα περί της ίδιας της εκταμιεύσεως του δανείου, δεδομένου ότι. μεταξύ άλλων, στη σύμβαση – πλαίσιο δεν υπήρχε ρητή δικονομική συμφωνία περί της αποδεικτικής ισχύος των αποσπασμάτων των εμπορικών βιβλίων του πιστωτικού ιδρύματος.

Διαβάστε περισσότερα
 
back to top