1. Λυκαβηττού 2, Κολωνάκι
2. Ακαδημίας 28, Κολωνάκι
210 36 41 214 - 210 36 46 874
   EN

main image

Ιανουάριος 2021

Αποφάσεις Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών περί Ακύρωσης Διαταγών Πληρωμής ύψους περίπου 2 εκατομμυρίων Ευρώ


akyrwsh-diatagwn-plhrwmhs

Εκδόθηκαν οι υπ' αριθμ. 544 και 555/2020 αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών βάσει των οποίων ακυρώθηκαν διαταγές πληρωμής ύψους περίπου δύο εκατομμυρίων ευρώ λόγω έλλειψης έγγραφης απόδειξης. Ειδικότερα το δικαστήριο δέχτηκε ότι το πιστωτικό ίδρυμα δεν απέδειξε με την τυπικότητα που άρμοζε στην οικεία διαδικασία, τις απαιτήσεις του και άρα οι εκδοθείσες διαταγές πληρωμής θα πρέπει να ακυρωθούν. Για να εκδοθεί διαταγή πληρωμής απαιτείται συνήθως η προσκομιδή αποσπάσματος του οικείου εμπορικού βιβλίου της τράπεζας το οποίο περιλαμβάνει αναλυτικά τις χρεωπιστώσεις του συγκεκριμένου δανειολήπτη . Στις επίμαχες περιπτώσεις η τράπεζα δεν προσκόμισε απόσπασμα του εμπορικού της βιβλίου αλλά αντίγραφα των μηνιαίων κινήσεων χρέωσης που απέστειλε κάθε μήνα στον δανειολήπτη. Οι μηνιαίες όμως αυτές κινήσεις δεν αποτελούν απόσπασμα από τα εμπορικά βιβλία και μάλιστα δεν αποτελούν όλες μαζί ένα ενιαίο έγγραφο για να απαιτείται μόνο μία επικύρωση στο τέλος της συρραφής τους. Χαρακτηριστικά απεφάνθη το δικαστήριο: "Τα έγγραφα τα οποία επισύναψε η καθ` ης στην αίτησή της και προσκόμισε στη Δικαστή που εξέδωσε την ανακοπτόμενη διαταγή πληρωμής δε συνιστούν αποσπάσματα από τα εμπορικά της βιβλία, στα οποία να εμφαίνεται όλη η κίνηση των λογαριασμών που τηρήθηκαν στο πλαίσιο της επίδικης σύμβασης, αλλά συνιστούν αντίγραφα μηνιαίων κινήσεων του τηρούμενου λογαριασμού, τα οποία αποστέλλονταν στην οφειλέτρια Τράπεζα προς ενημέρωσή της. Tα εν λόγω όμως έγγραφα, δεν αποτελούσαν ιδιωτικά έγγραφα, πρόσφορα να αποδείξουν την απαίτηση της καθ’ ης η ανακοπή, σύμφωνα με τον προαναφερόμενο όρο 8.3 της δανειακής σύμβασης, καθώς δεν έφεραν τα στοιχεία του αποσπάσματος από τα ηλεκτρονικά τηρούμενα βιβλία της, υπογεγραμμένα από υπάλληλο, δικηγόρο ή άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ως άνω συμβατικό όρο, με τον οποίο δεν προσδίδεται αντίστοιχη πλήρης αποδεικτική δύναμη και στα μηνιαία αντίγραφα των λογαριασμών, τα οποία δε φέρουν τα προαναφερόμενα χαρακτηριστικά. [...] Σε κάθε δε περίπτωση ακόμα και αν ήθελε υποτεθεί ότι τα προαναφερόμενα αντίγραφα μηνιαίας κίνησης λογαριασμού συνιστούν έγγραφα με αποδεικτική ισχύ, αυτά προσκομίστηκαν σε φωτοαντίγραφα τα οποία δεν έφεραν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς έχουν συρραφθεί μεν μεταξύ τους, πλην όμως αυτά δεν αποτελούν ενιαίο πολυσέλιδο έγγραφο, αλλά  κάθε αντίγραφο λογαριασμού συνιστά αυτοτελές έγγραφο, επί του οποίου δεν υπάρχει ούτε βεβαίωση περί της γνησιότητας ή της ακρίβειας του, ούτε σφραγίδα, ούτε υπογραφή δικηγόρου, χωρίς να αρκεί για την επικύρωσή του η σχετική βεβαίωση περί της ακρίβειάς του αντιγράφου, που έγινε από την πληρεξούσια δικηγόρο της καθ’ ης στην πρώτη μόνο σελίδα". Το πρόβλημα αυτό της διαδικασίας εντοπίζεται σε αρκετές περιπτώσεις διαταγών πληρωμής που έχουν εκδοθεί κατόπιν αίτησης συγκεκριμένου πιστωτικού ιδρύματος. 

Διαβάστε περισσότερα
 
back to top